John 18

1Unat goh nalpah an nunluwaluh Jesus ya initnud da'min intudtuduwana ta bimmad'ang amih nan Ginnaw an Kidron ta immuy amih nan dammangna. Ya immuy amih dih nan wadan di galden an natamman hi ayiw an olibo. 2Ya henen galden ya hiyay gunmi na'amungan ay da Jesus, at hi Judas an mangituduh adpapan Jesus ya inilanan hidiy gunmi ayan. 3At initnudna din tindalu, ya nan hennag nan ap'apun di papadi, ya nan Pharisees ta immuydah nan galden. Ya nun'odnanday matadom an hanggap, ya panul, ya nan pundilagda. 4At immuy dinamun Jesus dida ti i'innilanan amin di ma'at ay Hiya, ya inalinan diday, "Hay ngadan nen anaponyu?" 5Ya tembaldan inaliday, "Hi Jesus an iNazareth." Ya inalin Jesus di, "Ha"in hi Jesus an anaponyu." Ya ni'ta'dog ay didah Judas an mangitudun Hiya ta dapoponda. 6Ya himmunodda, ya nun'atu"indah nangalyan Jesus un Hiyay anaponda. 7Ya impidwan goh Jesus an inalinay, "Hay ngadan ne tatagway anaponyu?" Ya inaliday, "Hi Jesus an iNazareth." 8Ya inalin Jesus ay diday, "Inali' ay da'yuy Ha"in hi Jesus an anaponyu. Ya immannung ay an Ha"in di anaponyu at adiyu ni' ilagat tun ni'yibba'." 9Ya manu ay inalin Jesus hene ya ta mipa'annung din inalinah hopapnan inalinay, "An amin nan pento' Apo Dios an kumulug ay Ha"in ya mi'id ah nilahhin ay Ha"in." 10Ya nunhahanggap hi Simon Peter, at ay mannu'nut ya impalangna, ya nan immapit hi agwan an ingan din himbut di Nabagtun Padiy napalang. Ya hi Malchus di ngadan den himbut. 11Ya immandal Jesus ay Peter di, "Pohdon Amay ipaligligata', at undan alyom hi nomnommuy un'u adi abuluton? At eh'otmuh nen hanggapmu!" Hay Nangihautan Peter ay Jesus 12Dempap din tindalu, ya din ap'apuda, ya din u'upihyal di Hudyuh Jesus, ya binobodda, 13ya inyuydah nahhun ay Annas. (Hi Annas ya hiyay aman di ahawan Caiaphas an nan Nabagtun Padin den tawon. 14Ya hi Caiaphas din nangalih nan Hudyuh nahayupandah un maphod hi un ohay mangiyatoy an amin hinan tatagu ta adida matoy an amin.) 15Ya inun'unud da Simon Peter ya din oha goh an ibbamin intudtuduwan Jesus di pangiyayandan Jesus. Ya inabulutday itnudan nen ni'yibban Peter ta ni'higup hinan gettaw di abung nan Nabagtun Padi, ya manu ay inabulutda ti nihamad di nanginnilaan nan Nabagtun Padin hiya. 16Mu agguy himmigup hi Peter hinan pantaw di allup. Ya immuy nan ni'yibban Peter an nanginnilah nan Nabagtun Padin ni'hapit hidin babain mun'adug hinan pantaw ta ipahigupnah Peter, at inabulutna. 17Ya unat goh tinnig din babaih Peter ya inalinan hiyay, "Undan bo'on he"ay ohah nan nangunu'unud enen lala'i?" Ya inalin Peter di, "Bo'ona'!" 18Ya nun'apuy nan tagala ya nan mumpun'adug hinan gettaw ta mun'aniduda ti tungnin. At immuy ni'yaniduh Peter ay dida. Hay Nanumalyaan nan Nabagtun Padin Jesus 19Imbagan nan Nabagtun Padin Jesus di aatmin intudtuduwana ya nan itudtudunah nan tatagu. 20Ya tembal Jesus an inalinay, "An amin di intudtudu' ya dengngol di tatagu ti nuntudtudua' hinan Timplu ya hinan ahimbahimba'an an a'amungan di Hudyu, ya an amin di intudtudu' ya impadngol'u. 21At anaad ta Ha"in di pummahmahanyuh nan intudtudu'? Kan nan tataguy pangibaganyu ti dengngolday intudutudu' ay dida, at inilada." 22Ya unat goh nalpah an inalin Jesus hene ya tinapa' din ohan upihyal di angahna, ya inalinay, "Undan mi'id bainmu ta umat hinay pambalmuh nan Nabagtun Padi?" 23Ya tembal Jesus an inalinay, "Undan waday inali' hi nahihinnu? Wada ay ya ibagam hitun tatagun na'amung, mu mi'iwod ay ya anaad ta tinapa'a'?" 24Ya agguyda inubad din bobod Jesus, mu hennag Annas Hiyan Caiaphas an nan Nabagtun Padi. Hay Nangihautan Peter ay Jesus hi Pidwana 25Wagwah dih Peter an mi'yan'aniduh din way apuy. Ya waday udumnan himmapit ay hiyan inalinay, "Undan bo'on he"ay ohah din intudtuduwan nen lala'in dempapda?" Ya inhaut Peter an inalinay, "Bo'ona'!" 26Ya wah di han agin din lala'in himbut din Nabagtun Padin pinalang Peter di ingana, ya inalinay, "Undan bo'on he"a din tinnig'un ni'yamung eden lala'ih nan galden?" 27Ya inhaut goh Peter an inalinay, "Bo'ona'!" Ya unat goh inalin Peter hene ya himbumagga ya timmalanu han awitan. Hay Nanumalyaan Pilate ay Jesus 28Nabiggat hi we'weet ya enekakdah Jesus hinan abung Caiaphas ta inyuydah abung di gobelnadol. Ya na'uy an madatngan nan alyondan gotad an Punnomnomandah nan Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan Tatagu, at agguy hinumgop nan Hudyuh abung di gobelnadol ti hay uldinda ya gulat ta humgopda at madi'aanda anuh nan adi mattig ti henen abung ya abung di Hentil, ya mapaniaw hi unda nadi'aan ya me"andan den gotad. 29At pimmitaw hi Pilate an nanamun dida, ya inalinan diday, "Hay idiklamuyuh bahol ten tagu?" 30Ya inalin din tataguy, "Gulat ta mi'id di baholna at adimi iyalin he"a!" 31Ya inalin Pilate ay diday, "Ihnay uldinyu, at hiyay panumalyayu, ya okod ayuh atonyun Hiya." Mu inalin din Hudyuy, "Mid biyangmin Hudyun mamatoy hi tagu ti hiyah ne inyuldinyun iRome!" 32Ya hanan na'at ya hiyay nangipa'annung hidin inulgud Jesus hi aat di atayana. 33At numbangngad hi Pilate hinan punhumalyaan hi awadan Jesus, ya binaganah Jesus an inalinay, "Undan He"ay Alin di Hudyu?" 34Ya tembal Jesus an inalinay, "Hay nalpuwan nen imbagam ay Ha"in hi aat'u? Hay nalpuh nan tatagu unu un hay ninomnommu?" 35Ya inalin Pilate di, "Bo'ona' Hudyu, at hay nanginnilaa' hi aatmu? Hay ngadan ne tuwali han baholmu ta inyali da'ah nan i'ibbam an Hudyun ha"in ya nan a'ap'apuyun papadi?" 36Ya tembal Jesus an inalinay, "Immannung an alia', mu bo'on hitun lutay pun'alia'. Ti gulat ta hitun lutay pun'alia' at agguya' niyalin he"a ti baliwana' hinan tatagun mangunud ay Ha"in ta agguya' dempap. At hiyah ne panginnilaan an bo'on hitun lutay pun'alia'." 37Ya inalin Pilate di, "At ali'a mah?" Ya tembal Jesus an inalinay, "Immannung henen inalim. Ya manu ay immalia' hitun lutan nitungaw ya ta itudu' hinan tataguy aat nan Nahamad an Ma'unud. Ya nan tatagun mamhod hinan Nahamad an Ma'unud ya diday mangulug ay Ha"in." 38Ya inalin Pilate di, "Undan wada udot di Nahamad an Ma'unud?" Hay Nanumalyaandan Jesus hi Pamatayandan Hiya Pimmitaw goh hi Pilate hinan wadan di Hudyu, ya inalinan diday, "Hay inila' ya mi'id ah bahol nen tagu! 39Mu waday ugaliyun gulat ta madatngan nan Gotadyuh Punnomnomanyuh din Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan O'ommodyuh din Penghana ya ibagayuy pohdonyu ta ibo'tan'uy ohah nan balud. At akkay hi Jesus an Alin di Hudyuy Hiyay pohdonyuh ibo'tan'u?" 40Ya imbugawdan nambal an inaliday, "Hi Barabbas di ibo'tanmu, ya bo'on hi Jesus!" Mu adi mangngol hi Barabbas ti pimmatoy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\