John 19

1At immandal Pilate ta nunhuplitdah Jesus. 2Ya linubungan nan tindaluh nan umat hi lubung di ali ti impilubungda han munggudla an magayad an lubung, ya pinali'uda han pagal ta impihu'lubdah uluna. 3Ya immuy din tindalun Hiya, ya linayahanda ti inaliday, "He"ay Alin di Hudyu! He"a ya matubayan'a!" Ya tinapa'da. 4Ya numbangngad goh hi Pilate hinan gettaw an wadan di tatagu, ya inalinan diday, "Mi'id di baholnah pangidalata' hi pangipapataya' ay Hiya! At ibuhu"u Hiya ta hamadonyun mi'id ah baholna." 5Ya inlulubung Jesus din munggudlan magayad, ya nihuhu'lub din pagal hi uluna, ya impapitawda. Ya inalin Pilate hinan tataguy, "Nayah nen lala'i!" 6Ya unat goh tinnig din a'ap'apun di papadi ya din u'upihyaldah Jesus ya intugtugadan mangibugaw an mangalih, "Ipilanham Hiya!" Mu inalin Pilate ay diday, "Mi'id ah baholnah pangidalata' hi pangipilanhaa' ay Hiya! At da'yuy mangiyuy ta okod ayun mangilanhan Hiyah nan krus!" 7Ya tembal din Hudyun inaliday, "Hay wah nan Uldinmi ya mapatoy nan umat hinan tagu ti nan nangalyanah un Hiyay Imbaluy Apo Dios!" 8At inyal'allanay timma'tan Pilate hi nangngolanah nangalyandah un inalin Jesus an Hiyay Imbaluy Apo Dios. 9At numbangngad hi Pilate hinan nangiyayandan Jesus hinan punhumalyaan, ya inalinan Hiyay, "Hay nalpuwam?" Mu agguy tembal Jesus. 10Ya unat goh agguyna tembal ya inalin Pilate di, "Anaad ta adim tabolon nan inali'? Inilam an ha"in di mumpapto', at abalina' an mangibo'tan ay He"a, ya abalina' goh an mangipilanhan He"ah nan krus!" 11Ya tembal Jesus an inalinay, "Mi'id biyangmun mangat hi malgom ay Ha"in hi un agguy indat Apo Dios di haadmu. Mu do'do"ol di bahol nan tatagun nangiyalin Ha"in ya un he"a." 12Ya unat goh dengngol Pilate din inalin Jesus ya penhodna ahan an ibo'tan Hiya. Mu nuntu'u'da din Hudyun mangalih, "Gulat ta Hiyay ibo'tanmu at ma'innilan mi'bohhol'ah nan alid Rome, at bo'on'a Ligwan Caesar! Ti mi'bohhol hinan alid Rome nan tagun mangalih un hiya goh di ali!" 13Ya unat goh dengngol Pilate henen inalida ya impapitawnah Jesus hinan wadan di tatagu, ya inumbun hinan umbunan di munhumalyah nan way alyondan Mun'inul an Da'da' (an hay pangalin di Hudyun ne ya Gabbatha). 14Henen algaw ya hiyah ne pundadaanandah nan Gotad hi Punnomnomandah din Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan Tatagu. At heden helhelong hi alas sais ya ni'hapit goh hi Pilate hinan Hudyu an inalinay, "Naya nan aliyu!" 15Mu nuntu'u'da din Hudyun inaliday, "Ipapatoymu! Ipilanham hinan krus!" Ya tembal Pilate an inalinay, "Undan pohdonyun ipilanha' nan aliyuh nan krus?" Ya tembal din a'ap'apun di papadin inaliday, "Nan Alin hi Caesar di alimi, ya mi'id udumna!" 16At ene'kod Pilate hi Jesus hinan tatagu ta umuyda ilanhah nan krus. Hay Nilanhaan Jesus hinan Krus Inawitdah Jesus, at inatday penpenhodda. 17Ya impapi'ug din tindalun Jesus nan krus an ilanhaana, ya inatamanda han lutan alyonday Tungal di Ulu (unu Golgatha hinan hapit di Hudyu an Aramaic). 18Ya heden lutay nangilanhaandan Jesus hinan krus. Ya waday duwah linala'in ni'lanhadah nan duwa goh an krus, at inhinaday ohah apit hi agwana ya nan ohah appit hi iggidna ta ginagwadah Jesus. 19Ya waday impitudo' Pilate an diklamuda, ya inhinadah tungul di ulun Jesus an hay impitudo'na ya alyonay, "Hiyah teh Jesus an iNazareth an Alin di Hudyu." 20Ya heden nilanhaan Jesus ya neheggon ad Jerusalem, at hiyaat un wa ay di maluh hi Hudyu ya binahada din nitudo' an wah tungul di ulun Jesus. Ya tulun hapit di nitudo' an nan hapit di iGreece, ya hapit di Hudyun Aramaic, ya nan hapit di iRome an Latin an hiyah ne diklamudan Jesus. 21Ya nunlili din a'ap'apun di papadin Pilate an inaliday, "Adim itudo' hi un Alin di Hudyu! Ti hay pohdonmih itudo'mu ya alyom di, Heten tagu ya inalinay un Hiyay Alin di Hudyu." 22Mu inalin Pilate di, "Hiyah ne impitudo"u, at ammunana!" 23Ya unat goh nalpah an inlanhadah Jesus ya nunggogodwon din opat an tindaluy lubungna. Ya wada han ohan magayad an agguyda henekhek ti inabol, at mi'id di ugutna. 24Ya inalin din tindaluy, "Adi tu'u pa"ion ta un tu'u ibinnunut ta tigon tu'uy mangngal." Ya hanan na'at ya hiyay nangipa'annung hidin impitudo' Apo Dios hidin penghanan inalinay, "Ginogodwada nan lubung'u, ya imbibinnunutday mangngal hinan lubung'un na'abol." Umat hinay inat din titindalu. 25Ya wah dih inan Jesus, ya din aginan babai, ya hi Mary an ahawan Clopas, ya hi Mary an iMagdala an timma'ta'dogdah nan neheggon hinan way krus an nilanhaan Jesus. 26Ha"in an nangitudo' ete an intudtuduwan Jesus an pohpohdona ya tinniga' ay Hiya ti nedelloha' an ni'ta'dog ay inana, at inalin Jesus ay inanay, "Ina, henen intudtuduwa' ya ibilangmuh imbaluymu." 27Ya inalina goh ay ha"in di, "Ibilangmu hiyah inam." At henen algaw ya initnud'uh Mary ta immuy amih abung'u ta mihinan ha"in. Hay Natayan Jesus 28Inilan Jesus mahkay an impa'annungnan amin din impitudo' Apo Dios, at inalinay, "Na'uwawa'." Ya henen inalina ya impa'annungna din impitudo' Apo Dios. 29Ya wada han tibung an nittuwan di limminun bayah, at intamolda din natpin lo'ob, ya inhipitdah din hapang ta indawdawdah timid Jesus ta inumona. 30Ya unat goh hinihip Jesus din limminun lipog ya inalinay, "Nalpah di tamu' hitun luta!" At inyungotna, ya natoy. Hay Nanudlu'an din Tindaluh Bane'eng Jesus 31Immuy din Hudyun Pilate an mangibagan hiya ta umuyda pun'ipung di hu'in din tulun nun'ilanhan linala'i ta way atondan ag'agan matoy. At inabulutna. Ya manu ay penhoddan ag'agay atayanda ti henen algaw ya ma'alih Daan, ya nan mabiggat ya ngilin an Habadu an ma"e'gonan an algaw, at hiyaat unda punnaudon an patayon dida ta anonda didah nan nilanhaanda ti paniaw hi unda milalanha eden ngilin. 32At immuy din tindalun numpangipung hidin hu'in din duwan linala'in ni'lanhan Jesus, 33mu agguyda inipung di hu'in Jesus ti tinnigda Hiya an nanattoy. 34Mu intudlu' din ohan tindalu din gayangnah bane'eng Jesus, at bimmuhu' di dala ya danum. 35Ya immannung an amin hatun na'na'at ya makulug ti tinnig'u, at hiyaat un'u intudo' ta way atonyun mangulug. 36Ya na'at hanan Jesus ta mipa'annung din impitudo' Apo Dios an inalinay, "Mi'id di ma'ipung hinan tungalna." 37Ya wada goh di ohah impitudo' Apo Dios an inalinay, "Tigon nan tataguh nen tagun tinudlu'da." Hay Nilubu'an Jesus 38Hi Joseph an i'Arimathea ya hiyay ohah nan mangulug ay Jesus, mu agguyna impa'in'innila ti tuma'ot hinan Hudyu. At unat goh dengngolnan natoy hi Jesus ya immuy ay Pilate ta ibaganah un mabalin an alanay odol Jesus. Ya inyabulut Pilate, at immuyna innal din odol Jesus. 39Ya ni'yuy ay hiyah Nicodemus an hiya din immuy ni'hapit ay Jesus hidin nahdom, ya nun'odnana din maphod di hunghungnan pulpus, an hay ngadana ya myrrh an nilamut di aloes. Ya hay damotna ya tulumpulu ta han opat nin di kilu. 40Ya inunud din duwan linala'iy ugalin di Hudyuh atondah un way matoy, at innalda din maphod di hunghungnan pulpus, ya inlamutdah din teplag an mapmaphod an lo'ob an ma'alih linen ta teneplaganday odol Jesus. 41Ya wah dih nan galden an neheggon hinan lugal di nilanhaan Jesus, ya wah di goh din pa'idyamman lubu' an mid ah nilubu'. 42Ya manu ay nan neheggon di nangilubu'andan Jesus ti magadyuh nongkay nan Daan an Habaduh pun'eblayan di Hudyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\