John 2

1Naluh di duway algaw ya nadatngan nan gutud di kasal hidid Cana hinan Provinciad Galilee. Ya wadah dih inan Jesus, 2ya wada goh da Jesus ya da'min intudtuduwana. 3Ya unat goh napuh din bayah ya impa'innilan inan Jesus ay Hiyay, "Napuh di bayah!" 4Ya inalin Jesus ay hiyay, "Okoda', ina hi ato' ti agguy nagtud di a'innilaan di aat'uh nan tatagu." 5Ya ta"on un umat hina ya inalin inanah nan tagalay, "Unudonyuy alyonan da'yu." 6Ya waday onom an o"ongol hi pannuman hi pangittuwandah danum ta way pun'ihuandah unda mangan ti hiyah ne ugalin di Hudyu. Ya mi'id mapto' ya opat unu lemay gembal di mittuh nan ohan pannuman. 7Ya inalin Jesus hinan tagalay, "Punuwonyu hanan pannuman hi danum." At pinnuda ta na"apnu. 8Ya inalina goh ay diday, "How'onyu nan danum, ya inyuyyuh nan apuyun tagalan mangipapto' eten gotad ta tamtamana." 9At inyuyda ta tinamtam nan apuda din danum an numbalin hi bayah, mu agguyna inilay nalpuwan din bayah, mu inilan daden nangwo' di nalpuwana. At impa'ayagna nan malhin an lala'i, 10ya inalinan hiyay, "Hay ugali tu'u ya ipa'inum tu'uh mahhun nan pinahapah ta impuh ay nan tatagu ya un alan di hubul ta hiyay ipa'inum. Mu he"a ya goh ta unmu iyangunuh di pinahapah an ipa'inum?" 11Ya henen numbalinan nan danum hi bayah ad Cana hinan Provinciad Galilee ya hiyah ne hopap di umipanoh'ah nangipattigan Jesus hi anabagtuna, ya kinulugmin intudtuduwana Hiya. 12Ya unat goh nalpah ya immuy da Jesus, ya hi inana, ya nan a'aginan linala'i, ya da'min intudtuduwana goh ad Capernaum, mu nahnot di algaw hi nihinanmih di. 13Na'uy an madatngan nan Gotad di Punnomnomandah nan Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Tataguh din Penghana, at immuy amin da Jesus ad Jerusalem ta hidiy pi'nomnomanmi. 14Ya hidih nan gettaw di Timplun Apo Dios ya tinnigna din munla'u ya din nguminah baka, ya kalnilu, ya nan balug, ya tinnigna goh an wadaday numpangabun hi way lamehaan an munhukhukat hi pihhun di iRome ta hukatandah pihhun di Hudyu. 15At innalnay talin ta inyammanay haplat ta panuplitnah din kalnilu ya baka ta mumpangapitawda. Ya nun'itallu'buna din lamehaan an wadan di pihhuh panukatda, at nun'iwa'at. 16Ya minandalna nan mungnginah balug an inalinay, "Pun'ekakyu nan inginayu! Goh ta pumbalinonyuh ten Abung Ama hi pummalkaduanyu?" 17Ya ninomnommin intudtuduwana din impitudo' Apo Dios hidin penghanan inalinay, "Hay pangamnawa' hinan Abungmu, Apo Dios, di hiya ahan nonomnomo' hi ilangdua'." 18Ya unat goh tinnig nan Hudyuh den inat Jesus ya inalidan Hiyay, "Akkay ipattigmun da'miy adi olog di tagun mangat ta panginnilaanmih un way abalinam an mangat hinan ina'inatmu!" 19Ya tembal Jesus an inalinay, "Gulat ta pa"ionyu tun Timplu at un tuluy algaw ya ha"ado' goh, at hiyay panginnilaanyu." 20Ya inalin din Hudyun Hiyay, "Napat ya han onom di tawon di nana"adandan ten Timplun Apo Dios, ya He"a udot ya un tuluy algaw ya hina"admu?" 21Mu henen Timplun inalin Jesus ya hay odolna. 22Ya hidin namahuan Jesus ya ninomnommin intudtuduwana din inalina, at kinulugmi mahkay nan impitudo' Apo Dios ya din inalin goh Jesus hi aat di amahuana. 23Hidih wadan Jesus ad Jerusalem ya hiyah de gutud di Behtan di Punnomnomandah din Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Tatagu, ya do'ol di inatnah umipanoh'a an adi olog di tagun mangat, at do'ol di tatagun kimmulug ay Hiya. 24Mu agguy kinulug Jesus an nahamad di pangulug nan tatagun Hiya 25ti inilanay aat di nomnom di tagu. At adi mahapul an ulgudon ay Hiyay ugalin di tagu ti i'innilanay nomnomda damdama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\