John 21

1Wada goh han ohan algaw ya nipattig hi Jesus ay da'min intudtuduwanah din wadanmih nan Lobong an Galilee. Ya hay aat di nipattigana 2ya wah dih nan lobong da Simon Peter ay Thomas (an hi Didymus), ya hi Nathanael an iCana hinan Provinciad Galilee, ya da'min dana' Zebedee, ya nan duwa goh an intudtuduwan Jesus. 3Ya inalin Simon Peter di, "Umuya' manidu'." Ya inalimin amin di, "Umuy'a ay ya mi'yali ami goh." At nunlugan amih nan bangka, ya inlablabimin nanidu', mu mi'id am'amungit hi hinidu'mi. 4Ya unat goh wan napatal ta ningemel nan algaw ya timma'ta'dog hi Jesus hinan pingit den lobong, mu agguymi inimmatunan un Hiya. 5Ya inalinan da'miy, "I'ibba', undan mi'id di hinidu'yuh ekan?" Ya inalimiy, "Mi'id ahan am'amungit." 6Ya inalin Jesus ay da'miy, "Ihidu'yuh immapit hi agwanyu, at waday ekan." Ya unat goh inhidu'mi ya adi ami ahan pa'agguyud hidin hidu' ti na"apnu ahan hi ekan. 7Ya ha"in an pa"appohdon Jesus ya inali' ay Peter di, "Hiyah neh Apu tu'u!" Ya unat goh dengngol Simon Peter an hi Apu tu'uh nen ni'hapit ay da'mi ya nunlubung ti ina'aanay lubungna, ya inyugpahnah din danum, ya himmalug an immuy hinan pingitnah wadan Jesus. 8Mu da'min ibbana ya wada amih nan bangka ta guyudonmi din hidu' an napnuh ekan, mu agguy ami niyadagwih nan pingit di lobong an mi'id mapto' ya nahiyam nin di mitluh inadagwidah nan pingitna. 9Ya unat goh immatam amih nan pingit di lobong ya tinnigmin gimmagaba din uleng, ya waday ekan ya tinapay an nipaga. 10Ya inalin Jesus ay da'miy, "Iyaliyuy udumnan nen pa'ahhidu' an ekan." 11At immuy ginuyud Simon Peter din hidu' hinan bangka ta inda'alna. Ya ta"on un do'ol ahan din ekan an na'na mu agguy napa"i din hidu'. Ya hinggahut ya han nabongle ta tuluy o"ongol hi ekan an na'na. 12Ya inalin Jesus ay da'miy, "Ma ayu ta mangan tu'u." Mu mun'ogon amin mangibagan Hiyah un immannung an Hiyah Jesus, mu inimmatunanmin Hiya. 13Ya innal Jesus din tinapay, ya impiyapongnan da'mi, ya inatna goh hidin ekan an impiyapongna ta ononmi. 14Ya hiyah ne pitlunah nipattigan Jesus ay da'min intudtuduwana an nete"an di namahuana. Hay Nanamadan Jesus hi Pamhod Peter ay Hiya 15Unat goh nalpah amin nangan ya inalin Jesus ay Simon Peter di, "Simon an imbaluy John, ongol ahan nin di pamhodmun Ha"in ya un tun pamhodmuh tun ekan?" Ya inalinay, "Oo, Apu, inilam an pa'appohdon da'a ahan." Ya inalin Jesus ay hiyay, "Ipapto'muy tatagun mangulug ay Ha"in an umat hinan mumpahtul hinan uyaw an kalnilu." 16Ya impidwan goh Jesus an nangalin hiyay, "Simon an imbaluy John, pohdona' nin ay he"a?" Ya inalinay, "Oo, Apu, inilam an pa'appohdon da'a." Ya inalin Jesus ay hiyay, "At ipapto'muy tatagun kumulug ay Ha"in an umat hinan aton di mumpahtul hi kalnilu." 17Ya impitlun Jesus an nangalin Peter di, "Simon an imbaluy John, pohdona' ay he"a?" Ya ma'allungdayah Peter ti nan nangipitluan Jesus an nangalih, "Pohdona' nin ay he"a?" At inalin Peter ay Jesus di, "Inilam an popohdon da'a ti inilam an amin di logom!" Ya inalin Jesus ay hiyay, "Ipapto'muy tatagun kumulug ay Ha"in. 18Immannung heten alyo' ay he"a: hidin a'ungam ya gunmu enegtom di gina'um hinan penhodmun ayan, mu hi awni ta mala'ay'a at iduulmuy ngamaymu ta bobodonda, ya inyuy da'ah nan adim pohdon an umayan." 19Ya manu ay inalin Jesus ay Peter hene ti imbaag Jesus di aat di atayan Peter hi awnih din pangipattiganah anabagbagtun Apo Dios an dumalat hi atayana. At inalin Jesus ay hiyay, "Unudona'!" Hay Nangulgudan Jesus hi Aat John 20Unat goh nunwingih Peter ya un anggay ha"in an pa"appohdon Jesus hi nangunud ay dida. (Ya ha"in goh din netob ay Jesus hidin nangananmih agguyna natayan hi nangalyanay, "Hay ngadan di mangipadpap ay He"a?") 21Ya unat goh tinniga' ay Peter ya inalinan Jesus di, "Apu, hay ma'at nin goh eten tagu?" 22Ya inalin Jesus ay hiyay, "Adi mahapul an innilaom di ma'at ay hiya ti gulat ta pohdo' at taguo' ta nangamung hidin pumbangngada'. Mu hay atom ya unudona'." 23At dumalat eden inalin Jesus ya nihinap hinan nangunud ay Jesus di adi' atayan. Mu bo'on hene inalin Jesus, ti hay inalina ya "Adi mahapul an innilaom di ma'at ay hiya, ti gulat ta pohdo' at taguo' ta nangamung hidin pumbangngada'." 24Ya ha"in henen intudtuduwanan inulgudna an nangulgud ya nangitudo' ete. Ya inila' an makulug an amin hatun intudo"u, ya inilayu goh an adi munlayah ti makulug tun hinapit'u. 25Numbino'ob'on an do'ol di inat Jesus, mu ammunana. Ti gulat ta nitudo' an amin di ina'inatna at adi umanay di itud'ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\