John 4

1Dengngol nan Pharisees an do'do"ol di mangulug ay Jesus ya do'do"ol goh di mumpabonyag ay Hiya ya un hi John. 2(Mu bo'on hi Jesus di numbonyag ti da'min intudtuduwana.) 3Ya unat goh dengngol Jesus nan inalin din tatagu at tinaynanmih den babluy hinan Provinciad Judea ta numbangngad amih nan Provinciad Galilee. 4Mu ene'wamih nan Provinciad Samaria. 5Ya dimmatong amin da Jesus ad Sychar an ohan babluy ad Samaria an neheggon hinan lutan impaboltan Jacob ay Joseph an imbaluyna. 6Ya heden lutan Jacob ya waday bubun an humagubanda. Ya hidin napuyaw hi alas sais ya na"ab'ablay hi Jesus an dimmaladalan, at inumbun eden bubun. 7- 8Ya un oh'ohhah Jesus ti immuy amin intudtuduwanah nan babluy an luma'uh ononda. Ya wada han babain iSamaria an immuy himmagub eden bubun. Ya inalin Jesus ay hiyay, "Humwo"a ni' ta inumo'." 9Ya manoh'ah nen babai ti nan Hudyu ya adida mi'yunnudan hinan iSamaria. At tembal din babain inalinay, "He"a ya Hudyu'a, mu ha"in ya iSamariaa', ya anaad udot ta mun'adaw'an ha"in hi inumom?" 10Ya inalin Jesus di, "Gulat ta inilam nan maphod an pohdon Apo Dios an midat ay he"a, ya gulat goh ta immatunana' an mi'hapit ay he"a at mun'adaw'an Ha"in hi nob'on an danum an dumalat hi ataguan hi nahamad." 11Ya inalin din babaiy, "Apu, mi'id pangwo'muh nan danum ti maluhung nan bubun! At hay atom mah udot an mangwo' enen danum an dumalat hi ataguan hi nahamad? 12Hi Jacob an apu tu'uh din penghana ya hiyay nangiyamman ten bubun, ya ininum din imbabaluyna ya din a'animalnah ten danum, ya ten impaboltanan da'mi. Ya undan nabagbagtu'a ya un hi Jacob ta idatmuy nob'on an danum ya un heten wadah tun bubun?" 13Ya tembal Jesus an inalinay, "Nan manginum eten danum hinan bubun ya ma'uwawda damdamah awni, 14mu nan manginum hinan danum an idat'u ya adi ahan ma'uwaw ti wagwadan hiyan gun bumuhu' an umat hinan obob an bumuhubuhu' nan danum an dumalat hi pi'taguan ay Apo Dios hi munnononnong." 15Ya inalin din babain Jesus di, "Apu, idatana' mah enen danum ta adia' mahkay ma'ma'ugwaw ya ta adia' mahkay mumbangbangngad eten bubun an humagub!" 16Ya inalin Jesus ay hiyay, "Eka ayagan nan ahawam ta umali ayuh tu." 17Ya inalin din babaiy, "Oo, mu mid ahawa'." Ya inalin Jesus di, "Immannung henen inalim ti mi'id ahawam ad ugwan 18ti numpalema'an nalhin, ya nan ni'hitun he"an wah abungyud ugwan ya bo'on ahawam, at immannung nan inalim." 19Ya inalin din babaiy, "Apu, inila' an propeta'a ti nan inalim an aat'u! 20At waday ibaga' ay He"a: din a'apumih din penghanan iSamaria ya heten duntug di pundayawandan Apo Dios, mu da'yun Hudyu ya gah'in ahan un ad Jerusalem di pundayawanyun Apo Dios. At hay nahamad mah hi pundayawan tu'u?" 21Ya inalin Jesus ay hiyay, "Immannung heten alyo' ti udum di algaw at bo'on heten duntug ya bo'on goh ad Jerusalem di pundayawandan Ama tu'un hi Apo Dios. 22Da'yun iSamaria ya agguyyu inilah nen dayawonyu, mu da'min Hudyu ya inilami ti da'miy nalpuwan Kristun mamaliw hinan tatagu. 23Ya ten nadatngan heden algaw ya makulug di pundayawan nan tatagun Apo Dios ti hay nomnomday hiyay pundayawandan Hiya an bo'on nan atondan mipattig. Ya nan mangat hi umat hina ya diday pohdon Apo Dios hi mundayaw ay Hiya. 24Mi'id odol Apo Dios, at adi mattig. Ya mahapul an umat hina goh di makulug an pundayawan ay Hiyan adi mattig ti hay nomnom di hiyay nahamad hi pundayawan." 25Ya inalin din babain Hiyay, "Inila' an waday umalih tun luta an nan Alin Pento' Apo Dios an hay ngadanah hapit di iGreece ya Kristu. Ya hitun umaliana at ibaagnan amin nan agguy tu'u inilad ugwan." 26Ya tembal Jesus an inalinay, "Ha"in an mi'haphapit ay he"ah ne han ulgudom!" 27Ya otog di punhaphapitan da Jesus ya numbangngad amin intudtuduwana. Ya manoh'a amih nanniganmin Jesus an mi'hapit hinan babain iSamaria. Mu mi'id ah nummahmah ay Jesus hi un ngadan di ibagan nan babai unu anaad ta mi'haphapit ay hiya. 28At tinaynan den babai nan ihagubnan pannuman, ya numbangngad hinan babluy, ya nun'iyalinah nan tatagun inalinay, 29"Umali ayu ta umuy tu'u tigon han lala'in nangibaag an amin hi ina'inat'u! Undan Hiyah Kristu an nan Alin Pento' Apo Dios hi mumpapto' hi an amin hi tagu?" 30At tinaynanda nan babluy ta immuydah wadan Jesus. 31Ya otog di umayan nan tatagun Jesus ya inal'alu'min intudtuduwana Hiyan inalimiy, "Mangan'a, Apu!" 32Mu tembal Jesus an inalinay, "Wah tuy nob'on hi tanud'un mid inilayuh aatna." 33Ya numbabaggaan amin intudtuduwanan inalimiy, "Wada nin di nangiyalih inana?" 34Ya inalin Jesus di, "Hay ono' hi amnawa' ya un nan ma'an ya hay pangunuda' hinan pohdon nan nannag ay Ha"in, ya ta lopaho' goh nan tamu' an inalinah ato' ti hiyay nahamad hi tanud'u. 35Waday pangaliyun alyonyuy, Gulat ta nan paguy an nitanom ya awni ta maluh di opat di bulan ya un mabto'. Mu ihamadyun mannig hinan tatagun paddungnay diday paguy hinan payaw an ammunah mabto' ti natong ya nidadaan hi ma'udol an nan kumulugandan Ha"in. 36Nan paddungnay mun'alah paguy ya diday mangulgud hinan Tugun'uh nan tatagu ta middumdan Apo Dios, ya idat'uy lagbuda. At nan tatagun ma'ala ya mi'tagudan Apo Dios hi munnononnong. Ya nan paddungnay mun'oho' an nan mahhun an mangibaag hi Hapit'u ya nan paddungnay mun'ala goh ya mun'an'anladan amin. 37Ya makulug nan pangaliyun alyonyuy, Waday mun'oho', mu nob'on di mun'ala. Ya umat goh hinay aat di muntamun Apo Dios. 38Ya ten honogo' da'yu ta da'yuy paddungnay mun'ala, mu bo'on da'yuy nangihabal enen payaw ti nan udum, mu middum ayuh nan paddungnay inhabalda." 39Ya do'olday iSamaria an nangulug hinan inalin nen babai ti inalinay, "Imbaagnan amin di ina'inat'u!" 40At immuy din iSamaria ay Jesus, ya inal'alu'da Hiya ta umiyan hinan babluyda. At duway algaw di nihinanan didah di. 41Ya do'olday nangulug ay Hiya ti nan inulgudnan dida. 42Ya inalidan den babaiy, "Bo'on nan inalim ya anggay di nanguluganmin Hiya mahkay ti hinamadmin dengngol henen inulgudna, at hiyaat unmi inila an Hiyay Mamaliw hi an amin hi tatagu." 43Un duway algaw di nihinanmin da Jesus hidid Samaria, ya nakak ami ta immuy amih nan Provinciad Galilee hinan emmelgan Jesus. 44Ya ina'allin Jesus hidin hopapnay, "Nan propeta ya adi e'gonan nan ni'babluyana." 45Mu unat goh dimmatong amid Galilee ya mun'am'amlong nan tatagu ti hidin hopapna ya immuy amid Jerusalem hidin gutud di Punnomnomandah nan Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Tatagu, ya tinnigday inat'inat Jesus hidid Jerusalem. 46Ya numbangngad amid Cana ad Galilee an wadan din nunlumananah danum hi bayah. Ya wadah di han upihyal an waday imbaluynan lala'ih abungdad Capernaum an mundogoh. 47Ya unat goh dengngolnan nakak amin da Jesus hinan Provinciad Judea ta dimmatong amih nan Provinciad Galilee ya immuy din upihyal ay Jesus, ya inal'alu'na ta umuy amid Capernaum ta ipa'adaogna han imbaluyna ti magadyuh matoy. 48Mu inalin Jesus ay hiyay, "Mi'id di kumulug ay da'yu ti gah'in unyu tigon di umipanoh'a ta way mangipattig an waday abalina' ya un ayu kumulug!" 49Ya inalin din upihyal di, "Apu, mi'yali'a ni' ahan ay ha"in ta adi matoy han imbaluy'u!" 50Ya inalin Jesus ay hiyay, "Umuy'a ti immadaog nan imbaluymu." Ya kinulugna din inalin Jesus, at nakak ta immuy hi abungda. 51Ya palpaliwan ya dinamuna din tatagalanah nan dalan, ya inalidan hiyay, "Immadaog nan imbaluymu!" 52Ya inalinan diday, "Anuud di immadaogana?" Ya inalin din tagalanay, "Ad uggah din nahdom an alas siyete di dimminngan di lumahuh odolna." 53Ya ninomnom din upihyal an hiyah ne din gutud hi nangalyan Jesus ay hiyay, "Immadaog nan imbaluymu." At an amindan hina"ama ya kimmulugdan Jesus. 54Ya hiyah ne miyadwah inat Jesus hi umipanoh'ah nangipattiganah abalinanah did Galilee hi nalpuwanad Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\