Luke 1

1Do'olday nangitudo' an nangulgud hidin na'ana'at hi awadan tu'u. 2Ya din numpannig hi na'ana'at hidin nete"an ten ma'ulgud ta nangamung di angunuhna an nan muntudtuduh nan Maphod an Ulgud ya imbabbaagday aatnan da'mi, at hiyanay intudo' din do'ol an tatagu. 3Ya inhamhamad'un nanamad ta ininnila' di aat den na'ulgud an nan na'ana'at hidin te"ana ta nangamung di angunuhna, at ten intudo"u ta idat'un he"a, Apu Theophilus, 4ta way atom an mangihamad an manginnilan nen nitudun he"a. Hay Nangibaagan nan Anghel hi Nitungawan John 5Din atagun Herod an alih nan Provinciad Judea ya wada han padin Hudyun gun munluwalun Apo Dios an hi Zechariah di ngadana, ya Abijah di ngadan den himpampun an papadin niddumana. Ya hay ngadan ahawana ya hi Elizabeth, ya hiya goh di ohan holag Aaron an ommodnah din penghana. 6Ya nahamad di ugalidan himbaluy ti inunuddan amin di Tugun Apo Dios, ya agguyda imbahbahhaw nan Uldina. 7Ya nala'aydan duwa, mu mid imbaluyda ti bahig hi Elizabeth. 8Ya wada han ohan algaw ya gopong di ohah nan himpampun hinan nidduman Zechariah an padin an munluwalun Apo Dios. 9Ya binunutda ti hiyah ne ugalin di papadih panginnilaandah humgop hinan Timplun Apo Dios ad Jerusalem ta iyapuyna nan umahu' an mapmaphod di hunghungna, ya hi Zechariah di nangu'nuh. 10Ya himmigup, ya wadah nan gettaw an amin di tatagun munluwalun Apo Dios ti heden punluwaluanda ya hiyay gopong nan padin mangiyapuy hinan incense. 11Ya tinnig Zechariah han anghel Apu tu'un timma'dog hinan immapit di agwan hinan pangiyapuyandah nan incense, 12at immogyat hi Zechariah, ya ma'atta'ot. 13Ya inalin din anghel ay hiyay, "Zechariah, adi'a tuma'ot ti dengngol Apo Dios din nunluwaluam ay Hiya, at munhabi han ahawam an hi Elizabeth, at mitungaw, ya lala'i. Ya ipingadanyuh John. 14Ya mun'am'amlong ayu ahan, ya iyamlan goh di do'ol an tataguy itungawana 15ti pumbagtuon Apu tu'u hiya. At mahapul an adina inumon di bayah ya nan udumnan bumutong ti miyodol han Na'abuniyanan an Lennawa ay hiyan mete"ah itungawana. 16Ya al'alu'ona nan do'ol an tatagun i'Israel an Hudyu ta bangngadonda nan Tugun Apo Dios an Apuda. 17Ya hiyay baalon Apo Dios hinan tatagu, ya miyodol ay hiya nan lennawan niyodol ay Elijah, at umat goh ay Elijah an umabak nan atona. Ya al'alu'onay linala'i ta hukatanday nomnomda ta halimunanday imbabaluyda, ya al'alu'ona goh di adi umunud ta unudonda goh di aton nan nahamad di ugalina, ya itudtuduwana nan tatagu ta midadaandah umalian Apu tu'u." 18Mu nunduwaduwah Zechariah, at inalinah nan anghel di, "Hay panginnilaa' hi un nahamad hete ti te an nala'aya', ya han ahawa' ya na'in'inna?" 19Ya tembal din anghel an inalinay, "Ha"in hi Gabriel an ohah nan apun di baal Apo Dios, ya hennaga' ta mi'hapita' ay he"a ta ulgudo' heten mapmaphod an ulgud. 20Mu matumum'a ta adi'a humhummapit ta nangamung un madatngan heden algaw an umannungan ten inali' ti agguymu kinulug nan inali'." 21Ya manoh'a din tatagun mamannod ay Zechariah hinan gettaw ti naladaw hiyan pimmitaw hinan Me'gonan an Kuwaltuh nan Timplun Apo Dios. 22Ya unat goh pimmitaw ya natumum, at agguy himmaphapit. Ya iniladan waday tinnignah lennawah nan Timplun Apo Dios. Ya timma'dog, ya lempongnah ngamaynan himmapit ti natumum. 23Ya unat goh nalpah heden numpadiana ya immanamut hi abungda. 24Ya agguy nadnoy ya nunhabi han ahawanan hi Elizabeth, ya nilulu'u' ta engganay un nunlemah bulan. 25Ya himmapit hi Elizabeth an inalinay, "Hiyah te gutudnah namadangan Apu tu'un ha"in ta adia' hiwihiwitan hinan tatagu!" Hay Nangibaagan nan Anghel hi Nitungawan Jesus 26Hidin miyonom an bulan hi nunhabian Elizabeth ya hennag Apo Dios nan anghel an hi Gabriel hinan ohan babluy hinan Provinciad Galilee an Nazareth di ngadana 27ta mi'hapit hinan balahang an mid ah nangelo' ay hiya ti velhen hiya. Mu ne'yenghah nan lala'in hi Joseph an holag David hidin nahup. Ya hi Mary di ngadan de han balahang. 28Ya hinumgop han anghel hi wadana, ya inalinan hiyay, "Immalia', ya hay maphod ya malenggop'a! Hadyo'on da'an Apu tu'u ti he"ay pento'nah pangatanah maphod!" 29Mu unat goh tinnigna han anghel ya immogyat hinan inalina, at ninomnomnay pohdon an alyon den inalina. 30Ya inalin nan anghel ay hiyay, "Adi'a tuma'ot, Mary, ti hadyo'on da'an Apo Dios! 31At munhabi'a, ya mitungaw, at lala'i, ya ipingadanmuh Jesus. 32Ya nabagbagtu Hiya, at alyonday Hiyay Imbaluy Apo Dios an na'abbagbagtu, ya Hiyay ihukat Apu tu'un hi Apo Dios ay apunah din penghanan hi David an mumpapto' 33ta Hiyay Alin di i'Israel an Hudyu, ya mid pogpog di pumpapto'ana." 34Ya inalin Mary di, "Oo, mu hay ato' an munhabih un mid ahawa'?" 35Ya tembal nan anghel an inalinay, "Umalin he"a han Na'abuniyanan an Lennawa, ya waday aton Apo Dios an na'abbagbagtun he"a ti do'ol di abalinana. At hiyaat un ma'alih Imbaluy Apo Dios heden ung'ungngan napilin mitungaw. 36Ya nunhabi goh han tulangmun hi Elizabeth an na'in'inna, ya lala'iy itungawna. Ya alyon di tataguy un bahig, mu miyonom hi bulanad ugwan. 37Ti an amin di pohdon Apo Dios ya abalinanan aton." 38Ya inalin Mary di, "Malgom di pohdon Apu tu'u ya ato', at ta"on hi un ma'at henen alyom." Ya tinaynan nan anghel hiya. Hay Numbihhitaan Mary ay Elizabeth 39Nundapuh hi Mary an immuy hinan Provinciad Judea hinan babluy an madinuntug 40ta immuy hi abung da Zechariah. Ya hinumgop, ya inalinan Elizabeth di, "Immalia', aunti'!" 41Ya unat goh dengngol Elizabeth henen inalin Mary ya nun'iku'iku din ung'ungngah putuna. Ya niyodol ay Elizabeth han Na'abuniyanan an Lennawa, 42ya inalinay, "He"ay pento' Apo Dios hi pangatanah maphod ya un nan udum an abinabinabai, ya nan ung'ungngan inhabim di pento'na goh hi pangatanah maphod! 43Goh ta umali'an mumbihhitan ha"in an na'ampan tagu ti he"ah inan di Apu tu'u? 44Ti unat goh dengngol'uh nen hinapitmu ya nun'iku'iku han ung'ungngah putu' ti mun'am'amlong! 45Ya mipadenol'a ti kulugom an mipa'annung di inalin Apu tu'un he"a!" Hay Nanapitan Mary hi Anabagtun Apu Tu'u 46Inalin Mary di, "Hapito' di anabagtun Apu tu'u, 47ya mun'am'amlonga' ay Apo Dios an mamaliw ay ha"in 48ti ha"in an un'unnud an amin hinan pohdona ya na'ampaa', mu ta"on damdama ya ninonomnoma' ay Hiya! Hapitona' hinan tatagud ugwan ta nangamung an alyonday impadenola' 49ti do'ol di inat Apu tu'un ha"in an dumalat nan a'ongol di abalinana! Ti Hiya ya na'ahhamad di ugalina, 50ya igohgohana nan mange'gon ay Hiya ta nangamung. 51Ya an amin di ato'atona ya hiyay pangimmatunan hi a'ongol di abalinana, at nun'iwa'atna nan mumpahpahiyan tagu. 52Ya amehonay udumnah nan nabagbagtun mumpapto' ta nan na'ampay impabagtuna. 53Ya binhugnay munhinaang hinan maphod an ma'an, mu pinakaknay udumnah nan adangyan, at diday mid onona. 54Ya binadangana nan i'Israel an Hudyun baalna ti hiyah ne intulagnah din a'apu tu'uh penghanah atona. 55At ninonomnomna an igohgohan da Abraham ya nan a'ap'apuna ta nangamung!" 56Mid mapto' ya tuluy bulan di nihinan Mary hi abung da Elizabeth ya un mumbangngad hi abungda. Hay Nitungawan John an Mumbonyag 57Nagtud di puntungawan Elizabeth. Ya unat goh nuntungaw ya lala'i. 58Ya dengngol nan heneggona ya nan tutulangnah ne han pangimmatunan di a'ongol di homo' Apu tu'un hiya, at ma"am'amlongdan amin. 59Ya din awalun di algaw den pa'ittungaw ya inyuyda impakugit. Ya inaliday ipingadanday ngadan amanan hi Zechariah, 60mu inalin inanay, "Bo'on! Ti hi John di ipingadan tu'u." 61Ya inaliday, "Oo, mu mid ah mungngadan ay da'yun nen himpangapu!" 62Ya lempongdan amanan inaliday, "Hay pohdom hi ingadana?" 63Ya lempong Zechariah an inalinay, "Iyaliyu nan tablah pangitud'a'." Ya intudo'nay, "Hi John di ngadana." Ya manoh'ada! 64Ya himbumagga ya na'aan din natumumana, ya himmapit mahkay, ya hinapitnay amaphodan Apo Dios. 65Ya immogyat an amin nan heneggonda, ya inulguddah den na'at an amin hinan abablubabluy ad Judea hinan madinuntug an babluy. 66Ya ninomnom nan nangngol di aatna, at inaliday, "Hay umatan nin te han ung'ungngah awnih un umilog? Ti ten wan hiyah Apu tu'un mamadang ay hiya!" Hay Inulgud Zechariah 67Niyodol ay aman John an hi Zechariah nan Na'abuniyanan an Lennawa, ya inalinay, 68"Hi Apo Dios an hapiton di tataguy amaphodana ya Hiyay Apun di i'Israel an Hudyu ti immalih nan taguna ta baliwana dida! 69Ya hennagnan ditu'u han Mamaliw an umameh di pangatna, ya hi David an baal Apo Dios di ad holag ay Hiya. 70Ti hiyah ne inalinah din penghana ti intudunah din do'ol an nahamad an propetan pinilina ta inaliday, 71Baliwan ditu'uh nan way bumuhul ay ditu'u, ya an amin di mamohol ay ditu'u. 72Ya nomnomonah den intulagna ti inalinay igohgohana nan a'apu tu'u. 73- 74Ya inhamadnay tulagnan Abraham an apu tu'u ti inalinay, Makulug an baliwan ditu'uh nan bumuhul ay ditu'u ta adi tu'u tuma'ot hi un tu'u Hiya itamuan. 75Ya tigonay aat tu'un un'unnud ay Hiya ta nahamad di ugali tu'u, at middum ay ditu'u ta nangamung di pogpog di ataguan. 76Ya he"an imbaluy'u ya alyonday he"ay propetan di na'abbagbagtuh nan tatagu, ya mangun'unna'a ya un hi Apu tu'u ta denom di tatagu, 77ya ipa'innilam hi unna baliwan dida ti aliwanay baholda. 78Ya ongol di homo' Apo Dios an dayawon tu'u, ya nan ay potang ya na'uy an benangan ditu'u 79ti nan potang ya amehonay helong ya nan lidum, ya umat goh ay Hiyan amehonay bahol di tatagu ya nan a'ubahanda, ya andongonay aton tu'u ta mi'id al'alin ditu'u." 80Ya gun umel'ellog heden ung'ungnga, ya gun pumhod di idadaananah nan tamuna. Ya immuy nunhituh din mapulun ta nangamung di gopongnah umayanah nan i'Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\