Luke 17

1Inalin Jesus hinan intudtuduwanay, "Immannung an gagangaynan mitudutudul di tataguh tun luta, mu mahmo' nan ahitutudul! 2Ya gulat ta waday mangitudul hinan agguy himmalatom di pangulugna ta atonay nappuhi at mabaholan, ya onaynah un meg'od nan ongol an batuh bagangna ta mipa'wah hinan baybay ta munlonong, ti inyal'allanay ma'at ay hiyah awni ya un nan ipa'wahanah nan baybay. 3At emayaanyu! Gulat ta waday bahol nan ibbayu ya ihingalyu hiya, ya gulat goh ta du'gonah nen inatnan nappuhi at aliwanyuh nen inatna. 4Ya gulat ta numpapituy nangatanah ohay algaw ya mumpapitu goh di pumbangngadanan mangalin da'yuy, Muntutuyua', at du'go' nan inat'un nappuhi, ya ta"on ni' ya aliwam henen inat'u! at mahapul an atonyu." 5Inalin din intudtuduwan Apu tu'un Hiyay, "Udmam ni' di pangulugmi!" 6Ya inalinan diday, "Ta"on hi un pa"itang di pangulugyu an umat hinan pa"itang ahan an oho' an wah nan galden an ma'alih mustard mu alyonyu ay hinan ayiw an ma'alih mulberry an umat hinan udyaw di, Mabu'nut'a ta nan baybay di itammam! at ma'unud henen inaliyu." 7Intuluy Jesus an nuntudtuduh nan intudtuduwana, ya inalinay, "Gulat ta waday puntamuonyun mun'aladuh nan payaw unu mumpahtul hinan kalniluyu, ya gulat goh ta umanamut hiyan malpuh nan tamuna ya undan nin alyonyun hiyay, Mundapuh'an umuy mangan? 8Adiyu! Ti hay ibagayu nin ya alyonyun hiyay, Munhukat'a ta denom di ono', ya induulana' ta mangana' ta malpah ya un'a mangan. 9Ya undan munyaman ayun hiya ti maphod henen inatna? Adi nin ti hiyah ne tamuna tuwali. 10At umat goh ay da'yu ti awni ta lopahonyun amin di alyon Apo Dios hi tamuanyu ya hay maphod ya alyonyuy, Baal ami tuwali, at hiyah ne tamumi." 11Unat goh intadun Jesus an mundaldallanan an umuy ad Jerusalem ya ene'wanah nan numbattanan di Provinciad Samaria ya hinan Provinciad Galilee. 12Ya unat goh bimmahhel hinan ohan higib ya waday himpuluh linala'in nun'apalla' an nanamun Hiya an adagwiy timma'doganda, 13ya nuntu'u'dan inaliday, "Apu Jesus, igohgohan da'mi!" 14Ya unat goh inamang Jesus dida ya inalinay, "Umuy ayu ta ipattigyuy odolyuh nan papadi." Ya otog di pundaldallanandah umayanda ya immadaog din palla'da. 15Ya unat goh tinnig din ohan dida an immadaog din lewohona at numbangngad, ya imbugawnan nanapit hi anabagtun Apo Dios. 16Ya nunhippin inluppulupnah inayungan Jesus, ya inalinay, "Munyamana' ti inyadaogmuy lewoho'!" Ya iSamaria heden lala'i. 17Ya inalin Jesus ay hiyay, "Goh ya un himpuluy niyadaog? Ya uggoh din hiyam? 18Anaad ta anggay heten bunag hi numbangngad ta hapitonay anabagbagtun Apo Dios?" 19Ya inalinah nan bunag di, "Tuma'dog'a ta umuy'ah umayam ti nan pangulugmuy dimmalat hi immadaogan di lewohom." 20Imbagan di udumnah nan Pharisees ay Jesus di, "Anuud nin di Pumpapto'an Apo Dios hitun luta?" Ya tembalnan inalinay, "Adi mattig di Pumpapto'an Apo Dios hitun luta. 21Ya mi'id mangalih, Taya an hituy Pumpapto'ana! unu, Hidi! ti wagwan da'yu nan Pumpapto'an Apo Dios." 22Ya inalinah nan intudtuduwanay, "Udum hi algaw ya popohdonyun umalia' an napto' an Imbaluy di Tagu ta midduma' ay da'yu, mu adi mabalin. 23Ya waday mangalin da'yuy, Tigonyu an wah di! unu, Tigonyu an wah tu! mu adi ayu umuy an mannig. 24Ti Ha"in an napto' an Imbaluy di Tagu ya hay aat di pumbangngada' ya umata' hinan ilat an mumbanigit, ya pumatal an amin di numpumpinangngel ad daya. 25Mu hay mahhun hi ma'at ya mipaligligata' hi ongol, ya pihupihulona' hinan tataguh tun lutad ugwan. 26Ya hay aat goh di pumbangngada' an napto' an Imbaluy di Tagu ya umat hidin na'na'at hidin atagun da Noah 27ti hidin ataguna ya nanganangan din tatagu, ya imminu'inumda, ya numpun'ah'ahawada, ya nun'ipalhinday imbabaluyda ta nangamung hidin algaw an himmigupan da Noah hinan pupul an nunhi'uganda. Ya nalbong an amin tun luta, at nun'atoydan amin. 28Ya umat goh hidin atagun Lot ti nanganangan din tataguh nan babluy, ya imminu'inumda, ya ngimminanginada, ya nunla'ula'uda, ya timmanotanomda, ya immamma'ammadah abungda. 29Mu hidin algaw an nakakan Lot hi ad Sodom ya nun'agah di apuy an nalpud daya an ay apul an malmalahu, at nun'oghob an amin din tatagun den babluy. 30Ya umat hina goh di ma'at eden algaw an pumpattiga' an napto' an Imbaluy di Tagu. 31Ya heden algaw ya maphod un nan tatagun wah nan atap di abungda ya adida humgop hinan abungdan mangngal hinan gina'uda ya nakakda ta nonong ya limmayawda. Ya umat goh hinan tatagun wah nan payaw an adida umanamut. 32At nomnomonyu din ulgud an hay aat di na'at hinan ahawan Lot! 33Nan mamhod an mamaliw hi itaguana ya mi'id hulbina ti hay umangunuh ya matoy damdama. Mu hay adi munnomnom hi itaguana ya hiyay mi'tagun Apo Dios hi mid pogpogna. 34Ya heden mahdom an umalia' ya waday duwah lala'in molo' hinan ohan olo'an, ya ma'alay oha, mu mataynan di oha. 35Ya duway binabai goh hi mun'ahhud an mumbayu, ya ma'alay oha, mu mataynan di oha. 36Ya duway linala'i goh hi muntamuh nan payaw, ya ma'alay oha, mu mataynan di oha." 37Ya inalidan Hiyay, "Apu, hay wadan di punhihiyananda?" Ya inalinan diday, "Nan wadan di odol nan natoy di hiyay a'amungan di bannug."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\