Luke 2

1Hede han nundedehhanan den na'at ya impiyuy han Alin hi Augustus han uldin ta an amin di tataguh nan himpapangilih numpapto'an di iRome ya itudo' nan gubilnuy ngadanda. 2Ya heden hopapnah numpatud'an di tataguh ngadanda ya hi Quirinius di Gobelnadol ad Syria. 3At way ohaan immuy hi babluy nan ad holag ay hiya ta ipitudo'nay ngadana. 4At ni'yuy hi Joseph an immuy hinan Provinciad Judea an nalpud Nazareth an babluy hinan Provinciad Galilee ta ipitudo'nay ngadanah nan babluy an nitungawan David an ad Bethlehem. At hidiy immayana ti hiyay ohah nan holag David. 5Ya ni'yuy hi Mary an enghanan hiya, mu nunhabi. 6At heden wadandah di ya hiyay gutudnah puntungawana. 7Ya nuntungaw, ya lala'in pangpangulluh imbaluyna. Ya inulhanah numbino'ob'on an lo'ob, ya impalo'nah nan balunglung an ittuwan di holo' ti mi'id abung hi umiyananda. Hay Nannigan nan Mumpumpahtul ay Jesus 8Hidih nan babluy an neheggon ad Bethlehem ya wadaday mumpumpahtul an iyad'adugday kalniludah nan pahtu eden ohan nahdom. 9Ya himbumagga ya nipattig han anghel Apo Dios ay dida, ya impapatal nan benang Apu tu'u nan wadanda. At ma'atta'otda, 10mu inalin han anghel ay diday, "Adi ayu tuma'ot! Ti immalia' an mangipa'innilan da'yu han maphod an ulgud an umipa'amlong an amin hinan tatagu! 11Ti hidih nan babluy an nitungawan David ya nitungaw ad ugwan han Mamaliw ay da'yun hi Kristun Apuyu! 12Ya hay panginnilaanyuh un Hiya ya na'ulhan hi numbino'ob'on an lo'ob, ya nipalo' hinan balunglung." 13Ya himbumagga ya do'olday nabannuhu' hi nalpud abuniyan, ya niddumdah nan anghel, ya hinapitday amaphodan Apo Dios an inaliday, 14"Nabagbagtuh Apo Dios ad abuniyan an ata'nang ahan! Ya mid al'alih nan tataguh tun lutan wagahan Apo Dios!" 15Ya nun'akak din a'anghel an numbangngaddad abuniyan. Ya nunhahapit din mumpumpahtul an inaliday, "Umuy tu'ud Bethlehem ta tigon tu'uy aat den impa'innilan Apu tu'u!" 16At nunnaudondan immuy, ya inah'upanda da Mary ay Joseph, ya han pa'ittungaw an nipalo' hinan balunglung. 17Ya unat goh tinnigda Hiya ya inulguddah nan tataguy inalin din anghel an hay aat den tinnigdan pa'ittungaw. 18Ya manoh'a hadi nan nangngol hinan inulgud nan mumpumpahtul hi kalnilu. 19Mu hi Mary ya agguyna inaliwan hanan na'at ti gunna nomnomon di aatna. 20Ya numbangngad nan mumpumpahtul hinan numpahtulanda, ya hinapitday anabagbagtun Apo Dios ti maphod heden dengngolda ya nan tinnigda, ya nepto' heden inulgud di anghel ay dida. Hay Nungngadanandan Jesus 21Hidin awalun di algaw den ung'ungnga ya impakugitda, ya ingngadandah Jesus ti hiyah de inalin din anghel ya un mihabi. Hay Nangiyayandan Jesus hinan Timplun Apo Dios ad Jerusalem 22Unat goh nagtud heden algaw an pange'nongandah numpungpungan Mary hi nilu'u'ana an intudun nan Uldin Apo Dios an indatnan Moses ya inyuy da Joseph ay Mary hi Jesus ad Jerusalem ta indawatdan Apu tu'u. 23Ti hay inyuldin Apu tu'u ya inalinay, "An amin nan linala'in pangpangullu ya midawat ta baal Apu tu'u." 24Ya immuyda goh an empe'nong di ohay palis hi balug unu kalapati ti hiyah ne niyuldin an epe'nongda. 25Ya wah did Jerusalem han lala'in mungngadan hi Simeon. Ya nahamad di ugalina ti inunudnan amin di Uldin Apo Dios, ya hehennodnay pamaliwan Apo Dios ay didan i'Israel, ya niyo'odol ay hiya nan Na'abuniyanan an Lennawa. 26Ya inalin den Lennawan hiyay, "Adi'a matoy ta engganay unmu tigon han Alin Pento' Apu tu'u." 27Ya heden algaw ya impanomnom nan Na'abuniyanan an Lennawan Simeon ta umuy hinan Timplun Apo Dios ad Jerusalem. Ya enehgop nan o'ommod Jesus Hiyah nan Timplu ta atondah den Uldin din a'apuda, 28ya inawal Simeon Hiya, ya hinapitnay amaphodan Apo Dios an inalinay, 29"Apu, ta"on unna' matoy an baalmu mu umanlaa' ti ten nipa'annung din intulagmun ha"in 30ti ten tinnig'uh tun mata' heten Bumaliw 31an denenanmu ta ipa'innilam an amin hinan tataguh tun luta. 32Umat hinan dilag an mangipa'innilah nan Nahamad an Tugunmuh nan Hentil, ya Hiyay mangipabagtuh nan tatagum an i'Israel." 33Ya manoh'a nan o'ommod den ung'ungngah nan inalin Simeon hi aatna. 34Ya inalin Simeon ay diday, "Iyadaog da'yun Apo Dios!" Ya inalina goh ay inanan hi Mary di, "Dumalat heten ung'ungnga ya do'ol di mamoltah nan i'Israel, mu nan udumnan dida ya mabaliwanda. Ya hay aatnay pangimmatunanda, mu ta"on ya pahalon di udumna Hiya, 35at mipattig di aat nan nomnomnomonda. At munha'it di punnomnomam hinan ma'at eten imbaluymu an paddungnay matli' hi natulidan an hanggap nan puhum." 36Ya wada goh hidi han propetan babai an hay ngadana ya hi Anna an hina' Phanuel, ya hi Asher di ad holag ay hiyah din penghana. Ya din a'ungan Anna ya nangahawa, mu un pituy tawon di nun'addumandan himbaluy, ya natoy nan ahawana, 37at nabalu hiya. Ya ta"on un ahan hiya na'in'inna ti nawalu ta han opat di tawona mu agguy naknakkak hinan Timplun Apo Dios ta nundayaw ay Apo Dios hi a'alga'algaw ya amahdomahdom, ya gun munlangdu ya munluwalu. 38Ya din wadan da Joseph an hina"amah di ya immuy hi Anna hi wadanda, ya nunluwalun mundenol ay Apo Dios, ya inulgudna goh di aat den ung'ungngah nan tatagun mamannod hi pamaliwan Apo Dios ay didad Jerusalem. Hay Numbangngadan da Jesus ad Nazareth 39Unat goh lempah da Joseph an inat an amin din intudun di Uldin Apu tu'uh atonda ya numbangngaddah nan babluydad Nazareth hinan Provinciad Galilee. 40Ya immilog heden ung'ungnga, ya mabi'ah di odolna, ya manginnilan tagu, ya inyadaog Apo Dios Hiya. Hay Nangah'upan nan O'ommod Jesus ay Hiyah nan Timplun Apo Dios 41Atawotawon ya gun umuy nan o'ommod Jesus ad Jerusalem an mi'gotad hi Punnomnomandah nan Namaliwan din Anghel Apo Dios hinan Tatagu. 42Ya hidin himpulu ta duway tawon Jesus ya immuyda goh ne'egtad ti hiyah ne ugalida. 43Ya unat goh nalpah di gotad ya immanamutdah abungda, mu nataynan han ungan hi Jesus hi ad Jerusalem, mu mid inilan nan o'ommodna 44ti hay ninomnomda ya mid mapto' ya nitnud hinan tatagun ni'yuy ay dida. At dimmaladalandan den ohay algaw ya unda ete"an manganap ay Hiyah nan tutulangda ya nan ni'yibbada. 45Mu adida pa"ah'up, at numbangngaddad Jerusalem ta anapondah di. 46Ya naluh di tuluy algaw ya inah'upanda Hiyah nan Timplun Apo Dios an ni'yibun hinan muntudtuduh nan Uldin di Hudyu ta ing'ingaona dida, ya binagabagana goh dida. 47Ya manoh'adan nangngol ay Hiya ti nanginnila, at nuntobalna nan ibagadan Hiya. 48Ya unat goh tinnig nan o'ommodna ya manoh'ada, ya inalin inanan Hiyay, "La'ay, goh ta inatmuh ten da'mi? Ti nunheglay punnomnomanmin amam hi panganapanmin He"a!" 49Ya inalinay, "Goh ta ana'anapona'? Undan agguyyu inilan wah tua' hinan Abung Ama?" 50Mu agguyda inilay pohdon an alyon nen inalina. 51Ya ni'bangngad ay didad Nazareth, ya un'unnud ay dida. Ya agguy inal'alliwan inanah den na'na'at. 52Ya gun umilog hi Jesus, ya gun ma'udman di inilana, ya gun miyal'allay pamhod Apo Dios ya nan tatagun Hiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\