Luke 22

1Magadyuh ma'ataman han Gotad hi Panganandah Tinapay an Agguy Nabino'bo'an an hay ohah pangalida ya Gotad di Punnomnomandah nan Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Tatagu. 2Ya nunhahapit nan a'ap'apun di papadi ya nan muntudtuduh nan Uldin hi atondan mangipapatoy ay Jesus, mu inhamaddan nunnomnom hi atonda ta mid ah manginnilah aatna ti tuma'otdah nan tatagu. 3Neh'op hi Satanas ay Judas an mungngadan hi Iscariot an hiyay ohah nan himpulu ta duwan intudtuduwan Jesus. 4At nakak ta immuy ni'hapit hinan a'ap'apun di papadi ya nan a'ap'apun di pulis hinan Timpluh atonan mangituduh wadan Jesus ta way atondan mampap ay Hiya. 5Ya way ohaan mun'am'amlongda, ya hinahapitdan idatanda hiyah lagbuna. 6At inabulutna, ya nete"an den algaw ya hahalepatanay aid di do'ol hi tagu ta hiyay pangituduwanan Jesus ta dapoponda. Hay Gotad hi Ne"anan Jesus hinan Intudtuduwana 7Nadatngan heden algaw an Panganandah Tinapay an Agguy Nabino'bo'an, ya heden algaw di pange'nongan di tataguh ukkon an kalnilu ti hiyah de Punnomnomandah nan Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Tataguh Penghana. 8Ya hennag Jesus da Peter ay John, ya inalinay, "Umuyyu idadaan di ma'an hinan gotad hi Punnomnoman hi Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Tatagu." 9Ya imbagadan Hiyay, "Hay pohdom hi pangidadaananmi?" 10Ya inalinan diday, "Umatam ayu ay hinan siudad ya damuwonyu han lala'in nangipi'ug hi pannuman an napnuh danum. Ya me'ehgop ayun hiyah nan humgopanan abung, 11ya alyonyuh nan ad abung di, Impaad nan Muntudtudun inalinay, Itudum di awadan di kuwaltun nan mangili ta hidiy pangananmin intudtuduwanah nan Gotad di Punnomnoman hinan Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Tatagu. 12At itudunan da'yuy ongol an kuwaltun wah nan miyadwan galadun nidadaan di panganan ta hidiy pangidadaananyuh onon tu'u." 13Ya unat goh immuyda ya nepto' din inalin Jesus ay dida, at denenanday onondah Punnomnomandah nan Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan Tatagu. 14Ya unat goh nagtud di pangananda ya ni'yubung hi Jesus hinan intudtuduwanah nan lamehaan. 15Ya inalinan diday, "Pepenhod'u ahan an me"an ay da'yuh mahhun eten Punnomnoman hi Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Tatagu ya unna' mahkay paligligaton 16ti umannung an adi' ipidpidwan me"an hi umat hitun gotad ta nangamung un madatngan nan gutud di Pumpapto'an Apo Dios hitun luta." 17At innalna han hinhowo' an bayah, ya nunyaman ay Apo Dios, ya inalina goh di, "Alanyu ta hini"itangonyun inumon 18ti umannung an mete"ad ugwan ya adia' umin'inum hi bayah ta nangamung hi adatngan di Pumpapto'an Apo Dios hitun luta." 19Ya innalna nan tinapay, ya nunyaman goh ay Apo Dios, ya inupe'upengna, ya impiyapongnan dida, ya inalinay, "Hiyah te umat hinan odol'un me'nong ti hay pumhodanyu. Hiyah te ato'atonyu ta panginomnomanyun Ha"in." 20Ya unat goh nalpah di nangananda ya hiyah ne goh di inatnah nan bayah ti innalnay ohay howo' an bayah ya inalinan diday, "Hiyah te umat hinan dala' an umayuh ta way pumhodanyu ti nan dala' di mangipattig an waday pa'ittulag Apo Dios hinan tataguna." Ya indatnan dida ta inumonda. 21Ya inalina goh di, "Mu tigonyu ti nan mangitudun Ha"in ta dapopona' ya niddum ay ditu'un ni'yubung eten lamehaan. 22Ti Ha"in an napto' an Imbaluy di Tagu ya patayona' ti hiyah ne inya'abbulut Apo Dios hi ma'at ay Ha"in, mu mahmo' ahan nan tagun mangitudun Ha"in!" 23Ya way ohaan mumbabaggaandah un hay mangat nin enen dida. Hay Nunhohongngilan nan Intudtuduwan Jesus hi Anabagtuda 24Nunhohongngel nan intudtuduwan Jesus ti way ohaan alyonah un hiyay nabagbagtu ya un nan i'ibbana. 25Ya inalin Jesus ay diday, "Nan a'alin di Hentil ya iboholdan mangipapilit hi popohdondan ma'at hinan ipapto'da, ya pohdonda goh hi un alyon nan tatagun diday ma'an'aniddatdan tagu. 26Mu adi umat hinay atonyu ti nan pangpangullun da'yu ya ibilangnay odolnah udidian, ya nan mumpapto' ay da'yu ya maphod hi unna ibilang di odolnah baal di i'ibbana. 27Hay nabagbagtu nin an tagu? Nan inumbun hinan lamehaan an idadaanan hi onona unu nan tagalan munduul hi ma'an? Manu ti immannung an nan idadaanan hi ononay nabagbagtun tagu, mu Ha"in an ninitnud ay da'yu ya ten Ha"in di munduul ay da'yu. 28Da'yuy nanginaynayun an niniddum ay Ha"in hidin natapngatapnga', 29at idat'uy biyangyun mumpapto' an umat goh hidin inat Ama an nangidat ay Ha"in hi biyang'un mumpapto'. 30At me"an ya mi'yinum ayuh nan idadaan'un lamehaan an panganan hidih nan Pumpapto'a'. Ya umbun ayuh nan tronon di mumpanuh ta ipanuhyu nan himpulu ta han duwan ahimpahimpangapun holag Israel." Hay Nangalyan Jesus hi Pangihautan Peter ay Hiya 31Inalin Jesus di, "Simon, emayaam ti tapngan da'yun Satanas an umat ayuh bogah an mataapan di dugina. 32Mu inluwaluan da'a, Simon, ta adim idinong di pangulugmu. Mu wa ay ta malpah di kumapuyam ya tugunom nan i'ibbam ta mihamad di pangulugda." 33Ya inalin Peter ay Hiyay, "Apu, dedenno' an mi'yuy ay He"a an ta"on hi unta mibalud unu mapatoy!" 34Ya inalin Jesus di, "Alyo' ay he"a, Peter, an adi tumalanu nan awitan ad ugwan an mahdom ta engganah un mumpitluy pangihautam an alyom di agguya' inilan he"a." 35Ya imbagan Jesus ay diday, "Din nannaga' ay da'yu ya mi'id inodnanyuh pihhuyu, ya hape"engyu, ya hapatusyu ya undan agguy nagtud an amin din mahapulyu?" Ya inaliday, "Nagtud." 36Ya inalinan diday, "Mu nob'on di atonyud ugwan ti wada ay di pihhuyu ya hape"engyu ya odnanyu. Ya wada ay di mi'id hanggapna ya ila'unay jacketna ta way pungnginanah hanggap. 37Ti inalin di tudo' Apo Dios di, Nibilang an oha Hiyah nan adi mangngol. Ya Ha"in di alyon nen nitudo', at mipa'annung. Ya an amin di nitudo' hinan aat'u ya magadyuh an mipa'annung." 38Ya inalin nan intudtuduwanan Hiyay, "Tigom, Apu! Tayay duwah hanggap!" Ya inalin Jesus ay diday, "Ammunana." Hay Nunluwaluan Jesus hinan Galden an Gethsemane 39Nakak da Jesus ya nan intudtuduwana ta immuydah nan Duntug an Olibo an umat hidin gunda tuwaliy ato'aton. 40Ya unat goh dimmatongdah nan immayanda ya inalinan diday, "Munluwalu ayu ta adi ayu mitudul." 41Ya bimmataan hi Jesus an hay inadagwina ya hin'awid hi batu, ya nunhippi ta nunluwalun Apo Dios an inalinay, 42"Ama, un ay ni' ahan pohdom ya adim iyabulut nan ay'u punholholtapan! Mu He"ay okod ta hay pohdom di ma'unud an bo'on hay pohdo'." 43Ya numpattig han anghel ay Hiyan nalpud abuniyan an mangipabi'ah ay Hiya. 44Ya nidugah an munha'it di punnomnomana, at inhamhamadnan nunluwalun Apo Dios, ya nan lengotna ya ay ihunay dalan muntidtid hinan luta. 45Ya unat goh lempahnan nunluwalu ya timma'dog, ya immuy hinan wadan nan intudtuduwana, mu nolo'da ti nunheglay punlungdayaanda. 46Ya inalinan diday, "Anaad ta nonollo' ayu? Bumangon ayu ta munluwalu ayun Apo Dios ta adi ayu ma'ameh hinan atapnganyu!" Hay Nampapandan Jesus 47Otog di punhaphapitan Jesus ya nidatongda din do'ol an tatagu, ya hay nangipangpang'un dida ya hi Judas an ohah nan himpulu ta han duwan intudtuduwan Jesus. Ya inda"angnan immuy ay Jesus, ya inungnguna Hiya. 48Mu inalin Jesus ay hiyay, "Undan henen nangungnguam ay Ha"in, Judas, di panudum ta immatunana' an Imbaluy di Tagu?" 49Ya unat goh tinnig nan intudtuduwanan na'uy an dapopondah Jesus ya inaliday, "Apu, pumpalangmi man dida?" 50Ya impalang din ohay hanggapna, ya nalungahan din wah agwan an ingan din himbut nan Nabagtun Padi. 51Mu inalin Jesus di, "Idinongyu!" Ya dinapana din ingan din himbut, ya napoyanan. 52Ya inalin Jesus hinan a'ap'apun di papadi, ya nan a'ap'apun di pulis hinan Timplun Apo Dios ad Jerusalem, ya nan udumna goh an a'ap'apun di Hudyun immuy an mampap ay Hiyay, "Undan alyonyuh unna' adi mangngol ta pun'odnanyuy hanggapyu ya pang'ulyun umalin mampap ay Ha"in? 53Anaad ta abigabigat di ni'yamu'amunga' ay da'yuh nan Timplun Apo Dios ya agguya' dempap? Mu ta"ongkay ti hiyah te gutud hi pangatanyuh nan pohdonyu ti hiyah te gutud hi pumpapto'an nan apuyun hi Satanas." Hay Nangihautan Peter ay Jesus 54Dempapdah Jesus, ya enekakda, ya inyuydah nan abung di Nabagtun Padi. Ya nibabataan hi Peter an mangun'unud ay dida. 55Ya nun'apuyda an na'amung hinan gagwan di gettaw, ya nali'ubdan inumbun, ya ni'yibun goh hi Peter. 56Ya tinnig han babain tagala hiyan ni'yibun hinan wadan di apuy. Ya unat goh inhahammadnan nannig ay hiya ya inimmatunana, at inalinan diday, "Hiyah ne ohah ibban Jesus!" 57Mu inhautnan inalinay, "Agi', agguy'u inilah den tagu!" 58Ya un na'amtang ya inimmatunan goh di ohan lala'i, ya inalinay, "He"a goh di ohan ibban Jesus!" Mu inalin Peter di, "Agi', bo'ona' ahan!" 59Ya unat goh naluh nin di ohay olas ya wada goh di ohan nangilulud an nangalih, "Immannung an heten tagu ya ibban Jesus ti iGalilee!" 60Mu inalin Peter di, "Agi', agguy'u ahan inilah nen al'alyom!" Ya otog din punhaphapitana ya timmalanu din awitan. 61Ya nungwingih Jesus, ya teten'olnah Peter, ya ninomnom Peter din hinapit Apunan inalinay, "Ihautana' hi mumpitlu ya un tumalanuy awitan." 62At nakak hi Peter an nunheglay limmugwaanah puntutuyuana. Hay Nunlayalayahan nan Mun'adug ay Jesus 63Din linala'in nangiyadug ay Jesus ya linayalayahan ya hinuplihuplitda Hiya, 64ya hinophopanday matana goh, ya inaliday, "Akkay tuwali ngappunam di nanapa' ay He"a?" 65Ya innayundan pinadngopadngolan ya binaibainan Hiya. Hay Nanumalyaan nan A'ap'apun di Hudyun Jesus 66Unat goh nabiggat hi nawa'ah ya na'amung nan a'ap'apun di Hudyu an niddum nan a'ap'apun di papadi ya nan muntudtuduh nan Uldin. Ya niyuy hi Jesus ay dida ta humalyaonda Hiya. 67At inalidan Hiyay, "Ibaagmuh un He"ah Kristu an nan Alin Pento' Apo Dios." Mu inalinan diday, "Gulat ta ibaag'u at adiyu damdama kulugon, 68ya gulat ta waday hanhana' ay da'yu at adiyu damdama tobalon. 69Mu mete"ad ugwan ta nangamung ya Ha"in an napto' an Imbaluy di Tagu ya umbuna' hinan tronon di nabagtun mumpapto' hi immapit di agwan Apo Dios an Hiyay ad poto' an amin." 70Ya inalidan amin di, "At He"a mah di Imbaluy Apo Dios?" Ya inalinan diday, "Immannung an Ha"in." 71Ya inaliday, "Undan gahin un way udumnah humapit hi umihtigu? Ti ten dengngol tu'uy inalinan na"appuhi!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\