Luke 23

1Inyuy mah an amin nan tatagun na'amung hi Jesus ay Pilate, 2ya ente"adan nangidiklamun Hiyan inaliday, "Dengngolmiy nappuhih nanudtudunah nan tatagu, at hiyanan nginumhayda, ya tinuguna dida ta adida idat di buwitdah nan Alin hi Caesar ad Rome. Ya inalina goh un Hiyah Kristu an ali." 3Ya inalin Pilate ay Hiyay, "Undan He"ay Alin di Hudyu?" Ya tembalnan inalinay, "Immannung nan inalim." 4Ya inalin Pilate hinan a'ap'apun di papadi ya din do'ol an tatagu di, "Mi'id ah mattig'uh pangidalatan hi pamatayan eten tagu!" 5Mu inyal'alladan nangilulud an inaliday, "Indoldodoldolna nan tatagu ta mi'pattoydah nan gubilnu ti dumalat nan intudutudunah nan abablubabluy an amin hitun Provinciad Judea an ente"anah nan Provinciad Galilee ta nangamung eten babluy." Hay Nangiyayandan Jesus hinan Alin hi Herod 6Unat goh dengngol Pilate nan indiklamun nan tataguh aat Jesus ya inalinan diday, "Undan iGalilee heten tagu?" 7Ya unat goh dengngolnan iGalilee hi Jesus ya impiyuynah awadan Herod an ap'apuh nan Provinciad Galilee ta hiyay munhumalyan Jesus ti nipaddeh an wah did Jerusalem hi Herod. 8Ya unat goh tinnig Herod hi Jesus ya ma"am'amlong ti nadnoy di nanamhodanan mannig ay Hiya ti dengngolnay do'ol an umipanoh'an ina'inatna, ya penhodnan tigon di udum hi atonan umipanoh'a. 9At binagabagan Herod hi Jesus, mu agguyna hiya temtembal. 10Ya wah di nan a'ap'apun di papadi ya nan muntudtuduh nan Uldin an gunda pun'it'u' nan ipabaholdan Hiya. 11Ya ta"on hi Herod ya nan tindaluna ya linayalayahanda ya pinadngopadngolanda Hiya. Ya impilubungday mun'aphod an lubung an umat hi lubung di ali ay Jesus ya unda ipibangngad hi awadan Pilate. 12Ya nete"an nen algaw ya nunligwa mahkay da Pilate ay Herod ti din hopapna ya numbohholda. Hay Nahumalyaan Jesus hi Pamatayandan Hiya 13Inayagan Pilate nan a'ap'apun di papadi, ya nan udumna goh an a'ap'apun di Hudyu, ya nan tatagu ta ma'amungda. 14Ya inalinan diday, "Inyaliyuh ten tagu, ya inaliyuy indoldol ten taguy adiyu pangunudan hinan uldin, mu dengngol'uy inalinah nunhumalyaa' ay Hiya ya mi'id ah ohah inatnah nan impabaholyun Hiya. 15Ya hiyah ne goh di impanuh Herod, at hiyaat unna ipibangngad ay ditu'uh tu. At adi umdah nen inatnah dumalat hi atayana. 16At hay ato' ya un'u ipahaplat, ya imbo'tan'u Hiya." 17(Mu atawotawon hinan Gotad di Punnomnomandah nan Namaliwan nan Anghel Apo Dios hinan Hudyu ya mahapul an ibo'tan Pilate di ohah nan balud.) 18At nundedehhan din tatagun nuntu'u' an inaliday, "Mapatoy heten tagu ta hi Barabbas di mibo'tan!" 19(Nibalud hi Barabbas ti hiyay ohah gimmuluh nan babluy, ya pimmatoy.) 20Ya ni'hapit goh hi Pilate ay dida ti penhodnan ibo'tan hi Jesus. 21Mu nuntu'u'dan inaliday, "Ipilanham! Ipilanham!" 22Ya impitlunan nangal'alu' ay didan inalinay, "Anaad? Undan way bahol ten tagu? Mi'id ahan di gapunah pamatayan ay Hiya! At hiyanan un'u ipahaplat, ya imbo'tan'u." 23Mu intugtugadan nuntu'u' an nangalih ipilanhanah Jesus. Ya immameh din nuntu'u'anda. 24At inunud Pilate din inalida, at impapatoynah Jesus. 25Ya imbo'tana han tagun nibalud an ohah nan gimmulu ya pimmatoy ti hiyah ne penhod nan tatagu. Hay Nilanhaan Jesus hinan Krus 26Unat goh inyuydah Jesus ya dinamuda han tagun bumahhel hinan siudad an hi Simon an iCyrene an nalpuh nan babluy hinan madinuntug. Ya dempapda hiya, ya impapi'ugdan hiya han krus ta mitnud ay Jesus. 27Ya do'olday tatagun nitnud ay Jesus an ahilulugway udumnah binabain mammo' ay Hiya. 28Mu nunhiggung hi Jesus, ya inalinan diday, "Da'yun binabain iJerusalem ya adia' lugwalugwaan. Hay lugwaanyu ya hay odolyu ya nan imbabaluyyu. 29Ti udum di algaw at alyonyuy, Od'odolnah un bahig han babai ta mid imbaluynan ipa'inumana! 30Ya alyonyu goh di, Mun'aghang ni' nan aduntuduntug ta punggabunan da'mi! Ya mun'egday ni' tun buludna ta mun'ilubu' ami! 31Ti gulat ta aton nan tataguy umat hinan nappuhih nan mumballun ayiw at iyal'alladan mangat hi nappuhih un malyaw!" 32Ya wada goh di duwan adi mangngol an linala'in ni'yiddumdan Jesus an pi'patoy. 33Ya unat goh immatamdah nan duntug an ngadanay Tungal di Ulu ya hidiy nangilanhaandan Jesus hinan krus, ya ni'lanhada goh din duwan adi mangngol an numpinangngilonda didah delloh Jesus. 34Ya himmapit hi Jesus an inalinay, "Ama, aliwam ni' tun aton daten tatagun Ha"in ti unda atog agguy inilay gunda aton." Ya inyapong din titindalu din lubung Jesus an unda imbibinnunut. 35Ya timma'ta'dogda din tatagu ta am'amangondah Jesus, ya pinahiw din a'ap'apun di Hudyu Hiyan inaliday, "Binaliwanay udumnah tagu! At un adya Hiyay Alin Pento' Apo Dios at goh ya adina baliwan di odolna?" 36Ya ta"on din tindalu ya pinahiwdah Jesus, at inyuydan Hiya din limminun lipog, ya indawdawda ta ipa'inumda, 37ya inaliday, "Un ay He"ay Alin di Hudyu at baliwam di odolmu!" 38Ya waday nitudo' an inhinadah tangad di uluna an umat hituy nitudo': "Hiyah te Alin di Hudyu." 39Ya ta"on un heden ohan adi mangngol an ni'lanha ya pinadngopadngolanah Jesus an inalinay, "Undan bo'on He"ah Kristu? At baliwan di odolmu ta pi'baliw da'mi!" 40Mu inhingal din ohan ibbanan ni'lanha hiyan inalinay, "Undan adim e'gonan hi Apo Dios ta alyomdi umat hina? Ti mahumalya tu'un amin hi awni an ta"on un Hiya, 41mu dita ya nahamad di ahumalyaanta damdama ti hiyah ne balloh nan nappuhin inatta. Mu heten tagu ya mi'id inatnah nappuhi!" 42Ya inalinan Jesus di, "Apu, nomnomona' ni' hi un'a mumbangngad an mumpapto'." 43Ya inalin Jesus di, "Umannung heten alyo' an mi'hina'an Ha"in ad ugwan hinan Babluy an Awadan di Lenggop ya Pun'an'anlaan." Hay Natayan Jesus 44Nuntonga nin din algaw an un alas dose, mu hemmelong an amin tun luta ta nangamung hi alas tres hi napuyaw 45ti hemmelong nan algaw. Ya nahekhek nan kultinan di pantaw nan kuwaltun nan Timplun Apo Dios an nete"ah din nitayun ta nundadyu. 46Ya bimmugaw hi Jesus an inalinay, "Ama, He"ay manalimun hinan lennawa'!" Ya unat goh inalinah de ya natoy. 47Ya unat goh tinnig din kapitan di tindalun amin din na'na'at ya hinapitnay anabagtun Apo Dios, ya inalinay, "Immannung an mi'id ahan di bahol ten tagu!" 48Ya ta"on goh din tatagun na'amung an ni'tigaw hinan na'ana'at ya nidugah di nunlungdayaanda an nun'ug'ugday palagpagdah din immanamutanda. 49Mu nibabataan an timmata'dog an amin din ni'yibban Jesus ya ta"on din binabain nangun'unud ay Hiyan nalpuh nan Provinciad Galilee ta tigonday ma'ma'at. Hay Nilubu'an Jesus 50- 51Wada han lala'in ngadanah Joseph an i'Arimathea an ohan babluy hinan Provinciad Judea. Ya hiyay ohah nan ap'apun di Hudyu an membron di Konsehal, ya maphod an tagu ti nahamad di ugalina, ya hiyay ohah nanannod hinan Alin honogon Apo Dios an mumpapto' hitun luta. Ya agguyna inabulut heden inat nan i'ibbanan Jesus. 52Ya immuy ay Pilate an nangibagah un mabalin an alanay odol Jesus. 53Ya unat goh inabulut Pilate ya immuyna inlahun din odol Jesus hinan nilanhaana, ya teneplaganah nan mapmaphod an uloh an ma'alih linen, ya inyuyna inlubu' hinan pa'aggungat an dulmug an mi'id ah nilublubu'. 54Ya Alemanah den nangilubu'ana an hiyay algaw hi pundadaanandah nan ma'at hinan magadyuh an Habadun ngilin. 55Ya din binabain nangun'unud ay Jesus hidin nalpuwandah nan Provinciad Galilee ya ni'yuydan Joseph ta tinnigday nilubu'ana ya hay aat goh di nipali'uhan di odolna. 56Ya unat goh nalpah an tinnigda ya immanamutda, ya indadaanday lana ya din numbino'ob'on an bangbanglu ta iyamyuddah odolna. Mu agguyda inlamuh eden nahdom ti nete"ay Habadun ngilin, at nun'eblay daden i'ibban Jesus ti inunudday Uldindan Hudyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\