Luke 24

1Heden Dumingguh we'weet ya immuy din binabaih nan lubu' ta iyuyda din lanan denenanda. 2Ya na'ulin din tanglib di lubu'. 3Mu unat goh himmigupda ya mi'id ah inah'upandah odol Apu Jesus, 4at manoh'ada ti agguyda inilay aatna. Ya himbumagga ya waday duwah linala'in ni'ta'dog ay dida an ma'appaha' ya humiliy lubungda. 5Ya ma'ama'atta'otda, ya inlu'bubdan nunhippin dida. Mu inalin din linala'in diday, "Anaad ta umali ayuh tun mannig hi mataguh nan ilubu'an di natoy? 6Mid hitu ti namahuan, at matagu! At nomnomonyuh den inalinah din wadanyuh nan Provinciad Galilee 7ti inalinay, Nan napto' an Imbaluy di Tagu ya mipadpap hinan tatagun nun'abaholan, ya milanhah nan krus, mu hinan miyatluh algawna ya mamahuan." 8At ninomnomdah de din inulgudna. 9Ya unat goh nakakdah din way lubu' ya inulguddan amin din na'at hinan himpulu ta han ohan intudtuduwan Jesus ya hi an amin goh hidin udumnan i'ibbada. 10Ya danen binabain nun'ulgud hinan intudtuduwan Jesus ya da Mary an iMagdala, ya hi Joanna, ya hi Mary an hi inan Jacob, ya nan udumnan binabai. 11Mu agguy kinulug nan intudtuduwan Jesus din inulgud nan binabai ti inalidah unda pangpang'ali. 12Mu limmahun hi Peter an timmagtag an immuy hinan lubu', ya nunluung ta indungawna, ya hay teblag Jesus ya anggay di tinnigna. Ya numbangngad, ya ninomnonomnomnay aat den na'na'at. Hay Nangah'upan Jesus hidin Duwan Linala'in Umuy ad Emmaus 13Heden algaw ya immuy din duwan i'ibban Jesus hinan higib an mungngadan ad Emmaus an himpulu ta oha nin di kilomitluh numbattanandad Jerusalem. 14Ya hidin pundaldallananda ya inulgu'ulguddan amin din na'na'at. 15Ya heden pun'ul'ulgudanda ya way ohaan mumbabaggaandah aat di na'na'at. Ya immuy nedelloh hi Jesus ay dida, ya nitnud an ni'daldalan ay dida, 16mu agguyda inimmatunan Hiya ti ay paddungnay nahanian di matada. 17Ya inalinan diday, "Ngadan nen ul'ulgudonyu?" Ya inta'dogda, ya mattig an nidugah di nunlungdayaanda. 18Ya nan ohan didan mungngadan hi Cleopas ya tembalnan inalinay, "Mid mapto' ya He"a ya anggay di iJerusalem an agguy nanginnilah na'na'at hidin algaw an naluh an hiyah ten ul'ulgudonmi!" 19Ya tembal Jesus an inalinan diday, "Ngadan nan na'na'at?" Ya inalidan Hiyay, "Hay na'na'at ay Jesus an iNazareth ti Hiyay propeta, ya hay nannig Apo Dios ya an amin nan tataguh aat di nangatna ya umipanoh'ay ina'inatna, ya ongol di umal'alu'an di hapitna. 20Mu dempap nan a'ap'apun di papadi ya nan udumna goh an a'ap'apumi Hiya, ya inyuydah nan gubilnu ta nahumalya, at pinatoyda ti inlanhadah nan krus. 21Ya enehdolmin Hiyay mamaliw hinan i'Israel, mu hiyah te atlun di algaw hi natayana. 22Ya hay oha goh ya umipanoh'ay inulgud nan i'ibbamin binabain da'mi ti immuyda anuh din lubu'nah din we'weet, 23mu mi'id ah tinnigdah odolna. Ya inalidah din numbangngadanda an paddungnay enenapday duwah anghel an inaliday timmagu anuh Jesus. 24At immuy nan udumnan da'mih nan lubu'na, ya tinnigda an immannung din inalin din binabai an mi'id di odolnah di." 25Ya inalinan diday, "Anaad ta umat ayuh na an nakudang di nomnomyu? Ah'ahhup ayun mangulug an amin hinan intudo' di propeta! 26Undan adi mahapul an mipaligligat hi Kristu ya un mipabagtu?" 27Ya ente"an Jesus an nangulgud ay didah nan aatna an ente"anah din intudo' Moses ya an amin hidin intudo' din propeta. 28Ya hidin immatamdah nan higib an ayanda ya ay ihunay innayunan umu'umuy. 29Mu inal'alu'da Hiyan inaliday, "Mi'yiyan'an da'mih tu ti den na'unug di algaw, at na'uy an mahdom." At nitnud ay dida ta ni'yiyan. 30Ya unat goh ni'yubung ay didah nan lamehaan hi pangananda ya innalna din tinapay, ya nunyaman ay Apo Dios, ya inupe'upengna, ya indatnan dida. 31Ya heden nangatanah di ya paddungnay nadiat di matada, at inimmatunanda Hiya. Mu himbumagga ya nami'id, at agguyda tinnig Hiya. 32Ya way ohan didaan inaliday, "Mapmaphod di nangelantah ni'haphapitanan ditah nan dalan hi nangituduwanah nan nitudo' hinan Hapit Apo Dios!" 33Tadunan de ya nakakda, ya numbangngaddad Jerusalem. Ya inah'upanda din himpulu ta ohan intudtuduwan Jesus an na'amung, ya wah dida goh din udumnah nan i'ibbadan niddum. 34Ya inalidan diday, "Immannung an namahuan nan Apu tu'u ti nipattig ay Simon!" 35Ya inul'ulgud goh nan duway na'at hinan dalan, ya nan numpa'innilaanah nangupenganah din tinapay. Hay Nipattigan Jesus hinan Intudtuduwana 36Otog din pun'ul'ulgudanda ya numpattig hi Jesus an timma'dog, ya niginagwan dida, ya inalinan diday, "Mid al'alin da'yu." 37Ya immogyatda ya timma'otda ti hay ninomnomda ya banig. 38Ya inalinan diday, "Anaad ta tuma'ot ayu, ya munduwaduway punnomnomanyuh aat'u? 39Tigonyuy ngamay'u ya tun dapan'u, ya dapoonyuy odol'u ti nan banig ya mi'id lamohna ya tungalna, mu Ha"in ya wada." 40Ya unat goh inalinah ne ya impattignan diday ngamayna ya dapana. 41Mu nidugah di amanoh'anda ya amlongda, at hiyaat unda agguy kinulug hi un Hiya, at inalinan diday, "Olom ya waday ma'an hitu?" 42At indatdan Hiyay itang hi nalutuh ekan, 43at innalna, ya inihdana an titiggonda. 44Ya inalinan diday, "Hiyah te umatan din inali' hidin wada' ay da'yu ti inali' di mahapul an mipa'annung an amin din nitudo' hi ma'at ay Ha"in an nitudo' hinan alibluliblun nitud'an di Uldin Apo Dios ay Moses, ya nan alibluliblun intudo' nan propeta, ya nan Liblu an Psalms goh." 45Ya impaphodnay nomnomda ta way inatdan nanginnilah nan aat di nitudo' hidin penghana, 46ya inalinay, "Hay nitudo' ya mahapul an mipaligligat hi Kristu, mu hinan miyatlun algaw ya mamahuan an malpuh nan wadan di natoy. 47Ya mahapul goh an waday mun'ulgud hi aat nan puntutuyuan di tataguh baholda ta ma'aliwan an adi ma'u'unung ti Ha"in dumalat. Ya heten ma'ulgud ya mahapul an mete"ad Jerusalem ta nangamung an amin hinan ahimpahimpapangilih tun luta. 48Ti da'yuy nangihtiguh tun na'na'at. 49At honogo' ay da'yu nan Na'abuniyanan an Lennawan intulag Ama, at mihina ayuh tud Jerusalem ta nangamung un miyodol ay da'yu ti Hiyay mangidat hi abalinanyun malpud abuniyan." 50Initnud Jesus dida ta nangamung dimmatongdad Bethany, ya inuyadnay ngamayna, ya inyadaogna dida. 51Ya otog din nangiyadaoganan dida ya tinaynana dida ti nipatulud abuniyan, 52at dinayawda Hiya. Ya unat goh nalpah ya nun'am'amlongdan numbangngad ad Jerusalem. 53Ya gunda umuy hinan Timplun Apo Dios ad Jerusalem ta ulgu'ulgudonday amaphodan Apo Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\