Luke 3

1Hidin miyapulu ta leman tawon hi numpapto'an nan Alin hi Tiberius ad Rome ya heden tawon di nunggobelnadolan Pontius Pilate hinan Provinciad Judea, ya hi Herod an ma'alih Tetrarch di numpapto' hinan Provinciad Galilee. Ya nan aginan hi Philip an ma'alih Tetrarch goh di numpapto' hinan Provinciad Iturea ya hinan Provinciad Trachonitis, ya hi Lysanias an ma'alih Tetrarch di numpapto' hinan Provinciad Abilene. 2Ya da Annas ay Caiaphas di Nabagtun Padi eden gutud. Ya heden tawon ya wah nan mapulun an mid ah nunhituh John an imbaluy Zechariah, ya impa'innilan Apo Dios di Hapitnan hiya. 3At immuyna lene'od an amin di abablubabluy an neheggon hinan Wangwang an Jordan. Ya nuntudtudun inalinay, "Pohdonyu ay an aliwan Apo Dios di baholyu ya hay mahapul ya muntutuyu ayu, ya adiyu ipidpidwan aton, at mabalin an bonyaga' da'yu." 4Ya heden inat John di nangipa'annung hidin intudo' nan propetan hi Isaiah an inalinay, "Waday mumbugaw an muntudtuduh nan mapulun an alyonay, Ipaphodyuy owon Apu tu'u, mu hay aatyuy mipaphod, ya punlintigonyuy dalanona, mu hay aatyuy malintig! 5Tababonyun amin di nundi'ungana, ya tu'lawanyun amin di buludna. Ya andongonyu nan dalan an napiku, ya pundodottalonyu nan dalan. 6Ya an amin di tataguh tun luta ya awniat tigonday pamaliw Apo Dios!" 7Ya do'ol di tatagun immuy ay John ta mumpabonyagda, mu inalinan diday, "Ay paddungnay ha'u'u ayu ti hay ugaliyu ya nala'eng ayun mangat hi nappuhi! Anaad ta umali ayuh tu? Undan alyonyuy un ayu mabonyagan at mabaliwan ayuh nan agadyuhan di bumungtan Apo Dios? 8Mu adi mabalin! Ti mahapul an atonyuy maphod ta hiyay pangimmatunan hi unyu din'ug din ina'inatyun nappuhi! Alyonyu nin di mabaliwan ayu ti ditu'uy holag Abraham. Mu bo'on heney abaliwan di tagu, at mahapul an adiyu ehdol hi un ditu'uy holag Abraham. Ti gulat ta pohdon Apo Dios at hatun batu ya pumbalinona ta diday holag Abraham ta mihukat ay da'yu! At hay mamaliw mah ay da'yu? 9Ay ayiw ayun madedennan di wahay hinan puuna ta adida ay bumungah maphod at malngohda, ya mipa'wahdah nan apuy." 10Ya tembal din tatagun inaliday, "At hay atonmi mah?" 11Ya tembal John an inalinay, "Nan tagun duway lubungna ya impa'dawnay ohah nan mi'id lubungna, ya umat goh hinan waday onona an ipa'dawna goh." 12Ya ni'yuy goh nan mun'amung hi buwit ta mi'bonyagda, ya inalidan hiyay, "Apu, hay atonmi mah?" 13Ya inalinan diday, "Adiyu pun'udman nan buwit an hengelonyu ta ammuna nan mun'olog di alanyu." 14Ya inalin nan titindaluy, "Ya da'mi mah, hay atonmi kogoh?" Ya inalinan diday, "Adiyu ta'ta'ton nan tatagu unu ilayahan didah nan agguyda inat ta way atonyun mangngal hi pihhuda, ti un ayuat mundenol hinan mun'olog an idatdan hilduyu." 15Ya na"adngolon nan tataguy inalina, at hay ninomnomdan amin ya inaliday, "Mid mapto' ya hi John hi Kristu an nan Alin Pento' Apo Dios!" 16Mu tembal John an inalinan diday, "Bo'ona'! Ti hay pamonyag'u ya danum, mu waday umalin nabagbagtu ya un ha"in an paddungnay adia' umdah himbutna. Ya hay pamonyagnan da'yu ya nan Na'abuniyanan an Lennawa ya han ay apuy. 17Ya paddungnay ino'odnanay pallungan hi panaapnah nan nabayun bogah ta nan bogah ya amungona ta iyalangna, ya ilubunay dugi ta adi mabmabba!" 18Ya numbino'ob'on di inulgu'ulgudnah nan Maphod an Ulgud ta pangal'alu'nah nan tatagu. 19Ya numbentanan Herod an ma'alih Tetrarch an mumpapto' hi Herodias an ahawan han agina ti penlohna, ya wada goh di udumnah inatnan nappuhi. At pinahal John nan inat Herod. 20Mu inyal'allanan na'udman di baholna ti nan inatnan John ti impibaludna hiya. 21Unat goh nabonyaganda nan do'ol an tatagu ya ni'bonyag goh hi Jesus. Ya otog di punluwaluanan Apo Dios ya niluwat ad abuniyan, 22ya nun'ohop nan Na'abuniyanan an Lennawan ay kalapati, ya numpattu' ay Hiya. Ya wada han himmapit ad abuniyan an inalinay, "He"ay Imbaluy'un pohpohdo', at pa'idyamlao' He"a." 23Hi Jesus ya tulumpuluy tawon nin di nangete"aanan nuntudtudu. Ya hay inilan di tatagu ya Hiyay lala'in imbaluy Joseph an hina' Heli. 24Hi Heli ya imbaluy Matthat an holag Levi, ya hi Levi ya imbaluy Melki an holag Jannai, ya hi Jannai ya imbaluy Joseph 25an holag Mattathias, ya hi Mattathias ya imbaluy Amos an holag Nahum, ya hi Nahum ya imbaluy Esli an holag Naggai. 26Ya hi Naggai ya imbaluy Maath an holag Mattathias, ya hi Mattathias ya imbaluy Semein an holag Josek, ya hi Josek ya imbaluy Joda 27an imbaluy Joanan, ya hi Joanan ya imbaluy Rhesa an holag Zerubbabel, ya hi Zerubbabel ya imbaluy Shealtiel an holag Neri. 28Ya hi Neri ya imbaluy Melki an holag Addi, ya hi Addi ya imbaluy Cosam an holag Elmadam, ya hi Elmadam ya imbaluy Er 29an holag Joshua, ya hi Joshua ya imbaluy Eliezer an holag Jorim, ya hi Jorim ya imbaluy Matthat an holag Levi. 30Ya hi Levi ya imbaluy Simeon an holag Judah, ya hi Judah ya imbaluy Joseph an holag Jonam, ya hi Jonam ya imbaluy Eliakim 31an holag Melea, ya hi Melea ya imbaluy Menna an holag Mattatha, ya hi Mattatha ya imbaluy Nathan an holag David. 32Ya hi David ya imbaluy Jesse an holag Obed, ya hi Obed ya imbaluy Boaz an holag Salmon, ya hi Salmon ya imbaluy Nahshon 33an holag Amminadab, ya hi Amminadab ya imbaluy Ram an holag Hezron, ya hi Hezron ya imbaluy Perez an holag Judah. 34Ya hi Judah ya imbaluy Jacob an holag Isaac, ya hi Isaac ya imbaluy Abraham an holag Terah, ya hi Terah ya imbaluy Nahor 35an holag Serug, ya hi Serug ya imbaluy Reu an holag Peleg, ya hi Peleg ya imbaluy Eber an holag Shelah. 36Ya hi Shelah ya imbaluy Cainan an holag Arphaxad, ya hi Arphaxad ya imbaluy Shem an holag Noah, ya hi Noah ya imbaluy Lamek 37an holag Methuselah, ya hi Methuselah ya imbaluy Enock an holag Jared, ya hi Jared ya imbaluy Mahalaleel an holag Cainan. 38Ya hi Cainan ya imbaluy Enos an holag Seth, ya hi Seth ya imbaluy Adam, ya hi Adam di limmun Apo Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\