Luke 6

1Naluh da Jesus an munle'le'od hinan apayapayaw, ya henen algaw ya Habadu an ngilin di Hudyu. Ya nangultudda nan intudtuduwan Jesus, ya linu"ibanda, ya inanda. 2Ya inalin di udumnah nan Pharisees di, "Anaad ta atonyuh na? An un paniaw ay ditu'u ti ngilin an Habadu!" 3Ya tembal Jesus, ya inalinay, "Undan agguyyu binaha din inat Apu tu'un hi David hidin penghana? Ti umat goh hinay inatna ti nunhinaang, ya umat goh hinan ni'yibbana. 4At himmigup hinan Tuldan Abung Apo Dios, ya nan tinapay an ne'nong ay Apo Dios ya paniaw hi onon hi un bo'on ditu'uy papadi. Mu innalna damdama, ya inana, ya ne"onona nan ni'yibbana. Mu agguyyu pinahiw henen inatda, at anaad ta pahiwon da'mi?" 5Ya inalina goh ay diday, "Ha"in an Imbaluy di Tagu ya ta"on un hay Habadu ya Ha"in ad poto' hi mangalih nan ma'at." 6Wada goh han ohan ngilin an Habadu ya himmigup hi Jesus hinan himba'an an ahayupan di Hudyu ta muntudu. Ya wah di goh han tagun na'akke' han agwan an ngamayna. 7Ya teten'ol din udumnah nan muntudtuduh nan Uldin ya nan Pharisees hi unna iyadaog hinan ngilin an Habadu ta hiyay pangidalatandah pangidiklamuandan Hiya. 8Mu i'innilanah den ninomnomda, at inalinah nan na'akke' di ngamaynay, "Umali'a ta tuma'dog'ah tu." Ya timma'dog, ya immuy ay Hiya. 9Ya inalin Jesus ay diday, "Wa han alyo' ay da'yu ta tobolonyu. Hay inilayuh abuluton di Uldin tu'uh aton hinan ngilin an Habadu---hay maphod di aton, unu hay nappuhi? Hay pamaliwan hi tagu, unu hay pamatayan?" 10Ya intigaw Jesus an amin hinan tatagu, ya inalinan hiyay, "Uyadom nan ngamaymu." At inuyadna, ya pinumhod. 11At ma'abbungotda din mangabohol ay Jesus, at nunhahapitdah atondan Hiya. 12Heden na'atana ya wada han ohan algaw ya immuy hi Jesus hinan duntug an munluwalun Apo Dios, at inlablabinan nunluwalu. 13Ya unat goh nawa'ah ya inayagana din intudtuduwana, ya pento'nay himpulu ta han duwa ta diday nginadnanah a'apostolesna. 14Ya hiyatuy ngadanda: hi Simon (an nginadnana ta hi Peter), ya hi Andrew (an pogtangna), ya hi Jacob, ya hi John, ya hi Philip, ya hi Bartholomew, 15ya hi Matthew, ya hi Thomas, ya hi Jacob (an hina' Alphaeus), ya hi Simon (an niddum hinan nalammung an ma'alih Zealot), 16ya hi Judas (an hina' Jacob), ya hi Judas Iscariot (an mangitudun Jesus hi udum di algaw ta dapoponda). 17Ni'dadyuh Jesus hinan intudtuduwana, ya timma'dog hinan way nundodottal. Ya wah dida nan do'ol an intudtuduwana ya nan do'ol goh an udumnan tatagun nalpuh nan Provinciad Judea, ya ad Jerusalem an kapitulyuda, ya hinan duwan babluy an neheggon hinan Baybay an Mediterranean an ad Tyre ya ad Sidon. Ya immuydah di ta donglonday ulgudona, ya ta iyadaognay lewohonda. 18Ya wada goh di udumnan immuy an waday nihu'lung hi nun'appuhin lennawa, ya nunla'ahna dida. 19Ya way ohah din tatagu ya impadahdan dinapa Hiya ti paddungnay bimmuhu' nan badang hinan odolnah mangiyadaog ay dida. Hay Ipadenolan di Udumna ya Ahmo'an di Udumnah Pidwa 20Nunligguh hi Jesus hinan intudtuduwana, ya inalinay, "Mawagahan ayun nawotwot ti middum ayuh nan Pumpapto'an Apo Dios! 21Mawagahan ayun munhinaang ad ugwan ti awniat waday mun'olog hi ononyu! Mawagahan ayun kumiyol ad ugwan ti awniat umanla ayu! 22Ya mawagahan ayuh awnih un da'yu abohlan hinan tatagu, ya lahhinon da'yu, ya hiwihiwitan da'yu, ya pahiwon da'yu ti nan pangunudanyun Ha"in an Imbaluy di Tagu. 23Ti heden algaw ya mun'am'amlong ayun ay ayu ung'ungungngan yumagtutu ayuh pun'am'amlonganyu ti do'ol di lagbuyuh matalepon ad abuniyan! Ya umat ayuh din propetah din penghana ti henen aton di tatagun da'yun nappuhi ya at hina goh di inat di ap'apudah din propeta. 24Mu mahmo' ayun adangyan ti ad ugwan di pun'am'amlonganyu ya anggay! 25Ya mahmo' ayun do'ol di tanudna ti awniat munhinaang ayu. Ya mahmo' ayun umanlad ugwan ti awniat munlungdaya ayu ya kumiyol ayu. 26Ya mahmo' ayun ulgu'ulgudon nan nappuhiy ugalidan taguy amaphodanyu ti nan ad holag hinan mun'ulgud ya umat hina goh di inulguddah aat di agguy immannung an propetah din penghana." Hay Pamhodan hinan Buhul 27Ya inalin Jesus goh di, "Hiyah te itugun'un da'yun mangngol: maphod hi unyu pohpohdon nan mamuhul ay da'yu, ya atonyuy maphod hinan mamohol ay da'yu. 28Ya iyadaogyu nan mangidut ay da'yu, ya iluwaluanyu goh nan mangi'ingol ay da'yu. 29Ya gulat ta waday manapa' hi apengyu ya adiyu iballoh, at ta"on hi unda itapa' hi pangngelna. Ya gulat goh ta polhon nan taguy jacketyu ya inudmanyu goh hi oha. 30At an amin di mun'adaw ya maphod hi unyu idatan. Ya nan nangngal hi gina'uyu ya adiyu bangngadon. 31Ya hay pohdonyuh aton di tatagun da'yu ya hiya goh di atonyun dida. 32Hay aton di nabaholan ya hay mamhod ay diday pohdonda ya anggay. Ya unudonyu ay hene ta nan mamhod ay da'yuy pohdonyu goh ya anggay ya mi'id idat Apo Dios hi lagbuyun ne. 33Ya gulat ta hay mangat hi maphod ay da'yuy pangatanyu goh ya anggay hi maphod ya mi'id idat Apo Dios hi lagbuyun ne, ti ta"on un nan nabaholan ya atonda goh. 34Ya gulat ta ipa'utanganyu ya anggay nan inilayun mamallog hinan ipa'utangyu ya mi'id lagbuyun ned abuniyan, ti ta"on un nan nabaholan ya pa'utanganda nan i'ibbadan nabaholan an waday pamallogda. 35Mu da'yu ya maphod hi unyu pohdon nan buhulyu, ya atonyuy maphod ay dida. Ya pa'utanganyu dida an adiyu namnamaon an ibangngadda. Atonyu ay hana at nidugah di lagbuyud abuniyan, ya da'yuy imbaluy Apo Dios an na'abbagbagtu ti ta"on un nan adi munyaman ya nan adi mangngol ya maphod di aton Apo Dios ay dida damdama. 36Maphod hi un ayu ma'aggohgoh ti ma'aggohgoh hi Amayun hi Apo Dios ay da'yu." Hay Adi Pangipanuhan hi Aton di Ibba 37Ya inalin Jesus di, "Adiyu ipanuh di aton di ibbayu ta adi goh ipanuh Apo Dios di atonyuh awni. Ya aliwanyuy bahol di ibbayu, at ma'aliwan goh di baholyu. 38Ya adiyu ukuhan an bumadang hi ibbayun taguh un way mahapulda, ti hi Apo Dios ya mi'id ukuhnan bumadang ay da'yu ti do'ol di ibadangna. Ya do'ol ay di idatyu ya do'ol goh di midat ay da'yu. Wa ay ta itang di idatyu ya itang goh di midat ay da'yu." 39Ya inulgud goh Jesus nan waday ibalinana an inalinay, "Adi mabalin hi un itudun nan nabulaw di owon nan nabulaw goh ti magahdan duwah nan pingit di kulha. 40Adi do'do"ol di inilan nan mitudtuduwan ya un nan muntudtudu. Mu unat goh malpah an mituduwan ya mipaddung mahkay di inilanah nan muntudtudu. 41Alyo' goh heten nipa"el: Goh ta tigonyuy butah matan di ibayu, ya adiyu nomnomon di ongol an tablah matayu? 42Adi maphod hi unyu alyon hinan ibayuy, Agi', ma'a ta ano' han butah matam! Mid ologyu ti wada goh di immuy hi ongol an tablah matayu, at mi'id tigonyu! Munlayah ayu! Hay mahhun ya anonyu nan ongol an tablah matayu, at mapatal hi panniganyuh nan itang an butah matan di ibayu." Hay Nitudtuduwan di Maphod ya Nappuhin Bungan di Ayiw 43Ya inalin Jesus di, "Gulat ta munlutbu han ayiw ya bumunga at maphod. Mu gulat ta munhaguti han ayiw at adi maphod. 44Nan bungan di ayiw di panginnilaan hi un munhaguti nan ayiw unu munlutbu. Bo'on hay pagal di pangngalanyuh nan bungan di atummol, ya bo'on hay beeng di pangngalanyuh bungan di greyp. 45At nan tagun maphod di nomnomna ya maphod goh di atona, ya nan tagun nappuhiy nomnomna ya nappuhi goh di atona. Ti hay aat nan wah nomnom di tagu ya hiyah ne goh di aat di hapitona." Hay Aat nan Duwan Nun'ammah Abungda 46Ya inalina goh di, "Anaad ta lupitonyuy, Apu, hi un ayu mi'hapit ay Ha"in, mu adiyu unudon di alyo'? 47At an amin nan tatagun mangngol ya mangunud hinan hapito' 48ya nipaddung hinan tagun nun'ammah abungna an numbo"ah maluhung ta nan gungit di nangipabunanah nan tu'ud. Ti unat goh dimmolodoloh ta nundatong ya hene'nobna nan abung, mu agguy natu"in ti nihamad. 49Mu nan mangngol hinan hapito' ta adina unudon ya nipaddung hiyah nan tagun nun'ammah abungna an unna impabun di tu'udnah nan lutan agguyna inhamad. Ti unat goh dimmolodoloh ta nundatong ya natu"in, ya nun'apa"i."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\