Luke 8

1Wan nalpah heden na'na'at ya immuy hi Jesus hinan abablubabluy, ya intudtudunay Maphod an Ulgud hi aat di Pumpapto'an Apo Dios. Ya ni'yuy din himpulu ta duwan intudtuduwana, 2ya nitnud goh din udumnan binabain nunla'ahanah nan nun'ihu'lung an nappuhin lennawa, ya nan lewohonda. Ya niddum ay didah Mary an nungngadan hi Mary an iMagdala an din nunla'ahan Jesus hinan pitun nun'appuhin lennawan neh'op, 3ya hi Joanna goh an ahawan Cuza an nun'endogon Herod, ya hi Susanna goh, ya nan udumnan do'ol an binabai. Ya hinalimunanda da Jesus ti nan abalinanday imbadangda. 4Wa han ohan algaw ya na'amungday do'ol hi tatagun nalpuh nan abablubabluy an immuy ay Jesus, ya inulgudnan dida han nipa"el. Hay Aat ten Nipa"el An inalinay, 5"Wa han immuy hi umanan munhabuag hi oho'. Ya unat goh inhabuagna din oho' ya waday nagah hinan dalan an natoptop, at immuy nan hamuti, ya nunhobatda nan oho'. 6Ya nagah din udumnah nan lutan nipa'pa' hinan batu, at ag'aga ya himmangaw. Mu unat goh naptangan ya nalyaw ti mi'id aton di lamutnan lumhod. 7Ya nagah din udumnah nan way mahinubit, at na'ipit an agguy pinumhod. 8Mu din udumna ya nagah hinan way lo'eh an luta, ya himmangaw, ya bimmunga, ya numbalin hi hingagahut di bungan di hinohha." Ya unat goh nalpah henen inulgudna ya nuntu'u' an inalinay, "Hay mahapul ya ihamadyun nomnomon heten inulgud'u!" Hay Nangibaagan Jesus hi Anaad ta Hay Nipa"el di Ul'ulgudona 9Imbagan din intudtuduwan Jesus di, "Hay ibalinan ne han inulgudmun nipa"el an hay aat di nunhabuag?" 10Ya inalinay, "Mipa'innilay aat di Pumpapto'an Apo Dios ay da'yu, mu adi mipa'innilah nan udumnan tatagu, at hiyaat un hay nipa"el di ulgudo' ta ta"on unda tigotigon di ato', mu mi'id iniladah aatna. Ya donglodonglonday alyo', mu adida ma'awatan di pohdonan ibaga." Hay Nangibaagan Jesus hi Nipaddungan din Nunhabuag hi Oho' 11At inulgud mah Jesus di ipaddungan den ulgud an hay aat di nunhabuag hi oho' an inalinay, "Nan oho' ya hiyah ne Hapit Apo Dios. 12Ya nan dalan an natoptop ya hiyah ne nomnom di tatagun mangngol hi Hapit Apo Dios. Ya nan hamutin mambat hinan oho' ya hiyah ne diyablu ti ipa'aliwnay Hapit Apo Dios ay dida ta omod unda adi unudon, at adida mabaliwan. 13Ya nan lutan nipa'pa' hinan batun nagahan di udumnan oho' ya hiyah ne nomnom di tatagun nangabulut hinan Hapit Apo Dios. Ti unat goh dengngolda ya mun'am'amlongda, mu mi'id limmamutanan dida. Ti unudondah na'amtang, mu unat goh natapnganda ya indinongdan unudon. 14Ya nan lamut an ni'hangawan di oho' ya hiyah ne nangngol hinan Hapit Apo Dios, mu adida unudon ti nan pohpohdondah nitaguanday ipapto'da an nan umadangyananda, ya nan amnawdah nan ma'ma'at hitun luta. 15Ya nan lo'eh an luta ya hiyah ne nomnom di tatagun ma'ma'ullay ya maphod, ya diday mangngol hi Tugun Apo Dios, ya inaynayundan kulugon, at diday manginaynayun an mangat hi maphod an paddungnay umatdah nan nitanom an dimmo'ol di bungana." 16Nun'ulgud goh hi Jesus an inalinay, "Tolgan ay han tagu nan dilag ya adina aluban hinan banga, ya adina goh ipa'ayudu' hinan hiluk di kama. Ti unna ipattu' hinan nabagtu ta tigon nan humigup di patal. 17Ya umat ay ditu'un tatagu ti awni ta udum hi algaw at ma'innila mahkay di ina'inat tu'u an ta"on un nipo"oy ad ugwan. 18At ihamadyun donglon. Ti nan tagun mangunud hinan mitudun hiya ya ma'udman goh hi udum hi algaw, mu nan tagun adi mangunud hinan mitudun hiya ya mipa'aliw ay hiya." 19Immuy hinan wadan Jesus da inana ya nan a'aginan linala'i ti penhoddan mi'hapit ay Hiya, mu mi'id inatdan himmigup hi wadana ti do'ol di tatagu. 20Ya waday nangipa'innilan Hiyan inalinay, "Wah dih inam ya nan a'agim an timma'dogdah nan gettaw an pohdondan mi'hapit ay He"a." 21Ya inalinan diday, "Nan mangngol hinan Hapit Apo Dios ta unudonda ya diday o'ommod'u ya a'agi'." 22Wa han ohan algaw ya inalin Jesus hinan intudtuduwanay, "Umuy tu'uh dammang tun lobong." At numbangkada, ya impadehda. 23Ya heden numbangkaanda ya nolo' hi Jesus. Ya hin'alina ya inongolnay puo', at gun mahuyatan hi danum nan bangka ta engganah un napnu, ya ma'atta'otda. 24Ya immuydah nan awadan Jesus, ya binangonda, ya inaliday, "Apu! Ten munlonong tu'u!" At bimmangon hi Jesus, ya inhingalna nan puo' ya nan ongol an dalluyun ta duminongda. At himbumagga ya dimminongda an mi'id al'ali mahkay. 25Ya inalinan diday, "Undan mi'id ah pangulugyu?" Ya manoh'ada, ya timma'otda, at nunhahapitdan inaliday, "Anggoh udot hete han tagun ta"on un nan puo' ya nan ongol an dalluyun ya unudonday alyona?" 26Dimmatongdah nan babluy di iGadera an dammang nan Lobong an Galilee. 27Ya unat goh limmahun da Jesus hinan bangka ya dinamun han tagun nalpuh nan babluy an nahehe'pan hinan do'ol an nun'appuhin lennawa. Ya ente"anah din nabayag di agguyna nunlubungan, ya agguy imman'anamut hi abungda an un nihihinnah nan wadan di lubu'. 28Ya unat goh tinnignah Jesus ya numbugaw, ya natu"in hi inayungana, ya inalinay, "Jesus an Imbaluy Apo Dios an na'abbagbagtu! Hay atom ay ha"in? Al'alu'o' ni' He"a ta adia' paligaton!" 29Ya manu ay inalinah ne ti minandal Jesus an mala'ah hiyan den tagu. Hadin nappuhin lennawa ya gun meh'op eden tagu, at wa ay ta neh'opda ya kinanhilan nan tataguy ngamayna, ya binobodday hu'ina, ya inyadugda, mu ta"on damdama ya numpogtang nan neh'op nan kanhel, ya impalayawdah den taguh nan mapulun. 30Ya imbagan Jesus ay hiyay, "Hay ngadanmu?" Ya inalinay, "Ha"in hi Do'ol." Ya manu ay hiyah ne ngadanda ti do'olday nun'eh'op ay hiya. 31Ya inal'alu' din nun'eh'op hi Jesus ta adina payon didad dolom an awadan di munha'it. 32Ya wah di do'ol hi babuy an munhu'aydah nan duntug. Ya inal'alu' nan neh'op hi Jesus ta ipihu'lungna didah nan babuy, ya inatna. 33At nala'ah din nun'appuhin lennawah nan tagu, ya immuyda nun'ihu'lung hidin babuy, ya numpunyapyappahandah nan duntug, ya nundapuhdah din lobong, at nun'a'unugda. 34Ya unat goh tinnig din mun'adug hi babuy henen na'at ya timmagtagdan immuy hinan abablubabluy an mangulgud hinan na'at. 35Ya immuy nan tataguh awadan da Jesus ta tigonday na'at. Ya unat goh inah'upanda dida ya timma'otda ti nan tagun nala'ahan di nappuhin lennawan inumbun hi inayungan Jesus ya nalubungan mahkay, ya pinumhod di nomnomna. 36Ya din nannig hi na'at ya inul'ulguddah din immaliy aat di nala'ahan din nun'appuhin lennawah nan lala'i. 37Ya an amin di tataguh nan himpapangilid Gadera ya inal'alu'dah Jesus ta taynana dida ti timma'otdan Hiya. At nunlugan da Jesus hi bangka, ya nakakda. 38Ya hidin agguyda pay nakakan ya din tagun nala'ahan di nun'appuhin lennawa ya inal'alu'nah Jesus ta mitnud ay Hiya. Mu hennag Jesus hiyan inalinay, 39"Mumbangngad'ah abungyu ta iyul'ulgudmun amin di inat Apo Dios ay he"a." At immuy heden lala'i, ya inulgudnan amin hinan babluy di inat Jesus ay hiya. 40Unat goh numbangngad da Jesus hinan dammangna ya mun'am'amlong nan tatagun nanannod ay Hiya. 41Ya immuy ay Jesus han tagun ngadanah Jairus an ap'apuh nan himba'an di Hudyu. Ya nunhippih inayungan Jesus, ya inal'alu'na ta mi'yuy hi abungda 42ti magadyuh an matoy han oh'ohhan imbaluynan babain himpulu ta han duwa nin di tawona. At ni'yuy hi abungna. Mu hinan pundaldallananda ya inalulungan din tatagu Hiya. 43Ya niddum ay dida han babain himpulu ta han duway tawon di adi atdu'an di dalan bumuhu' hi odolna, mu mi'id di nangaan eden dogohna. 44Ya nebnog ay Jesus, ya dinapanay lupit di lubungna. Ya himbumagga ya natdu' din dalah odolna. 45Ya imbagan Jesus di, "Hay nanapan Ha"in?" Ya inhautdan amin, at inalin Peter ay Hiyay, "Apu, do'olday tataguh nunli'ub ay He"a!" 46Mu inalin Jesus di, "Oo, mu wada han nanapah lubung'u ti inila' an waday badang an bimmuhu' hi odol'u." 47Ya unat goh inilan han babai an inilan Jesus damdama nan inatna ya immuy hi wadana, ya gimmayogayonggong, ya nunhippi, ya inulgudnan amin hinan tataguy dimmalat hi nanapaanan Jesus, ya inalina goh di himbumagga ya immadaog din lewohona. 48Ya inalin Jesus ay hiyay, "Agi', dimminong nan lewohom ti dumalat nan pangulugmu. At umuy'a ti mid mahkay al'alin he"a." 49Ya hidin pi'haphapitan Jesus eden babai ya dimmatong han lala'in nalpuh nan abung Jairus. Ya inalinan Jairus di, "Adim itnud han Muntudtudu ti natoy damdama nan imbaluymu." 50Ya dengngol Jesus hene, ya inalinan Jairus di, "Adi'a numanomnom ta un'aat kumulug at tumagu nan imbaluymu." 51Ya unat goh inatamanday abung da Jairus ya agguyna ni'higupon din udumnan tagu an anggay da Peter ay John, ya hi Jacob, ya nan o'ommod den ung'ungnga. 52Ya wah diday ahikikila ya ahilulugwa. Ya inalinan diday, "Adi ayu ahikikila ti un nolo' henen ung'ungnga an agguy natoy." 53Ya ma'akikkidan Hiya ti iniladan nanattoy. 54Mu inodnan Jesus di ngamayna, ya binangonan inalinay, "Ingngi, bumangon'a." 55Ya timmagu, at nabannangon, ya inalin Jesus di, "Idatyuy onona." 56Ya manoh'a nan o'ommodna. Ya tinugun Jesus dida ta adida ibabbaag henen na'at.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\