Malachi 4

1Hi Apo Dios an nidugah di abalinana ya inalinan ha"in goh di, "Immannung an madatngan heden algaw at an amin nan nappuhiy pangatda ya nan mumpumpahiyan tagu ya ubaho' dida an umatdah ulut an maganohob. Ya umat hi aghoban di ayiw an mi'id ah ma'angang an ta"on ah lamutda ya hapangda. 2Mu da'yun mange'gon ay Ha"in ya nan abalina' an nahamad ya bumuhu' an umat hinan algaw an bumuhu', ya ipaphod da'yun umat hinan potang an ipaphodna goh an amin di patalana. Ya mun'am'amlong ayu an umat hinan bu'tot an bakan pa'abbuhu' hinan kolalna an munlatlattu'. 3Ya heden algaw an pangata' ene ya amehonyu nan mangamangat hi nappuhi, ya umatdah nan hupu' an mipuyut hinan dapanyu." 4Ya inalin goh Apo Dios an nidugah di abalinanay, "Nomnomonyu din intudun din baal'un hi Moses an din indat'un hiyah nan Duntug an Horeb an Uldin ta way unudon nan holag Israel. 5Ya honogo' nan propetan hi Elijah ya un madatngan nan nidugah ya atata'ot an algaw hi punhumalyaanah nan tatagu. 6Ta pumpopohhodona nan o'ommod ya nan imbabaluyda, ti adida ay aton hana at hay umalia' ya puhio' nan numbabluyanda."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\