Mark 10

1Nakak da Jesus ad Capernaum, ya ene'wadah nan Provinciad Judea. Ya binad'angday Wangwang an Jordan ta immuyda goh hinan abablubabluy hidi. Ya do'olday tatagun immuy ay Hiya, ya intudtuduwana didan umat hinan ina'inatnah din hopapna. 2Ya wadaday Pharisees an immuy ay Jesus ta tapnganda Hiya, ya inaliday, "Undan iyabulut di Uldin tu'u an ihiyan di lala'iy ahawana?" 3Ya inalin Jesus ay diday, "Ngadan di inyuldin Apo Dios ay Moses hi aat di punhiyanan di nunhimbaluy?" 4Ya inaliday, "Hay inyuldinan Moses ya mabalin an ihiyan nan lala'iy ahawana, mu mahapul an waday tudo' an mangibaag hi nunhiyananda ta idatnan nen ahawana." 5Ya inalin Jesus ay diday, "Manu ay intudo' Moses henen uldin ti un ayu ngumhay hi mituduwan! 6Mu din nalmuwan tun luta ya ni'lumun Apo Dios di tagu ta lala'iy oha ya babaiy oha. 7At hiyaat un taynan nan lala'iy o'ommodna ta way atonan mi'yaddum hinan ahawana, 8at paddungnay ohay odol an adi duwa. 9At adi maphod hi un pakakon nan lala'iy ahawana ti hi Apo Dios di nangaddum ay dida." 10Ya unat goh himmigup da Jesus hinan abung ya hinanhanan din intudtuduwana goh di aat di punhiyanan nan nunhimbaluy. 11Ya inalin Jesus ay diday, "Gulat ta ihiyan nan lalaiy ahawana ta mumbentan at inlugtapnah den babain ahawanah hopapna. 12Ya umat goh hinan babai, ti gulat ta ihiyanay ahawana ta mumbentan at inlugtapnah den lala'in ahawanah hopapna." 13Inyuy nan tatagun Jesus din ung'ungungnga ta ipadapadan Hiya. Mu unat goh tinnig din intudtuduwana ya inhingalda dida. 14Mu unat goh tinnig Jesus henen inat din intudtuduwana ya ma'ahhingal ay didan inalinay, "Abulutonyu nan ung'ungungngan umalin Ha"in! Ya adiyu ipawa dida ti nan tagun middum hinan Pumpapto'an Apo Dios ya umatdah aat di ung'ungungnga. 15Ya umannung heten alyo' ay da'yu ti adi ay mumpa'ampa nan tagu ta adi umat hi ung'ungnga ya adi middum hinan Pumpapto'an Apo Dios." 16Ya inawitna nan ung'ungungnga ta hina'lina dida, ya dinapana didan amin an hinohha, ya inluwaluana dida. 17Nala"uy da Jesus ta bimmataanda, ya otog di pundaldallananda ya timmagtag han lala'in immuy ay Jesus, ya nunhippih inayungana, ya inalinan Jesus di, " Maphod'a, Apu! Hay ato' nin an mi'tagun Apo Dios hi munnanannong?" 18Ya inalin Jesus ay hiyay, "Anaad ta alyom di maphoda'? Ti hi Apo Dios ya anggay di maphod! 19Ya hay pambal'uh nan inalim ya unudom di Uldin Apo Dios an inilam: adi'a pumatoy, ya adi'a umilugtap, ya adi'a mangakaw, ya adi'a munlayah, ya adim balbaliyan nan ibbam, ya e'gonam nan o'ommodyu." 20Ya inalin den lala'in Hiyay, "Apu, an amin hana ya inunud'un nete"ah din a'ung'ungnga'." 21Ya penpenhod Jesus hiya, at teten'olna hiya, ya inalinay, "Wada goh di ohah mahapul hi atom. At umuy'a ta eka ila'un amin di gina'um, ya impiyapongmuh nan nun'awotwot, at hidid abuniyan di umadangyanam. Umat hinay atom ya un'a umunud ay Ha"in." 22Ya unat goh dengngolnah nen inalin Jesus ya ma'allungdayan nakak ti adangyan ahan an tagu. 23Ya inwingin Jesus hidin intudtuduwana, ya inalinan diday, "Na'alligat di adangyan an umuy hinan Pumpapto'an Apo Dios!" 24Ya ma'annoh'a din intudtuduwanan nen inalina. Mu innayun Jesus an himmapit an inalina goh di, "Da'yun ungunga, immannung an na'alligat tuwaliy middum hinan Pumpapto'an Apo Dios! 25Madadawoh nan kamilu an humgop hinan Puntalunayan hi Tantan ya un nan idduman di adangyan hinan pumpapto'an Apo Dios." 26Ya unat goh dengngol din intudtuduwanah ne ya nidugah di amanoh'aanda, ya nunhahapitdan inaliday, "Ooat hay mabaliwan mah?" 27Ya teten'ol Jesus dida, ya inalinay, "Mid olog di tagun mamaliw hi odolna, mu olog Apo Dios an mangat hi an amin di logom." 28Ya himmapit hi Peter, ya inalinay, "Tigom an tinaynanmin amin di gina'umi ya pamilyami ta nitnud amin He"a!" 29Ya inalin Jesus ay diday, "Umannung heten alyo' ti nan tagun taynanay abungna, unu a'agina, unu o'ommodna, unu imbabaluyna, unu lutana ti Ha"in ya nan Tugun'uy dumalat hi unudona 30ya do'do"ol di midat ay hiyah ataguanah tun luta an paddungnay midat di hinggahut hi abungna, ya a'agina, ya o'ommodna, ya imbabaluyna, ya payawna. Ya middum goh di ipaligligatana. Mu hay amahuana ya hiyay mi'tagun Apo Dios hi mid pogpogna. 31At do'olday mumpahiya an mangalih un diday mahhun hinan tatagu, mu la'tot ya diday miyangunuh, ya nan na'ampad ugwan ya diday mipabagtuh udum di algaw." 32Hidin awadan da Jesus hinan dalan hi immayandad Jerusalem ya Hiyay nammang. Ya manoh'ada din intudtuduwana ya din tatagun nangun'unud, ya timmata'otda goh. Ya inyohhan goh Jesus din himpulu ta duwan intudtuduwana, ya inulgudnan diday aat di ma'ma'at ay Hiyah awni. 33Ya inalinan diday, "Ten magadyuh tu'un umatam ad Jerusalem, at hay dumatngan tu'uh di ya Ha"in an Imbaluy di Tagu ya madpapa', ya iyuya' hinan a'ap'apun di papadi ya nan muntudtuduh nan Uldin ta humalyaona' ay dida ta ipapatoya'. Ya midata' hinan Hentil ta diday mamatoy ay Ha"in. 34Ya layalayahana' ay dida, ya puntukpaana', ya haplatona', ya patayona'. Mu hinan miyatluh algaw ya mamahuana'." 35Immuy ay Jesus da Jacob ay John an imbabaluy Zebedee, ya inalidan Hiyay, "Apu, waday pohdonmih atom ay da'mi." 36Ya inalin Jesus ay diday, "Ngadan ne han pohdonyuh ato'?" 37Ya tembaldan inaliday, "Hitun pumpapto'am ni' ya hay pohdonmi ya abulutom ni' an ipabunmuy ohan da'mih immapit hi agwanmu, ya ipabunmuy ohah immapit hi iggidmu ta mi'papto' amin He"a." 38Ya inalin Jesus ay diday, "Mid inilayuh aat nen ibagayu ti undan abalinanyun mi'yinum hinan ipa'inumdan Ha"in an paddungnay ipaligligata', unu undan goh abalinanyu nan ipadildilaha' an ay ibonyagdan Ha"in?" 39Ya inaliday, "Ologmin aton hana." Ya inalin Jesus ay dida goh di, "Umannung an paddungnay mi'yinum ayuh nan mun'aklit an inumo' ti mipaligligat ayun umat ay Ha"in. 40Mu bo'on Ha"in ad poto' an mamto' hi umbun hi immapit hi agwan'u ya iggid'u ti pepento' Apo Dios di pohdonan mi'yibun ay Ha"in." 41Ya unat goh dengngol din himpulun intudtuduwan Jesus heden inalin da Jacob ay John ya ma'abbungotda. 42Ya inayagan Jesus didan amin ta na'amungda, ya inalinan diday, "Inilayu an nan ma'alih a'ap'apun di Hentil ya pohdondan babbaalon nan tatagu ta way mandalonda. 43Mu da'yu ya adi maphod heneh aton, ti gulat ta han mamhod an mun'ap'apu ya hay mahapul ya ibilangnay odolnah baal di i'ibbana. 44Ya nan mamhod an mipabagbagtu ya un nan ibbana ya mahapul an ibilangnay odolnah tagalan di i'ibbana. 45Ti ta"on un Ha"in an Imbaluy di Tagu ya bo'on hay pamaala' hinan tataguy dimmalat hi immalia' hitun luta, ti manu ay immalia' ya ta baalona' hinan tatagu, ya ta mihandia' hinan atayan di do'ol an tataguh baholda ta Ha"in di pallogna." 46Ene'wan da Jesus ya din intudtuduwanad Jericho. Ya unat goh nakakdan den babluy ya nitnud goh din do'ol an tatagu. Ya wada han lala'in nabulaw an hay ngadana ya hi Bartimaeus an hina' Timaeus, ya inum'umbun hinan pingit di kalata ta mun'adaw hinan maluh. 47Ya unat goh dengngolnan maluh hi Jesus an iNazareth at nuntu'u' an inalinay, "He"a, Jesus an Ap'apun David, igohgohana' ni'!" 48Ya inhingal din do'ol an tatagu hiyan inaliday, "Dindinong'a!" Mu inyal'allanan nuntu'u' an inalinay, "He"an Ap'apun David, igohgohana' ni'!" 49Ya inta'dog Jesus, ya inalinay, "Ayaganyu hiya." Ya inayaganda din nabulaw, ya inalidan hiyay, "Mundenol'a, at tuma'dog'a ti awiton da'a." 50Ya inaanay jacketna, ya natana'dog, ya immuy ay Jesus. 51Ya inalin Jesus ay hiyay, "Hay pohdom hi ato' ay he"a?" Ya inalin din nabulaw ay Hiyay, "Apu, pohdo' an mittig tun mata'!" 52Ya inalin Jesus ay hiyay, "Umuy'a ti mittig nan matam ti hay pangulugmuy dumalat hi immadaogam." Ya himbumagga ya mittig di matana, at nitnud ay Jesus hinan kalata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\