Mark 11

1Magadyuh umatam da Jesus ad Bethphage ya ad Bethany an neheggon ad Jerusalem an inayungan nan Duntug an Olibo. Ya hennag Jesus din duwan intudtuduwana, 2ya inalinan diday, "Umuy ayun den higib hidih dammangna, ya heden umatamanyu ya mattigyuh di han uyaw an dongki an nigo'od an mi'id ah nitaktakay, ya inubadyuy go'odna ta iyaliyuh tu. 3Ya wa ay di mangalih, Anaad ta ubadonyu? ya alyonyuy, Mahapul Apu tu'u, mu malpah ay ya punnaudonan ipibangngad. At abulutona." 4Ya unat goh immuyda ya inah'upanda din uyaw an dongki an wah nan kalatah nan pantaw di abung an nigo'od. 5Ya unat goh wan ubadonda din go'od di uyaw ya inalin din tatagun timma'dog hidiy, "Goh ta ubadonyuh nen uyaw?" 6Ya inalida din inalin Jesus hi alyonda, at inabulutda. 7Ya inyuydan Jesus din uyaw, ya enedpondah bonognay lubungda, ya nuntakay hi Jesus. 8Ya do'olday tatagun nitnud, ya innalday lubungda, ya inyannapdah din dalanon di uyaw an nuntakayan Jesus. Ya din udumnan tatagu ya innalda goh di tubun di palman umat hi liyug, ya inyap'apda goh hinan dalan. Ya manu ay inatday umat hina ta panginnilaan hi unda e'gonan hi Jesus an alida. 9Ya inyun'unnan din udumnan tatagu ya un hi Jesus, ya wada goh di nangunud ay Hiya. Ya ente"adan amin an nuntu'u' an inaliday, "Nabagbagtuh ten ali tu'u! Mapmaphod heten Pento' Apo Dios hi ali tu'u! 10Mipabagbagtu'an immali ti magadyuh an madatngan di pumpapto'am ta mihukat'ah din numpapto'an apu tu'un hi David! Mipabagbagtuh Apo Dios!" 11Ya unat goh inataman da Jesus ad Jerusalem ya himmigupdah nan Timplun Apo Dios, ya tinnignan amin di wah di. Mu na'uy an mahdom, at immuydad Bethany an ibbana din intudtuduwana. Hay Nanomyawan Jesus hinan Ayiw an Fig 12Nabiggat ya nakak da Jesus ad Bethany ta mumbangngaddad Jerusalem. Ya hidin pundaldallananda ya nahinaangan hi Jesus. 13Ya inamangna han ayiw an fig an do'ol di tubuna, at immuy an mannig hi bungana, mu mi'id ti bo'on hiyay gutud di bumungaana. 14Ya inalin Jesus hinan ayiw di, "Mi'id ah mangal'alah bungam ta nangamung ti adi'a bumungbunga!" Ya dengngol din intudtuduwanah nen inalina. Hay Namakakan Jesus hinan Munla'uh nan Timplun Apo Dios 15Unat goh immatam da Jesus ad Jerusalem ya immuy hinan gettaw di Timplun Apo Dios. Ya numpakakna din munla'u, ya din ngumina, ya din munhukhukat hi pihhun di iRome ta hukatandah pihhudan Hudyu, ya nun'ibukallunay lamehaanda, ya nuntu"ina din umbunan di munla'uh balug hi me'nong hinan Timplun Apo Dios, 16ya impawana nan tatagun mange'wah nan gettaw di Timpluh un way inodnandah ila'uda. 17Ya intudtuduwana din tatagu an inalinan diday, "Hay impitudo' Apo Dios ya inalinay, Nan Abung'u ya hiyay punluwaluan an amin di tatagun Ha"in. Mu unyuat goh numbalinon hi punla'uanyuh pangakawanyuh pihhun di umalin mi'miha!" 18Ya unat goh dengngol din a'ap'apun di papadi ya din muntudtuduh nan Uldin din inalin Jesus ya ente"adan manama' hi pangidalatandan mamatoy ay Hiya ti timma'otdan Hiya. Ya manu ay timma'otda ti pigaygayabandan amin di tatagun mangngol hinan intudtuduna. 19Ya unat goh napuyaw ya nakak da Jesus goh hi ad Jerusalem. Hay Itudun nen Inat Jesus hinan Ayiw an Fig 20Unat goh nabiggat ya imbangngaddan enye'wah din dalan an nange'wanda, ya tinnigda din fig an nalyaw. 21Ya ninomnom Peter din inat Jesus eden ayiw, at inalinan Jesus di, "Apu, tigom an nalyaw henen ayiw an inidutam!" 22Ya inalin Jesus di, "Mahapul an waday pangulugyun Apo Dios 23ti immannung heten alyo' ay da'yu an gulat ta alyonyuh nan duntug di, Mitapal'ah nan baybay! at ma'at hi un ayu adi munduwaduwa ta kulugonyun immannung an ma'at henen inaliyu. 24At hiyanan alyo' ay da'yuy, Gulat ta waday pohdonyuh ma'at at hay mahapul ya munluwalu ayun Apo Dios ta ibaagyun Hiya, ya kulugonyu ay an aton Apo Dios nan ibagayu at immannung an ma'at. 25Mu wa ay ta munluwalu ayun Apo Dios ya aliwanyu nan nonomnomonyun nappuhin inat nan tatagun da'yu ta way aton goh Ama tu'ud abuniyan an mangaliw hi baholyu. 26Mu adiyu ay aliwan din inatda ya adi goh aliwan Ama tu'ud abuniyan di baholyu." Hay Nangibagandah Aat di Haad Jesus 27Numbangngad goh da Jesus ad Jerusalem, ya immuy nunle'le'od hinan gettaw di Timplun Apo Dios. Ya immuydan Hiya din udumnah nan a'ap'apun di papadi, ya din muntudtuduh nan Uldin, ya din udumna goh an a'ap'apun di Hudyu, 28ya inalidan Hiyay, "Dan hay haadmu ta umat hinay ato'atom hinan Timplun Apo Dios? Ya hay nangidat enen haadmu?" 29Ya tembal Jesus an inalinay, "Waday mahhun hi ohah hanhana' ay da'yu ya un'u ibaag di haad'u. 30Ibaagyuy nalpuwan di haad John ta numbonyag---hi Apo Dios, unu hay tagu ya anggay?" 31Ya nunhahapitda nan a'ap'apu an inaliday, "Hay pambal tu'u nin? Ti gulat ta alyon tu'uy, Hi Apo Dios di nangidat, at alyonaan, Anaad mah ta agguyyu kinulug hi John? 32Mu gulat ta alyon tu'uy, Nan tataguy nangidat hi haad John, at bumungotda nan tatagu, ya ini ya waday atondan ditu'u ti kulugondan amin an hi John ya oha goh an propeta!" 33At hay nambaldan Jesus, ya inaliday, "Mid inilami." Ya inalin Jesus ay diday, "Ooat adi' goh ibaag di nangidat hi haad'un mangamangat hituh tun ato'ato'."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\