Mark 15

1Hidin nabiggat an mun'awawa'ah ya din a'ap'apun di papadi, ya din muntudtuduh nan Uldin, ya din udumna goh an a'ap'apun di Hudyu, ya nan a'ap'apun di tatagu ya hinahapitday atondan Jesus. At impahawidda Hiya, ya inyuydan Pilate an gobelnadol ta okod hiyan manumalyan Jesus. 2Ya binagan Pilate Hiyan inalinay, "Undan He"ay Alin di Hudyu?" Ya tembal Jesus an inalinay, "Immannung nan inalim." 3Ya do'ol di indiklamun nan a'ap'apun nan papadih inat Jesus, 4at inalin goh Pilate ay Jesus di, "Do'ol di indiklamudah inatmu! At undan adim tobolon?" 5Mu agguyna ahan temtembal, at manoh'ah Pilate. Hay Nanumalyaandan Jesus hi Pamatayandan Hiya 6Nipaddeh ya Behtadah nan Punnomnomandah din Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan i'Israel, ya hay gun aton nan Gobelnadol an hi Pilate ya ibo'tanay ohah nabalud hinan pohdon di tatagun den behta. 7Ya wada han lala'in nibalud an hi Barabbas di ngadana, ya ni'balud ay hiyay i'ibbana ti waday pinatoydah din ni'buhulandah nan gubilnu. 8Ya unat goh na'amung din tatagu ya inalidan Pilate ta ibo'tanay ohah nibalud an umat hidin ina'inatnah din hopapna. 9Ya binagan Pilate didan inalinay, "Pohdonyu mah ta ibo'tan'uh nen lala'in aliyun Hudyun Pento' Apo Dios?" 10Ya manu ay penhod Pilate an ibo'tan hi Jesus ti inilanan un hay amoh ya anggay di nangipadpapan nan a'ap'apun di papadin Jesus hi nangiyayandan hiya. 11Mu din a'ap'apun di papadi ya indoldolda din tatagu ta alyondaan hi Barabbas di ibo'tana ta bo'on hi Jesus! 12At binagan Pilate goh din tatagun inalinay, "Hay ato' mah ay Jesus an alyonyuy alin di Hudyu?" 13Ya denedehhandan nuntu'u' an inaliday, "Ipilanham!" 14Ya tembal Pilate didan inalinay, "Anaad? Undan way inatnah nappuhi?" Mu inyal'alladan nangit'u' an inaliday, "Ipilanham!" 15Ya inunud Pilate nan pohdon din tatagu, at imbo'tanah Barabbas. Mu hi Jesus di impahaplatna, ya ene'kodna Hiyah nan tindalun mangilanhah nan krus. Hay Nunlayalayahan nan Tindalun Jesus 16Enekak din tindaluh Jesus ta inyuydah nan gettaw di abung nan gobelnadol an ma'alih Praetorium, ya inamungda din udumnan tindalun ibbada. 17Ya innalday gina'un umat hi gina'un di ali an mumbolah ya magayad ta impilubungdan Hiya, ya inapidda din pagal ta pinali'uda ya impihu'lubdah uluna. 18Ya linayalayahandah Jesus ti inapngada Hiya an ay ali an inaliday, "Matubayan'a an Alin di Hudyu!" 19Ya hinaplatday ulunah bilau, ya nuntukpaanday odolna, ya nunhippidah inayungana ta tanggatanggaanda Hiya. 20Ya unat goh nalpah an linayalayahanda Hiya ya inaanda din magayad ya mumbolah an impilubungda, ya imbangngadda din gina'una tuwali. Ya inyuyda Hiyan inlanhah nan krus. Hay Nilanhaan Jesus hinan Krus 21Wada han lala'in iCyrene an hi aman da Alexander ay Rufus an hi Simon di ngadana. Ya otog di dimmatngan Simon hinan babluy ya dinamuna da Jesus, ya inlulud nan tindalun hiyan nangipapi'ug hidin ayiw an ilanhaan Jesus. 22Ya inyuydah Jesus hinan lutan ma'alih Golgotha an hay pohdonan ibaga ya Tungal di Ulu. 23Ya innalday bayah an na'udman hi mun'aklit an ngadanay myrrh ta inumona ay ya olom ya manghan di elanah munha'it, mu agguy penhod Jesus, at agguyna ininum. 24Ya inlanhada Hiyah nan krus. Ya imbibinnunutda ta han napto' hi alan di hinohhan didah din lubungna. 25Ya nahoyang di algaw di nangilanhaandan Hiyah nan krus. 26Ya waday inhinadah tangad di ulunan nitudo' an hiyah ne diklamudan Hiyan inalinay, "Hiyah te alin di Hudyu." 27Ya wada goh di duwan mangak'akaw an ni'lanhadan Hiya, ya inhinaday ohah immapit hi agwan Jesus, ya hinan iggidnay oha. 28Ya hanan na'at ya hiyay nangipa'annung hidin impitudo' Apo Dios hidin penghanan inalinay, "Imbilangda Hiyah niddum hinan adi mangngol." 29Ya piniwipiwitan din tatagun nalunaluh hi Jesus, ya pinadngolanda goh Hiyan inaliday, "Goh din inalim an pumpa"im nan Timplu ya un tuluy algaw ya lempahmun iyamma? 30Goh ta adim anon di odolmuh nan nilanhaam ta baliwam di odolmu?" 31Ya umat goh hinay namiluh din a'ap'apun di papadi ya din muntudtuduh nan Uldin ti inaliday, "Binaliwanay udumnah tatagu, mu mi'id olognan mamaliw hi odolna! 32Dan tuwali Hiyay ali tu'un i'Israel? Adya lumahun ad ugwan hinan nilanhaana at kulugon tu'un Hiyay Ali tu'un Pento' Apo Dios!" Ya ta"on un din duwan adi mangngol an ni'lanhan Hiya ya umat goh hinay nangalida ti pinihulda Hiya. Hay Aat di Natayan Jesus 33Wan nuntonga din algaw ya hemmelong an amin tun lutah tuluy olas. 34Unat goh napuyaw ya enlot Jesus an nuntu'u' an inalinay, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" ya hay pohdonan ibaga ya, "He"an Dios'un dayawo', anaad ta ingnganuya'?" 35Ya hanan tatagun timmata'dog an neheggon an nangngol ya inaliday, "Gadya an ayaganah Elijah ta baliwana Hiya!" 36Ya intagtag din ohan lala'in immuy nangngal hidin itang an natpih lo'ob, ya inhiitnay limminun bayah, ya impa'awna ta ipahihipnan Jesus, at indawdawnah timidna, ya inalinay, "Tigon tu'u akkay hi un umalih Elijah an mamadang ay Hiya ta lumahun hinan krus!" 37Ya enlot Jesus an nuntu'u', ya natoy. 38Ya unat goh natoy ya nedehhan an nahekhek din kultinan nan Timplun Apo Dios an nete"ah dih nan nitayunana ta enggah un dimma'puh. 39Ya din kapitan di tindalun timma'dog hinan hinagang Jesus ya dengngolnay numbugawan Jesus ya nan na'na'at hi natayana, ya inalinay, "Immannung an Hiyay Imbaluy Apo Dios!" 40Ya wah diday binabain nibataan an mannig hi atayan Jesus, ya hay ngadan di udumnan dida ya hi Mary an iMagdala, ya hi Mary an hi inan da Joses ay Jacob an unga, ya hi Salome. 41Didanay binabaih ninitnud ay Jesus hinan inaya'ayanad Galilee, ya diday namadabadang ay Hiyah nan mahapulna. Ya wadada goh hidi din udumnan binabain do'ol an ninitnud goh ay Hiyah din immayanad Jerusalem. Hay Nilubu'an Jesus 42Henen Alemana ya alyonday Daan ti nan mabiggat ya ngilin an Habadu. Ya heden napuyaw 43ya immuy ay Pilate hi Joseph an i'Aramathea an mangibaga ta umuyna alan din odol Jesus. (Ya henen lala'i ya ohah nan a'ap'apun di Hudyu an Konsehal, ya e'gonan di tatagu. Ya hiyay ohah nan munhohhood hi Pumpapto'an Apo Dios.) 44Ya manoh'ah Pilate hi nangngolanah un natoy hi Jesus, at inayagana din kapitan di tindalu ta hamadonah un immannung an natoy. 45Ya unat goh dengngol Pilate hinan kapitan di tindalu an immannung an natoy hi Jesus at inabulutnay pangngalan Joseph hidin odol Jesus. 46At limma'uh Joseph hi mumpaha' an mapmaphod an lo'ob, ya immuyna enhop ta teneplagana, ya immuyna inlubu' hinan gungit an nagungatan. Ya inulina nan ongol an batu ta hiyay intanglibnah din lubu'. 47Ya wah di goh da Mary an iMagdala ya hi Mary an hi inan Joses, ya tinnigday nilubu'an Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\