Mark 3

1Wa goh han ngilin an Habadu ya himmigup hi Jesus hinan himba'an di Hudyu. Ya wah di han tagun na'akke' di ngamayna. 2Ya toto'lon din udumnan tatagu Hiyah unna iyadaog hinan ngilin an Habadu ta hiyay pangidalatandah pangidiklamuandan Hiya. 3Mu inilanay ninomnomda, at inalinah din na'akke' di ngamaynay, "Umali'a ta tuma'dog'ah tu." 4Ya inalin Jesus hinan tataguy, "Wa han alyo' ay da'yu ta tobalonyu. Hay inilayuh abuluton di Uldin tu'uh aton hi ngilin an Habadu? Hay maphod di aton, unu hay nappuhi? Ya baliwan di tagu, unu patayon?" Mu agguyda tembal. 5Ya mabungot hi Jesus hi nanniganah din tatagu, ya munha'it di punnomnomanah aatda ti ngumhaydah mituduwan. Ya nunligguh eden na'akke' di ngamayna, ya inalinay, "Uyadom nan ngamaymu!" Ya unat goh inuyadna ya immadaog an nipaddung hidin oha. 6Ya nakakda din Pharisees enen abung, ya nundapuhdan immuy ni'yamung hidin udumnah nan Herodians an ngadan di oha goh an himpampun, ya hinahapitday atondan mamatoy ay Jesus. 7Nakak da Jesus ya din intudtuduwanan nen babluy ta immuydah nan pingit di Lobong an Galilee. Ya do'olday tatagun nitnud ay Hiya an nalpudah nan Provinciad Galilee, 8ya hinan Provinciad Judea, ya ad Jerusalem an kapitulyuda, ya hinan Provinciad Idumea, ya hinan abablubabluy hi dammang nan Wangwang an Jordan, ya hinan abablubabluy ad Tyre ya ad Sidon. Ya manu ay immuy nan tatagun Jesus ti dengngolday aat di ina'inatnan umipanoh'a. 9Ya nunheglan do'olday tataguh nunli'ub ay Jesus. At inalinah din intudtuduwana ta idadaanday bangkah ihinana ta adi ipiton nan tatagu Hiya 10ti do'ol di impa'adaogna, at hiyaat un an amin din way dogohna ya indulitday odoldan immuy ay Jesus ta way inatdan nanapan Hiya ta umadaogda. 11Ya wa ay ta tinnig nan nappuhin lennawan nun'eh'op hinan tatagu ya numpunhippidah inayungan Jesus, ya nuntu'u'dan inaliday, "He"ay Imbaluy Apo Dios!" 12Ya inhamad Jesus an nummandal ay dida ta adida ibaag di aatna. 13Wada han ohan algaw ya nunti'id hi Jesus hinan duntug, ya inayagana nan penhodnan mangunud ay Hiya. Ya unat goh na'amungdah din wadana 14ya pento'nay himpulu ta duwan nginadananah apostoles. Didanay pi'yibbana ta honogona didan umuy muntudtudu, 15ya indatnay abalinandan munla'ah hinan dimunyu. 16Ya hiya hatuy ngadan nan pento'na: hi Simon (an nginadnana ta hi Peter), 17ya dana' Zebedee an da Jacob ay John (an nginadnan Jesus didah Boanerges an hay ibalinana ya Imbabaluy nan Idul), 18ya pento'na goh hi Andrew, ya hi Philip, ya hi Bartholomew, ya hi Matthew, ya hi Thomas, ya hi Jacob (an hina' Alphaeus), ya hi Thaddaeus, ya hi Simon (an niddum hinan himpampun an ma'alih Zealot), 19ya hi Judas Iscariot (an mangitudun Jesus ta dapopondah udum di algaw). 20Himmigup da Jesus hinan abung, mu do'ol goh di tatagun immuy ay Hiya, at mid aton da Jesus ya din intudtuduwanan mangan. 21Ya unat goh dengngol din tutulang Jesus an inalin din udum an tataguy un mun'angaw hi Jesus at immuydan mangawit ay Hiya. 22Ya din muntudtuduh nan Uldin an nalpud Jerusalem ya inaliday, "Neh'op ay Jesus hi Beelzebub an nan ap'apun di dimunyu, at hiyanan abalinanan munla'ah hinan neh'op!" 23Mu i'innilan Jesus henen inalida, at inayagana din tatagu, ya inulgudnay nipa"el ta panginnilaandah aatna, ya inalinay, "Undan la'ahon Satanas di dimunyuna goh? Ti diday nilammung hi hakupna! 24Ya gulat ta nan himpangili ta mumpapatoyda nan tataguh di at mapa"i danen himpangili! 25Ya umat goh hinan hina"ama ti gulat ta mumpapattoyda at la'tot ya madughayda, ya nunhihiyan danen hina"ama! 26Ya umat goh hinay aat di hakup Satanas ti gulat ta la'ahon Satanas di dimunyuna goh at la'tot ya numpapattoyda, ya mapa"i nan hakup Satanas! Mu adida ahan aton di umat hina. 27Gulat ta waday mamhod an mangakaw hi gina'un nan mabi'ah an lala'i ya hay mahhun hi aton nan mangakaw ya bobodonah mahhun henen mabi'ah an lala'i ta way atonan mangngal hinan gina'una. 28Nomnomonyuh te: an amin di bahol di tatagu ya nan pamihulandan Apo Dios ya aliwan Apo Dios hanah unda muntutuyu. 29Mu nan mamihul hinan Na'abuniyanan an Lennawa ya adi al'alliwan Apo Dios ti nan umat hinan bahol ya adi ahan ma'al'alliwan ta nangamung." 30Ya manu ay inalin Jesus hene ti nan nangalyandah un waday nihu'lung hi nappuhin lennawan Hiya. 31Otog di pun'ul'ulgudan Jesus ya nidatong hi inana ya din a'aginan linala'ih nan wadana, ya timma'dogdah nan gettaw, ya hennagday umuy mangayag ay Hiya. 32Ya inalin din tatagun numpangabun an nunli'ub ay Hiyay, "Wah dih inam ya nan a'agim an pa'ayag da'a!" 33Ya inalinay, "Undan anggay didah a'agi' ya hi ina?" 34Ya intigawnah din tatagun nali'ub, ya inalinay, "Dida hatu goh di a'agi' ya o'ommod'u! 35Ti nan mangat hi pohdon Apo Dios ya diday a'agi', ya diday ommod'u!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\