Mark 7

1Nalpud Jerusalem din udumnan Pharisees ya din muntudtuduh nan Uldin di Hudyu ta immuydan Jesus. 2Ya tinnigday inat di udumnah din intudtuduwana an agguyda inunud din ugalin di Hudyu an hay aat di atondan mun'ihu ya unda mangan. 3(Ti nan Pharisees ya an amin din udumna goh an Hudyu ya unudonday intudun din o'ommoddah din penghana, at hay atonda ya unda mangan ya unudonday ugalidah aat di pun'ihuan. 4Ya gulat goh ta umanamutdan malpuh nan malkadu ya mun'ihudah mahhun ya unda mangan. Ya unudonda goh di niyuldin an hay aat di pangulahan hi howo', ya banga, ya duyun gumo'. Ya ihna goh di udumnah numbino'ob'on an uldindah umat hina.) 5Ya inalin din Pharisees ya din muntudtuduh nan Uldin ay Jesus di, "Anaad ta nan intudtuduwam ya adida unudon din intudun din a'apu tu'uh penghana an aat di aton tu'un mun'ihu ya un tu'u mangan?" 6Ya inalin Jesus ay diday, "Immannung din impa'innilan din propetan hi Isaiah hi aatyu ti munlayah ayu! Ti inalinay, Un hay hapit daten tatagu' ya anggay di pange'gonandan Ha"in, mu bo'on Ha"in di makulug hi nomnomondah unudonda. 7Mid hulbin di pundayawandan Ha"in ti malpuh nomnomday imandaldah nan tatagu, ya alyonday un Ha"in di ad tugun, mu bo'on!" 8Ya inalin goh Jesus ay diday, "Unyuat goh du'gon nan Tugun Apo Dios ta nan itudun di tagun impaboltan din a'apuyuh penghanay hiyaat goh di ihamhamadyun unudon!" 9Ya innaynayun Jesus an himmapit an inalinan diday, "Nala'eng ayun man'ug hinan Uldin Apo Dios ta way atonyun mangat hinan itudtuduyun impaboltan din a'apuyuh penghana! 10Ti hay intugun Moses ya inalinay, Mahapul an e'gonanyu nan o'ommodyu, ya inalina goh di, Adya hapitonyuy anappuhin di aat di o'ommodyu ya hay mahapul ya mapatoy ayu. 11Mu da'yu ya nob'on di ituduyu ti alyonyuy, Ta"on hi un adi idat hinan o'ommod di ibaddang ay didah un hi Apo Dios di nangetbalan! 12Ti hay pohdonyu ya ta adida badangan nan o'ommodda. 13Mu hay immannung ya din'ugyuy Hapit Apo Dios an dumalat enen tudtuduyun binoltanyuh din a'apuyuh penghana. Ya do'ol di numbino'ob'on goh hi umat hinah nan ato'atonyu." 14Inayagan Jesus goh din tatagu ta immuydan Hiya, ya inalinan diday, "Da'yun amin ya donglonyuh te ta ma'awatanyu! 15Bo'on hay ma'u'mun hi timid di pumuhih ugali ti hay malpuh nomnom. 16At mahapul an ihamadyun nomnomon nan inali'!" 17Ya unat goh tinaynan Jesus din tatagu ya immuy hinan abung. Ya nangunud din intudtuduwana, ya hinanhanandan Jesus di aat din inulgudnan nipa"el. 18Ya tembal Jesus an inalinay, "Uya'a ya adiyu ma'awatan di aatna an un ayu umat hinan udumnan mid inilada? Undan agguyyu inila an nan ma'u'mun hi timid ya bo'on hiyay pumuhih ugali 19ti bo'on hay nomnom di umayana ti hay putu, at la'tot ya bimmuhu'." (Hay itudun nen inalin Jesus ya an amin di numbino'ob'on an ma'an ya adi mapaniaw.) 20Ya inalina goh di, "Hay malpuh nomnom di pumuhih ugali. 21Ti hay nomnom di alpuwan di pangatan hinan numbino'ob'on an nappuhi an nan lumihog, ya mangakaw, ya pumatoy, ya umilugtap, 22ya umam'am, ya aton di malgom an nun'appuhi, ya munlayah, ya mi'haluhalud, ya umamoh hi gina'un di udumna, ya pumihul, ya mumpahpahiya, ya nonongan inat di pohpohdon. 23Ya an amin hanan pumuhian di tagu ya malpuh nomnom." 24Nakak da Jesus enen babluy ta immuydah nan neheggon ad Tyre. Ya immuy hi Jesus hinan ohan abung ti penhodnan adi innilaon nan tataguy wadana. Mu ininnilan din tataguy wadana damdama. 25- 26Ya heden babluy ya wada han babain iGreece an ad Phoenicia hinan Provinciad Syria di nitungawana an nahe'pan hi nappuhin lennaway imbaluynan ung'ungnga. Ya unat goh dengngolna nan na'ulgud an aat Jesus at nunnaudonan immuy ay Hiya, ya nunhippih inayungana, ya inal'alu'na ta la'ahona nan nihu'lung hinan imbaluyna. 27Mu inulgud Jesus di nipa"el an inalinay, "Hay mahapul hi mahhun an midatan hi ma'an ya nan ung'ungungnga ta way atondan mabhug, ti adi maphod hi un alan di onon di ung'ungungnga, ya impa'wah ta onon di ahu." 28Ya tembal nen babain inalinay, "Immannung henen inalim, Apu, mu ta"on hi un nan ahu an umat ay da'mi ya onon nan ukkon di ogohon nan ung'ungungngah unda mangan!" 29Ya inalin Jesus ay hiyay, "Maphod henen nambalmu! At umanamut'a ti nala'ah din nihu'lung hinan imbaluymu!" 30Ya immanamut din babai, ya wah di han imbaluynan nolnollo', ya immannung an nala'ah din nihu'lung. 31Nakak da Jesus hinan babluy an neheggon ad Tyre, ya nundadyudah nan Lobong an Galilee. Ya hidin numbangngadanda ya ene'wadad Sidon ya hinan abablubabluy ad Decapolis. 32Ya inyuy nan tatagu han napu'it ya nawe'we' an lala'in Jesus. Ya inal'alu'dah Jesus ta dapoona ta way aton nan dogohnan umadaog. 33Ya inyohhan Jesus hiyah nan mi'id di tagu, ya inlukiluk Jesus nan galaygaynah din ingan nan lala'i. Ya unat goh nalpah ya tinukpaana goh di ngamayna, ya dinapanay dilan den lala'i. 34Ya tinangad Jesus ad daya, ya himmodohda ta panginnilaan hi ado'ol di gohgohnan den lala'i, ya inalinan hiyay, "Ephphatha!" (unu Umadaog'a!). 35Ya himbumagga ya medngol di ingana, ya pinumhod mahkay di panapitna. 36Ya minandal Jesus din tatagun nanginnilan ne han na'at ta adida ulgudon heden tinnigda. Mu ta"on hi unna gun iyadiy pangulgudanda mu undaat goh inyal'allan gun mangulgud. 37At an amin din nangngol enen na'at ya nidugah di amanoh'aanda. Ya inaliday, "Uya'anan maphod ahan nan ato'atona! Ti ta"on un nan napu'it ya nan nawe'we' ya nun'ipa'adaogna!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\