Mark 9

1Ya inalina goh di, "Adiyu aliwan heten alyo'! Ti waday udumnan da'yuh tu an adi matoy ta nangamung unda tigon di gutud di Pumpapto'an Apo Dios ya nan anidugah di abalinanan mumpapto'." 2Naluh di onom hi algaw ya initnud Jesus hi Peter ya da Jacob ay John ta nunti'iddah nan ata'nang an duntug ta unda anggay. Ya heden papannigandan Jesus ya numbo'on di tigawna 3ti nan lubungna ya ma'appaha' an humili, mu mi'id hitun lutay umipapaha' hi lubung hi umat hina. 4Ya himbumagga ya tinnig din intudtuduwana da Moses ay Elijah an mi'hapitdan Jesus. 5Ya himmapit hi Peter, ya inalinan Jesus di, "Apu, maphod ta wada tu'uh tu! At pohdom ay ya iyammamiy tuluh allung ta hinohhonyun da Moses ya hi Elijah!" 6Mu mid poto' di hinapitna ti timma'otdah din tinnigda. 7Ya waday bunut an nepto' ay dida, at nalidumanda. Ya wada han hapit an nalpuh nan bunut an inalinay, "Hiyah te Imbaluy'un pepenhod'u, at donglonyuy alyona!" 8Ya mungwingngiwingngida, ya mid udum an anggay hi Jesus hi wah di. 9Ya heden pundadyuanda ya tinugun Jesus didan inalinay, "Adiyu iyal'alih nen tinnigyuh nan tatagu ta nangamung di amahua' an Imbaluy di Tagu." 10Ya inunuddah nen inalina, mu numbabaggaandan tulun inaliday, "Hay aat nin di amahuan an inalina?" 11Ya wada han mahmahandan Jesus, at inalidan Hiyay, "Anaad ta inalin nan muntudtuduh nan Uldin an mahhun an umalih Elijah ya un umali nan Alin Pento' Apo Dios?" 12- 13Ya tembal Jesus an inalinay, "Immannung an hay mahapul ya mahhun an mumbangngad hi Elijah ta idadaanay tatagu. Ya wada goh di impitudo' Apo Dios an inalinay, Nan Imbaluy di Tagu ya mahapul an nidugah di ipaligligatana, ya adi abuluton di tatagu Hiya. Mu hay alyo' ay da'yu ya nalpah an immalih Elijah, at nunholholtapun din tatagu an hiyah ne nipa'annungan din impitudo' Apo Dios." 14Unat goh numbangngad da Jesus hi awadan din udumnan intudtuduwana ya tinnigdan wah di do'ol an tatagun nunli'ub ay dida. Ya wah di din udumnah nan muntudtuduh nan Uldin an mi'hahannudah din intudtuduwan Jesus. 15Ya unat goh tinnig din tataguh Jesus ya nidugah di amanoh'aanda, ya timmagtagdan immuy ay Hiya, ya inaliday, "Maphod ta immali ayu!" 16Ya inalin Jesus hidin intudtuduwanay, "Ngadan di punhahannuanyuh nan muntudtuduh nan Uldin?" 17Ya wada han lala'in niddum hinan tatagu, ya hiyay nambal an inalinay, "Apu, inyali' han imbaluy'u ta ipa'adaogmu ti waday nappuhin lennawan nihuhu'lung an nangipawe'we' ay hiya. 18Ya wa ay ta mahe'pan ya matu"in, ya umupag di timidna, ya ngumelongelot di babana, ya umodhol. Ya inali' hinan intudtuduwam ta la'ahonda, mu mid ologda." 19Ya inalin Jesus di, "Uya'a ya adi mihamad di pangulugyun tatagu! Gah'in unna' mihihinnan da'yu ta e'edpol'uy aatyu ya un waday pangulugyu! Iyaliyuh tu han ungan lala'i!" 20At inyuydan Jesus. Ya unat goh tinnig nen nappuhin lennawah Jesus ya impagalewgewna han unga, ya natu"in, ya bimmanalliballin, ya immupag di timidna. 21Ya inalin Jesus ay amanay, "Anuud di nangete"anah umatanah na?" Ya inalinay, "Nete"ah din a'ung'ungngana. 22Ya gun tu"inon nan nappuhin lennawa hiyah nan apuy ya hinan way danum ta patayona. At igohgohan da'mi ni' ta badangan da'mih un gulat ta abalinam!" 23Ya inalin Jesus ay hiyay, "Anaad ta alyom henen gulat? Mabalin an ma'at an amin di logom hi un way pangulug nan tagu!" 24Ya nahannapit heden ommod den unga, ya enlotnan mangalih, "Waday pangulug'u, mu adi umda, at badangana' ni' ta ma'udman!" 25Ya unat goh tinnig Jesus an na'amung nan tatagu ta alulunganda Hiya at minandalna nan nappuhin lennawan inalinay, "He"an lennawan umipawe'we' ya pumu'it ya mandalo' he"a ta mala'ah'an nen unga, ya adim ipidpidwan mihu'lung ay hiya!" 26Ya pinumkaw nan lennawa, ya atata'ot di inatnan nangipagalewgew eden unga, ya nala'ah. Ya ay natoy di tigaw den unga, at inaliday un natoy! 27Mu inodnan Jesus di ngamayna, ya binangonah den unga, at timma'dog, ya pinumhod. 28Ya immuy da Jesus hinan abung, ya inalin din intudtuduwanan Hiyay, "Anaad ta mid ologmin munla'ah hinan nappuhin lennawan niyo'odol enen unga?" 29Ya tembal Jesus an inalinay, "Nan umat hinan lennawa ya mahapul an ilangduan an munluwalun Apo Dios ya un mabalin an mala'ah." 30Nakak da Jesus enen babluy, ya nun'awadah nan Provinciad Galilee. Ya adi pohdon Jesus an innilaon nan tataguy awadana 31ta way inatnan nuntudtuduh nan himpulu ta duwan intudtuduwana. Ya inalinan diday, "Ha"in an Imbaluy di Tagu ya idawata' hinan buhul'u. Ya patayona' ay dida, mu maluh di tuluy algaw at mamahuana'." 32Mu mi'id inilan din intudtuduwanah aat nen hinapitna, ya timma'otdan munhanhan ay Hiyah aatna. 33Dimmatong da Jesus ad Capernaum, ya himmigupdah nan ohan abung. Ya inalin Jesus hinan intudtuduwanay, "Anaad ta nunhohongngel ayuh nan dalan?" 34Mu bumaindan mambal ti hay dimmalat hi nunhohongngilanda ya way ohan didaan alyonay hiyay nabagbagtu ya un nan udumnan ibbana. 35Ya inumbun hi Jesus, ya inayagana din himpulu ta duwan intudtuduwana, ya inalinan diday, "Nan mamhod an nabagtu ya un nan ibbana ya mahapul an ibilangnay odolnah na'am'ampa ya un nan i'ibbana ta paddungnay hiyay tagaladan amin." 36Ya inawit Jesus han ung'ungnga, ya impata'dognah nan hinagang din intudtuduwana ya unna ha'lion, ya inalinan diday, 37"Nan mamadang hi umat hituh ung'ungnga ti dumalat nan pangunudandan Ha"in ya Ha"in di badanganda. Ya badangana' ay ya bo'on Ha"in ya anggay di badanganda ti nan nannag goh ay Ha"in." 38Inalin John ay Jesus di, "Apu, tinnigmi han lala'in hay abalinam di punla'ahnah nan nappuhin lennawa, ya inyadimi hiya ti agguy niddum ay ditu'un himpampun." 39Mu inalin Jesus di, "Adiyu iyadi ti nan mangat hi umipanoh'a an dumalat di ngadan'u ya adina hapiton di nappuhih aat'u. 40Ti nan tagun adi mi'bohhol ay ditu'u ya hiya damdamay bumadang ay ditu'u. 41Immannung heten alyo' ti nan tagun bumadang ay da'yu an ta"on hi un hinhowo' hi danum di idatnah inumonyu an dumalat di kimmuluganyun Ha"in an hi Kristu ya waday lagbunan nen atona." 42Ya inalin Jesus di, "Gulat ta waday taguh mangitudul ay daten ung'ungungngan mangunud ay Ha"in ta mumbaholda ya onaynah un meg'od di ongol an batun luhung hi bagangna ya intapal hinan baybay. 43Gulat ta hay ngamayyuy dumalat hi pumbaholanyu ya onaynah unyu putulan. Ti onaynah un mi'id di ohah ngamayyu mu ta wadaat di pi'taguanyu ya un henen waday duwah ngamayyu, mu ad imbelnuy umayanyu an awadan di apuy an adi madmaddop. 44Ti hay aatnah di ya mun'abigihan di odol di tagu an adida matmattoy, ya adi goh madmaddop nan apuy. 45Ya gulat goh ta nan hu'iyuy dumalat hi pumbaholanyu ya onaynah unyu putulan. Ti onaynah un mi'id di ohah hu'iyu mu ta waday miyadwah pi'taguanyu ya un henen waday duwah hu'iyu mu ad imbelnuy umayanyu an awadan di apuy an adi madmaddop. 46Ya hay aatnah di ya mun'abigihan di odol di tagu ya adi madmaddop nan apuy. 47Ya gulat goh ta nan matayuy dumalat hi pumbaholanyu ya onaynah unyu ukiton. Ti onaynah un mi'id di ohah matayu mu ta munnanannong di pi'taguanyuh nan pumpapto'an Apo Dios ya un henen duway matayu mu ad imbelnuy umayanyu. 48Ya hay aatnah di ya mun'abigihan di odol di tagu ya adi madmaddop nan apuy. 49An amin di tatagu ya paddungnay ma'ahinandah apuy. 50Maphod di ahin, mu pinumhaw ay ya hay atonyun mangipabangngad hinan aklitna ta umahin goh? At hay maphod ya paddungnay ahin ayun maphod di tamtamna ta mundedeggop ayu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\