Matthew 1:18

18Hiyah te ulgud hi aat di nitungawan Jesu Kristu: hi Mary ya niyali ay Joseph ta mun'ahawada, mu agguyda nun'addum. Ya palpaliwan ya i'innilan Mary an nawadaan, mu nan Na'abuniyanan an Lennaway nunlumun ne han inhabina.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More