Matthew 11

1Unat goh lempah Jesus an tinugun nan himpulu ta duwan intudtuduwana ya tinaynandah den babluy ta immuy nunle'le'od hinan neheggon an abablubabluy, ya nuntudtuduh di. 2Ya hi John an Mumbonyag ya nibalud enen gutud. Ya unat goh dengngolna nan ina'inat Kristu ya hennagnay udumnah nan baalnah awadan Jesus ta umuyda ibagay impaadna. 3At unat goh immatamdah wadan Jesus ya imbaagda din impaad John an inalidan Hiyay, "Undan He"ay Alin Pento' Apo Dios an honogona, unu waday ohah hodon tu'u?" 4Ya inalin Jesus di, "Mumbangngad ayu ta ul'ulgudonyun John tun dengngolyu ya tinnigyu. 5Ti ten mittig mahkay di matan di nabulaw, ya dumalan nan napiklud, ya pinumhod di napalla', ya dumngol di napu'it, ya timmaguy natoy, ya miyulgudan nan nawotwot hinan Maphod an Ulgud. 6Ya alyonyun hiyay, Mundenol nan tagun adi munhinnumnong hinan aat'u!" 7Ya unat goh wan nakak din hennag John ya inulgud Jesus di aat John hinan tatagun inalinay, "Han tagun mibmiblun ya umat hinan bilau an mumbigwabiw hi un matuyupan, mu bo'on umat hinay ekayu tinnig hinan mapulun hidin inayanyun John. 8Ya bo'on goh han tagun nunlubung hi mundongngol an lubung an nanginay immuyyu tinnig ti nan umat hinan tagu ya diday mihinah nan palasyu! 9Hay inila' hi ekayu tinnig hidih nan mapulun ya nan propeta. Nepto' ahan an hay propeta di tinnigyu, mu ipa'innila' ay da'yu an na'abbagbagtuh John an Mumbonyag ya un nan udumnan propeta. 10Ti hi John di inulgud nan impitudo' Apo Dios hidin penghanan inalinay, Hiyah te pumbabbaago', ya honago' ta mangun'unna ya un He"a. Ya idadaanay tatagu ta abulutonday aliam. Hiyah ne hinapit Apo Dios." 11Ya inalin goh Jesus di, "Immannung heten alyo' ti mi'id ah taguh tun lutan nabagbagtu ya un hi John an Mumbonyag. Mu nan tagun mannig an middum hinan Pumpapto'an Apo Dios ad abuniyan ya ta"on hi un na'am'ampay udumna mu onayna dida ya un hi John. 12Ya nete"ah din nuntuduwan John ta nangamung ad ugwan ya mipaligligat nan tagun middum hinan Pumpapto'an Apo Dios ad abuniyan ti nan mamhod an middum ya ma'ahhapul an ihihi'alda ta nangamung hi unda ah'upan. 13Ya nete"ah din penghana ya ina'allin tuwali din Propropeta ya nan Uldin Apo Dios an indatnan Moses hi aat di Pumpapto'an Apo Dios ta engganan den gutud di nun'ulgudan John. 14At abulutonyu ay henen inulgudda ya kulugonyu an hi John henen hi Elijah an inalida. 15At da'yun nangngol ete ya ihamadyun nomnomon henen inali'!" 16Ya inalin goh Jesus di, "Hay pangipaddunga' nin hinan aat di tataguh tun lutad ugwan? Dida ya umatdah nan pumilupiluh an ung'ungungngan um'umbun hinan malkadu! Ti nan ohan himpampun ya tu'u'anda nan ibbadan himpampun an alyonday, 17Nanungngali ami an umat hinan aton tu'uh nan kasal, mu agguy ayu nanayaw! Ya nun'ebel ami an umat hinan aton tu'uh un way matoy, mu agguy ayu ni'kilan da'mi! 18Hi John an Mumbonyag ya hin'umu'uddum ya nunlangdu ya agguy goh imminum hi bayah an umat hi aton di mun'ebel hinan gutud di matoy, ya inaliyu goh di un mun'angaw! 19Mu Ha"in an Imbaluy di Tagu ya gunna' mangamangan, ya gunna' uminu'inum an umat hinan ma'at hi kasal, ya alyonyuy, Tigonyuh nen tagun ma'alom ya mabubutong, at nappuhin tagun ibban di mun'amung hi buwit ya nan udumna goh an nabaholan! Mu henen ina'inatmin duwa ya hiyah ne impatamun Apo Dios hi atonmi, mu agguy damdama da'mi inabulut. At makulug din gunda hapiton an alyonday, Hay pangimmatunanyuh un nepto' nan ipatamun Apo Dios hinan baalna ya mattig hinan pangatda." 20Henen gutud ya ente"an Jesus an bimmohol hinan tataguh nan abablubabluy an nannig hinan ina'inatnan umipanoh'a ti agguyda din'ug din ina'inatdan nappuhi. 21At inalinay, "Mahmo' ayun iKorazin ya iBethsaida! Ti ina'inat'uy umipanoh'ah nan babluyyu, mu agguy ayu damdama nuntutuyu! Mu gulat ta ad Tyre ya ad Sidon di na'atan nan umipanoh'a at immannung an numpunlubung nan tataguh langgut, ya nun'iloglogday dapul hi pangipattigandah nuntutuyuanda! 22Mu immannung heten alyo' ay da'yu ti heden algaw an punhumalyaan Apo Dios hinan tataguh tun luta ya nidugah di pummoltanah nan nun'appuhiy pangatdan tataguh di ad Tyre ya ad Sidon, mu nidugdugah ahan di pummoltanan da'yun iKorazin ya iBethsaida. 23Ya da'yun iCapernaum ya mid mapto' ya alyonyuy na'abbagbagtu ayu an da'yuy meheggon ad abuniyan ya un nan udum! Mu adi, ti mahnag ayud dolom! Gulat ta nan tatagud Sodom di nipattigan din ina'inat'un umipanoh'ah nan babluyyuat immannung an nuntutuyudah baholda, at agguy inubah Apo Dios dida, at wagwadadad ugwan! 24Nomnomonyuh te ti heden algaw an punhumalyaan Apo Dios hinan tataguh tun luta ya nidugah di pummoltanah nan nun'appuhiy pangatdan tataguh did Sodom, mu nidugdugah di pummoltanan da'yun iCapernaum!" 25Unat goh lempah Jesus an nun'ulgud ya nunluwalun Apo Dios an inalinay, "Ama, He"ay Ap'apud abuniyan ya tun luta, ya edenol da'a ti lini"udam heden intudtudu' hinan mangalih unda nanomnoman ya nan nabagtuy adalda, mu impa'innilam hinan mid adalda. 26Mundenola' hinan inatmu, Ama, ti hiyah ne penhodmuh ma'at." 27Ya ni'hapit hi Jesus hinan tatagun inalinay, "Ha"in di okod an amin ti hiyah ne endenol Aman Ha"in hi tamu'. Mid nanginnilan amin hi aat'u an anggay hi Ama. Ya mid nanginnilan amin goh hi aat Ama an anggay Ha"in an Imbaluyna ya nan udumnan pilio' ti ipa'innila' ay dida. 28Da'yun do'ol di baholna ya nidugah di ligatna ya middum ayun Ha"in, at ipalenggop'u da'yu! 29Abulutonyuy ipatamu' ay da'yu an paddungnay un ayu mi'pakun Ha"in hinan pakun waday duwah bakan mundehhan an manguyud hinan aladu unu kalesa. Ya hay atonyu ya titiggona' ta ada'adalonyuy aat'u ti ma'ma'uyaa' ya na'ampaa' an ibbayu, at malenggop ayu mahkay. 30Ti nan ipatamu' ay da'yu ya madadawoh."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\