Matthew 12

1Agguy nadnoy ya immuy da Jesus an nunle'le'od hinan apayapayaw, ya henen algaw ya Habadu an ngilin di Hudyu. Ya munhinaang din intudtuduwan Jesus, at nangultudda ta linu"ibanda ta inanda. 2Ya waday Pharisees an nannig eden inatda, ya inalidan Jesus di, "Tigom danen intudtuduwam an atonday mapaniaw ti ngilin an Habadu!" 3Ya tembal Jesus an inalinay, "Dan agguyyu binaha din inat David hidin penghanah nunhinaangandah nan ni'yibbana? 4At himmigup hinan Tabernacle Apo Dios, ya innalna din tinapay an ne'nong ay Apo Dios, ya inana, ya ne"onona din ni'yibbana an ta"on un paniaw ti ammunay papadih mangan. Mu agguyyu pinahiw henen inatda, at anaad ta pahiwon da'mi? 5Ya dan agguyyu goh binahah din Uldin Apo Dios an indatnan Moses an nan papadi ya muntamudah nan Timplun Apo Dios ad Jerusalem an ta"on hi un Habadun ngilin, mu agguyda numbahol enen inatda. 6Ya waday nabagbagtud ugwan ya un nan Timplun Apo Dios ad Jerusalem! 7Hay impitudo' goh Apo Dios ya inalinay, Nan homo'yuh nan ibbayuy pohpohdo' ya un nan e'nongyu. Ya adya inilayuy itudun nan nitudo', at adiyu alyon hi un nabaholan nan tagun mid inatdah nappuhi. 8Ya Ha"in an Imbaluy di Tagu ya ta"on un Habadu ya Ha"in di ad hakup hi mangalih ma'at enen algaw." 9Tinaynan da Jesus heden babluy ta immuydah nan himba'an di Hudyu. 10Ya wah di han na'akke' di ngamayna, ya inalidan Jesus di, "Undan paniaw an mumpa'adaog hi dogoh hi un ngilin an Habadu, unu adi?" Inaliday umat hina ta pangidalatandah abaholan Jesus. 11Ya tembalnan inalinay, "Gulatna ta hinan ngilin an Habadu ya nagah di kalniluyuh nan bitu ya undan adiyu umuy alan ti paniaw? 12At iyal'allanah nan tagun hiyay nahamad hi mabadangan, at adi paniaw hinan ngilin an Habaduh pangipa'adaogan hi dogohna." 13Ya inalinah din na'akke' di ngamaynay, "Uyadom nan ngamaymu." At inuyadna, ya pinumhod an nipaddung hidin oha! 14Ya nun'akakda din Pharisees ta hahapitonday atondan mamatoy ay Jesus. 15I'innilan Jesus heden ninomnom nan Pharisees an hay pamatayandan Hiya, at nakak eden babluy. Ya do'olday tataguh nitnud ay Hiya, ya impa'adaognan amin di way dogohna. 16Ya immandalnan dida ta adida ibabbaag di aatnah nan udumna. 17Ya hanan inatnay nangipa'annung hidin impitudo' Apo Dios hinan propetan hi Isaiah an inalinay, 18"Tayay baal'un pento"u, ya Hiyay pohpohdo' ya mangipadenol ay Ha"in. Ya honogo' nan Lennawa' ay Hiya ta Hiyay mangibaag hinan panumalya' hi an amin hinan tatagu. 19Mu Hiya ya adi mi'hongngel, ya adi goh umuy hinan kulhan tumu'utu'u'. 20Ya badangana nan mahmo' an manghan di pangulugda an ayda bilaun ma'ipu'ipung, ya adina goh inganuy nan tagun mid ah namnamada an ayda hilaw an mun'ud'udimit ta nangamung un umameh di Tuguna. 21Ya an amin di tatagu ya namnamaonda Hiya." 22Inyuy nan tatagun Jesus han nabulaw ya nawe'we' ti nahe'pan hi dimunyu. Ya lina'ah Jesus, at humapit mahkay, ya mittig goh din matana. 23Ya manoh'ada din tatagu, ya inaliday, "Mid mapto' ya Hiyay Alin Pento' Apo Dios an ap'apun David an nan hohoddon tu'uh umali!" 24Ya unat goh dengngol din Pharisees heden inalida ya inaliday, "Hi Beelzebub an ap'apun di nun'appuhin lennaway nangidat hi abalinan Jesus ta way atonan munla'ah hinan nihu'lung an dimunyu!" 25Ya unat goh inilan Jesus henen ninomnomda ya inalinan diday, "Gulat ta han himpangili ta madughayda at mumpapattoyda, ya la'tot ya na'ubahda. Ya umat goh hinan babluy ya hinan hina"ama, ti gulat ta madughayda at mumpapattoyda, ya umat goh hinah nan hina"ama. 26Ya umat goh ay Satanas ya hinan baalna ti gulat ta la'ahon Satanas di baalna at mumpapattoyda, at hiyah ne panginnilaan hi unda nadughay, ya la'tot ya ma'ubah nan hakup Satanas. 27Ya gulat ta hi Beelzebub di nangidat hi abalina' an munla'ah hinan dimunyu ya hay alyonyu mah hi nangidat hi abalinan nan intudtuduwanyun munla'ah hinan nun'appuhin lennawa? At nan aton di intudtuduwanyuy mangipattig an nibahhaw nan inaliyuh aat'u. 28At gulat ta nan abalinan di Na'abuniyanan an Lennawan Apo Dios an nidat ay Ha"in di punla'ah'uh nan dimunyu at hiyay pangimmatunan an wah tuh tun lutay Pumpapto'an Apo Dios." 29Ya inalina goh di, "Undan nonong ya henggop nan mangakaw di abung nan mabi'ah an lala'i ta akawonay gina'una? Mahapul an hawidonah mahhun ya unna akawon nan gina'un pohdona. 30Nan tagun adi middum ay Ha"in ya hiyay panginnilaan an unna' adi pohdon. Ya nan adi bumadang hi idduman di tatagun Ha"in ya hiyay paddungnay mangabul ay dida. 31At hiyanan alyo' ay da'yuy, An amin di bahol ya nan pamihupihulan hi ibbah tagu ya aliwan Apo Dios. Mu nan tagun mamihul hinan Na'abuniyanan an Lennawa ya adi ahan al'alliwan Apo Dios ta nangamung. 32Ya aliwan goh Apo Dios di pamilupiluh nan tagun Ha"in an Imbaluy di Tagu, mu nan tagun mamihul hinan Na'abuniyanan an Lennawa ya adina ahan al'alliwan hi enggana." 33Ya inalina goh di, "Mahapul an munlutbu nan ayiw ya un maphod di bungana ti munhaguti ay ya nappuhiy bungana. Hay bunganay panginnilaan hi un munhaguti unu munlutbu. 34At da'yun mangamangat hi nappuhi, mid ahan maphod hi hapitonyu an un hay nappuhiy hapihapitonyu ti hay nun'appuhiy nomnomnomonyu, at hiyaat un nan adi maphod di hapihapitonyu. 35Nahamad ay di ugalin di tagu ya maphod di hapitona, mu nappuhi ay di ugalina ya nappuhi goh di hapitona. 36Mu umat hituy alyo' ay da'yu ti heden algaw an punhumalyaan Apo Dios ya an amin di tatagun mid upid di hinapihapitna ya mamolta, 37ya hanan nanapityuy ihumalyan Apo Dios ay da'yu, at Hiyay mangipanuh hi un nappuhi unu adi." 38Waday udum hinan muntudtuduh nan Uldin di Hudyu ya hinan Pharisees an nangalin Jesus di, "Apu, pohdonmin tigon di atom hi umipanoh'a." 39Ya tembal Jesus an inalinay, "Nappuhi ayu ahan an tatagud ugwan ti mid pangulugyu! Ya mumbaga ayuh umipanoh'ah pangimmatunanyu, mu un ohay mipattig ay da'yu an umat hidin nangimmatunan din tataguh penghanah na'at hinan propetan hi Jonah. 40Hiya ya inaminul din ongol an ekan, ya nihinah putunah tuluy algaw ya tuluy labi. Ya umat goh ay Ha"in an Imbaluy di Tagu ti tuluy algaw ya tuluy labih ilubu'a', at hiyay pangimmatunan. 41At heden algaw an agtudan di ahumalyaan di tatagu ya mahumalya ayu, ya umat goh hinan tatagud Nineveh. Ya tuma'dogdah ahumalyaanyu ta amuyuan da'yu ta mamolta ayu. Ti hidin nangituduwan Jonah hidin Tugun ay didad Nineveh ya kinulugda, ya din'ugday baholda. Mu ad ugwan an wan da'yu han tagun nabagbagtu ya un hi Jonah, mu adiyu damdama du'gon di baholyu! 42Ya umat goh hidin queen ad Sheba hidin penghana ya tuma'dog goh ta amuyuan da'yu ta mamolta ayu. Ti hiya ya nalpuh adagwin babluy ta donglonay nahamad an tugun Solomon. Mu ad ugwan ya wan da'yu han tagun nabagbagtu ya un hi Solomon, mu adiyu donglon damdama!" 43Ya inalina goh di, "Gulat ta mala'ah han dimunyuh nan niyo'odolanan tagu at umuy munle'le'od hinan mapulun ta manama' hi ihinana. Mu gulat ta mid ah'upana 44ya alyonah nomnomnay, Mumbangngada' hidin niyodola' tuwali! Ya unat goh numbangngad ya tinnignan mi'id ah niyodol an paddungnay baun abung an nahigidan ya nidadaan. 45At umuy mun'ayag di pituh na"appuhin lennawa ya un hiya ta meh'opdan amin enen tagu. Ya inyal'allan nen tagun pimmuhi ya un din hopapna! Ya umat hinay ma'at hinan tatagud ugwan an nun'appuhiy ugalida." 46Otog di punhaphapitan Jesus hinan tatagu ya immuy da inana ya din a'aginah wadana ti pohdondan mi'hapit ay Hiya. 47Ya impa'innilan di ohan Hiyay, "Tigom an wah di da inam ya nan a'agim an pohdondan mi'hapit ay He"a." 48Ya tembal Jesus an inalinay, "Hay immannung hi ina' ya a'agi ya nan tatagun mangat hinan pohdon Ama an wad abuniyan. Ya tun intudtuduwa' di immannung hi ina' ya a'agi'." 49Ya tinuduna din intudtuduwana, ya inalinay, "Didanay hi ina' ya a'agi'! 50Ti nan mangat hi pohdon Ama an wad abuniyan di hiyay ina' ya agi'."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\