Matthew 14

1Hidin nuntudtuduwan Jesus ya dengngol nan Alin hi Herod Tetrarch an numpapto' hinan Provinciad Galilee nan ina'inatna ti nundongol di aat Jesus hinan himpapangili. 2Ya inalinah nan baalnay, "Henen hi Jesus ya hiyah ne din hi John an Mumbonyag an un namahuan, at hiyanan waday abalinanan mangat hi umipanoh'a!" 3- 4Manu ay impapatoy Herod hi John ti nan namentanan Herod ay Herodias an ahawan din aginan hi Philip. Ti inali'alin John an Mumbonyag di, "Adi maphod hi un boltanon di ahawan di agi!" At ben'on Herod, ya hennagnay nampap ay John, ya impabobodna, ya impibaludna. 5Ya penhon Herod an ipapatoy hi John, mu timma'ot hinan Hudyu ti ibilangdan propetah John. 6Mu unat goh nadatngan di algaw hi punnomnomandah nan nitungawan Herod ya nanayaw nan babain imbaluy Herodias hi hinagang nan do'ol an tatagun na'amung, ya nidugah di nangipadenolanan Herod. 7At intulagnan hiya an idatnay malgom hi ibagan nen babai. 8Ya henen babai ya intutuddun inanay pambalnan Herod, at inalinay, "Hay odowo' ya nan ulun John an Mumbonyag an mittuh duyu." 9Mu nuntutuyu nan alih nan intulagna, mu mahapul an atona ti dengngol din do'ol an tatagu. At nunhonag hi umuy mamutul hi ulun John an Mumbonyag hinan baludan. 10At immuyda, ya pinutulanda din ulun John hinan baludan, 11ya inittu'dah nan duyu, ya indatdan nen babai, ya inyuynan inanan hi Herodias. 12Ya innal din intudtuduwan John di odolna ta inyuyda inlubu'. Ya unat goh inlubu'da ya immuydan nangibaag ay Jesus. 13Unat goh dengngol Jesus an pinatoydah John ya tinaynandah nen babluy an wadanda, at numbangkada ta immuydah nan babluy an mid ah tatagu. Unat goh dengngol nan tatagu an nakak da Jesus ya din intudtuduwana ya nakakda goh hinan babluyda, ya dinalandan nangunud ay Hiya. 14Unat goh wan dimmatong da Jesus hinan babluy ya tinnigna din do'ol an tatagun mamanod ay Hiya ti diday nahhun ya un dida, ya nidugah di homo'nan dida, at impa'adaogna nan way dogohna. 15Unat goh napuyaw ya immuy din intudtuduwanan Hiya, ya inaliday, "Mi'id nunhituh tu, at akkay mahdoman nan tatagun ninitnud ay ditu'u! At payom dida ta umuydah nan neheggon an bababbabluy ta umuyda luma'uh ononda ti ten mi'id luma'uan hitu." 16Ya inalin Jesus di, "Adi mahapul an makakda ti da'yuy mangidat hi ononda." 17Ya tembaldan inaliday, "Mu adi umanay heten tinapay ti un lema ya un duway ekan!" 18Ya inalinay, "Iyaliyuh tu." At inyuydan Hiya. 19Ya impabuna din tataguh nan way holo', ya innalna din leman tinapay ya din duwan ekan, ya intangadnad daya, ya endenolnan Apo Dios. Ya inupe'upengnah den tinapay, ya indatnah nan intudtuduwana ta impiyapongdah din tatagu. 20Ya nangandan amin, at nun'abhugda. Ya inamung din intudtuduwana din na'angang, ya himpulu ta duway bahkit hi napnu. 21Ya mid mapto' ya lemay libuy linala'ih nangan an agguy ni'bilang din binabai ya ung'ungungnga. 22Unat goh nalpah hene ya impapilit Jesus hinan intudtuduwana ta mumbangkada ta ipangpang'udan bumad'ang hinan dammang di Lobong an Galilee. Ya nataynan hi Jesus ta nun'ipa'anamutna din tatagu. 23Ya unat goh nun'akakda ya immuy hinan way buludna ta nunluwalun Apo Dios, ya nun'o'ohha Hiyah di ta engganah nahdom. 24Ya wah nan gagwan di lobong din bangka, ya wan gun malupilupig din dalluyun ya gun mi'dammu din puo' ay dida. 25Ya unat goh wan mun'awawa'ah ya immuy hi Jesus hi wadanda an mundaldalan hinan tu'yap di danum. 26Unat goh tinnig din intudtuduwana Hiyan mundaldallanan hinan tu'yap di danum ya timma'otdan inaliday, "Na'uy han banig!" Ya nidugah ahan di ta'otda. 27Ya himmapit hi Jesus an inalinan diday, "Adi ayu tuma'ot ti Ha"in!" 28Ya himmapit hi Peter an inalinay, "Apu, un adya He"a ya ayagana' ta dumalana' goh hinan tu'yap di danum an umalin He"a!" 29Ya inalin Jesus di, "Kan oo, umali'a." At gimmawah Peter hinan danum ta dalanona nan tu'yapna an umuy ay Jesus. 30Mu unat goh tinnigna din mabi'ah an puo' ya timma'ot, ya na'uy an munlonong, ya inalinay, "Apu, baliwana'!" 31At himbumagga ya ginuyud Jesus hiya, ya inalinay, "Anaad ta munduwaduwa'a an adia' kulugon?" 32Ya immuydah nan bangkan nunlugan, ya namahngan din puo'. 33Ya numpunhippida din wah nan bangkah inayungan Jesus ta dayawonda Hiya an inaliday, "Immannung an He"ay Imbaluy Apo Dios!" 34Unat goh bimmad'angdah dammang din Lobong an Galilee ya nidatongdah nan babluy ad Gennesaret. 35Ya inimmatunan din tataguh dih Jesus, ya nun'ipa'ayagdan amin din way dogohnan numpunhituh nan neheggon hinan babluy ta inyuydan Jesus. 36Ya inal'alu'da Hiya ta iyabulutna an dapoon nan numpundogoh di lupit di lubungna. At an amin din nanapa ya immadaogda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\