Matthew 15

1Waday udumnan Pharisees ya nan muntudtuduh nan Uldin di Hudyun nalpud Jerusalem, ya immuydan Jesus, ya inalidan Hiyay, 2"Anaad ta nan intudtuduwam ya adida unudon din intudun din a'apu tu'uh penghana an mahapul mun'ihu ya un mangan?" 3Ya tembal Jesus an inalinay, "Anaad mah ta da'yu ya ngohoyonyuy Uldin Apo Dios ta din intudun din a'apuh penghanay unudonyu? 4Hay intugun Apo Dios, ya inalinay, Mahapul an e'gonanyu nan ommodyu." Ya inalina goh di, "Adya hapitonyuy anappuhin di aat di ommodyu ya mahapul an mapatoy ayu. 5Mu da'yun Pharisees ya nob'on di itudtuduyu ti alyonyuy, An amin nan ibadang hi ommod ya ta"on hi un adi idat ta hi Apo Dios di idatana 6an adi mahapul e'gonanay o'ommodna. At hiyah ne attigana an din'ugyuy Uldin Apo Dios an dumalat nan tudtudun din a'apuh penghana. 7Munlayah ayu! Immannung din inalin Isaiah hidin penghana ti da'yuy nibaaganan inalinay, 8Da'yun tatagu ya alyonyuy un Ha"in an Dios di e'gonanyu, mu bo'on ti unyu hinapit ya anggay an bo'on Ha"in di wah nomnomyu. 9At mid hulbin di pundayawandan Ha"in ti malpuh nomnom di tagu nan tugun an itudtududa." 10Inayagan Jesus nan tatagu ta meheggondan Hiya, ya inalinan diday, "Donglonyuh ten alyo' ta innilaonyuy aatna! 11Bo'on hay u'munon di taguy mamuhih ugalina ti nan hapit an bumuhu' hinan timidna." 12Ya immuy din intudtuduwanan Hiya, ya inaliday, "Henen inalim ya umipabohol hinan nangngol an Pharisees!" 13Ya tembal Jesus didan inalinay, "An amin di nitanom an bo'on hi Amad abuniyan di nangitanom ya mabu'nut. 14At okod danen Pharisees ti didanay muntuduh owon nan nabulaw! At gulat ta nan nabulaw di mangituduh owon di nabulaw goh at la'tot ya nagahdan duwah nan bitu." 15Ya inalin Peter di, "Ibaagmu ni' di aat nen inulgudmun nipa"el." 16Ya tembal Jesus an inalinay, "Da'yu nan intudtuduwa' ya uya'a ya adiyu ma'awatan! 17Undan agguyyu innilay aatna? Gulat ta nan ma'u'mun ta umuy hi putu at bumuhu'. 18Mu nan bumuhu' hi timid ya nalpuh nomnom at hiyah ne mamuhih ugalin di tagu. 19Ti hay nomnom di alpuwan di nun'appuhi an umat hi punnomnoman an pumatoy, ya umilugtap, ya lumihog, ya mangakaw, ya layah, ya nan pangulgudan hi layah hi aat di i'ibba. 20Hiyanay pumuhih ugalin di tagu an bo'on nan adi pangihuan hi ngamay ya un mangan." 21Tinaynan da Jesus henen babluy, at immuydah nan abablubabluy an neheggon ad Tyre ya ad Sidon. 22Ya wah di han babain iCanaan an Hentil an immuy ay Jesus, ya inalinay, "Apu, He"an Ap'apun David, ya igohgohan da'mi ni'! Nan imbaluy'un babai ya nahe'pan an paligaton nan dimunyu hiya!" 23Mu agguy tembal Jesus. At immuy nan intudtuduwanan Hiya, ya inal'alu'dan inaliday, "Pakakom henen babai ti te an mangun'unud ay ditu'u, ya nen un tumungog!" 24Ya inalin Jesus di, "Hay nahnaga' ya anggay ya nan agguy nabaliwan hinan holag Israel an Hudyu, ya bo'on di udumnan tatagun bo'onda Hudyun umat enen babai." 25Mu immuy damdama din babai, ya nunhippih inayungan Jesus, ya inalinay, "Apu, badangan da'mi ni'!" 26Ya tembal Jesus an inalinay, "Adi maphod hi un alan di onon di ung'ungungnga ya impa'wah ta onon di ahu." 27Mu tembal nen babai an inalinay, "Immannung henen inalim, Apu, mu ta"on un nan ukkon ya ononday ogohon den ad ukkon hi unda mangan." 28Ya inalin goh Jesus di, "Inila' an ongol di pangulugmu! At henen pohdom ya ma'at." Ya unat goh inalin Jesus hene ya himbumagga ya immadaog din imbaluy nen babai. 29Nakak da Jesus goh enen babluy, ya numbangngaddah dih nan Lobong an Galilee. Ya ene'wadah nan pingitna, ya nunti'idda ta immuydah nan buludna, ya inumbun hi Jesus. 30Ya do'olday tataguh immuy ay Hiya, ya nun'itnudda nan nun'apilay, ya nan nun'abulaw, ya nan nun'awe'we', ya nan nun'adahay, ya nan udum an way dogohna. Ya enheggondah nan inayungan Jesus, ya nun'ipa'adaogna dida. 31Ya manoh'ada din tatagu ti din nun'awe'we' ya humapitda, ya din nun'adahay ya immadaogda, ya din nun'apilay ya pinumhodda at dumalanda, ya din nun'abulaw ya mittig di matada, at impabagbagtudah Apo Dios an dayawon di i'Israel. 32Inayagan Jesus din intudtuduwana ta immuydan Hiya, ya inalinay, "Igohgoha' tun tatagu ti tuluy algaw di ni'hinandan ditu'u, at napuh di balunda. Ya adi' pohdon an ipa'anamut dida ta nangamung un'u dida panganon ti ini ya mahinaanganda, at ma'ulawdah nan owondan mumbangngad hi abungda." 33Ya inalin din intudtuduwanay, "Oo, mu mapulun hitu, at hay pangngalan tu'u mah hi ipa'an tu'un dida an den do'olda ahan?" 34Ya inalin Jesus di, "Atnay tinapay hi wan da'yu?" Ya inaliday, "Un pituy tinapay hi wah tu, ya tuttulun i"itang an ekan." 35Ya pinabun Jesus nan tatagu, 36ya innalna din pitun tinapay ya din ekan ta endenolnan Apo Dios, ya inupe'upengna, ya indatnah din intudtuduwana ta umuyda ipiyapong hinan tatagu. 37At nangandan amin ta nun'abhugda. Ya inamung din intudtuduwana din na'angang, ya pituy bahkit di napnu. 38Ya mid mapto' ya opat di libuy linala'ih nangan an agguy ni'yuyap din binabai ya ung'ungungngan niddum an ne"an. 39Ya unat goh nalpah ya impa'anamut Jesus din tatagu. Ya nunlugan da Jesus hinan bangka ta immuydad Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\