Matthew 19

1Unat goh lempah Jesus an inulgud an amin hana ya nakak hinan Provinciad Galilee ta immuy hinan abablubabluy hinan Provinciad Judea an wah nan dammang di Wangwang an Jordan. 2Ya do'olday tataguh nangunud ay Hiya, ya nun'ipa'adaognan amin di way dogohnah di. 3Ya wadaday Pharisees an immuy ay Jesus ta tapnganda Hiya, ya inaliday, "Iyabulut nin di Uldin an nonong ya inhiyan nan lala'iy ahawana an dumalat nan malgom an aton nen babai?" 4Ya inalin Jesus di, "Dan agguyyu binaha din impitudo' Apo Dios hidin penghanan inalinay, Din nalmuwan tun luta ya ni'lumun Apo Dios di tagu ta lala'i oha ya babai oha? 5Ya impitudo' goh Apo Dios di, Taynan nan lala'i ommodna ta way atonan mi'yaddum hinan ahawana, at danen duwa ya paddungnay ma'ohhadah odol. 6At mun'addum ay danen duwa ya adi duway odol ti paddungnay ohadah odol. At nan nun'addumon Apo Dios ya adi punhiyanon di tagu." 7Ya inalin goh di Pharisees ay Hiyay, "Oo, mu anaad mah ta inyuldin Moses hidin penghana an idat nan lala'ih nan ahawanay pepel an nitud'an di punhiyananda ya unna hiya pakakon? Ya goh ta He"a ya alyom di unda adi munhiyan?" 8Ya tembal Jesus an inalinay, "Manu ay inyabulut Moses di pangihiyananyuh nan ahawayu ti un ayu ngumhay hi mituduwan. Mu din nunlumuwan Apo Dios hinan tatagu ya adi umat hinay na'at. 9Ya hay alyo' ay da'yu ya gulat ta nan lala'in mangihiyan hi ahawana an ta"on un agguy immilugtap nan babai ya ihiyana damdama ta mumbentan at mumbahol ti umilugtap. Ya nan mangahawah nan babain nihiyan ya mumbahol goh ti umilugtap." 10Ya inalin di intudtuduwanan Hiyay, "Adya umat hinay aatna ya naligat hi unudon, at onaynah un mid ah malhin!" 11Ya inalin Jesus di, "Immannung an naligat heten itugun'u, at mid olog di udum an mangunud. Mu wa ay ta idat Apo Dios di abalinanda at matugunda, at unudonda. 12Adi malhin di udumna ti nitungawda an napa"i tuwaliy bagida, ya nan udumna goh ya un binahigan di ibbadan tagu. Mu nan udum ya adida malhin ti inyohhaday puntamuandan Apo Dios, at nan tatagun mangabulut eten tugun ya maphod hi unda abuluton." 13Waday inyuydah ung'ungungngan Jesus ta way atonan manapah uluda ta iluwaluana dida. Mu inhingal din intudtuduwana din tatagun nangiyuy ay dida. 14Mu inalin Jesus di, "Adiyu ipaway ung'ungungngan umalin Ha"in ti nan tagun middum hinan Pumpapto'an Apo Dios ad abuniyan ya umatdah aat di ung'ungungnga." 15At dinapana dida, ya inalinay, "Adaog ayu, at pumhod ayu!" Ya unat goh nalpah ya tinaynanda dida. 16Wa han ohan algaw ya immuy han lala'in Jesus, ya inalinay, "Apu, hay maphod hi ato' ta mi'tagua' ay Apo Dios hi mid pogpogna?" 17Ya tembal Jesus an inalinay, "Anaad ta hay maphod di ibagam? Un oha ya anggay di maphod an hi Apo Dios! Mu gapu ta pohdom an innilaon di atom ta mi'tagu'an Apo Dios hi munnononnong ya hay alyo' ya mahapul an unudom nan niyuldin." 18Ya inalin din lala'i, "Ngadan nen niyuldin hi unudo'?" Ya inalin Jesus di, "Adi ayu pumatoy, ya adi ayu umilugtap, ya adi ayu mangakaw, ya adi ayu munlayah, 19ya e'gonanyuy ommodyu, ya nan pamhodyuh odolyu ya umat goh hinay pamhodyuh i'ibbayu." 20Ya tembal din ungan lala'in inalinay, "Inunud'un amin hana nan inalim, at hay udumna mah hi ato'?" 21Ya inalin Jesus ay hiyay, "Adya pohdom an na'ahhamad di ugalim at umuy'a ta eka ila'un amin di gina'um ta nan pola'na ya ipiyapongmuh nan nun'awotwot ti hidid abuniyan di umadangyanam. Ya immali'a ta unudona'." 22Ya unat goh dengngol din ungan lala'ih ne ya ma'allungdaya ti adangyan ahan an tagu. 23Ya inalin Jesus hinan intudtuduwanay, "Umannung heten alyo' an adi ag'agay adangyan an taguh middum hinan Pumpapto'an Apo Dios ad abuniyan! 24Ya ten alyo' goh ay da'yuy, Nalaklakay humgopan di kamiluh nan Puntalunayan hinan Tantan ya un nan pumpa'ampaan nan adangyan ta middumdah nan Pumpapto'an Apo Dios." 25Ya unat goh dengngol din intudtuduwanah ne ya ma'annoh'ada, ya inaliday, "Oot, hay mabaliwan mah?" 26Ya teten'ol Jesus dida, ya inalinay, "Nan adi olog di tagun mangat ya olog Apo Dios ti abalinanan amin." 27Ya tembal Peter an inalinay, "Tigom an tinaynanmin amin di logom ta nitnud amin He"a! At hay lagbumi mah hinan inatmi?" 28Ya inalin Jesus ay diday, "Umannung heten alyo' an hi awnih pumhodan tun luta ya Ha"in an Imbaluy di Tagu ya umbuna' hinan trono, at mumpapto'a'. Ya da'yun himpulu ta duwan mangunud ay Ha"in ya mi'yibun ayuh nan trono ta ipapto'yu nan himpulu ta duwan himpampun an nahlagan nan holag Israel. 29Nan tagun taynanay abungna, unu a'agina, unu ommodna, unu imbabaluyna, unu lutana ti Ha"in dumalat hi unudona ya do'do"ol di midat ay hiyah ataguanah tun luta, ya mi'tagun Apo Dios hi mid pogpogna. 30At do'olday miyangunuh, mu awniat onaynan dida ya un din udumnan nahhun."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\