Matthew 20

1Nun'ulgud hi Jesus, ya inalinay, "Hay pangipaddunga' hinan aat di Pumpapto'an Apo Dios ad abuniyan ya umat hinan galden. Immuy han ad galden hi helhelong ta ayaganay linala'i ta umuyda muntamuh galdena. 2Ya hinahapitda ta hay mabo'lah ohay algaw di idatnan dida, at hennagna dida ta immuyda nuntamuh nan galdena. 3Ya unat goh nahoyang hi alas nuebe ya immuy heden ad galden hinan pummalkaduan, ya tinnignay linala'in tuma'ta'dog an mid tamuda. 4Ya inalinan diday, Umuy ayu muntamuh nan galden'u ta idat'uy mun'olog hi bo'laonyu. 5At immuyda nuntamu. Ya unat goh nuntonga an alas dose ya immuy goh hinan malkadun mun'ayag, ya immat goh hinan noyob an alas tres an immuy nun'ayag. 6Ya unat goh na'uy an mapuyaw an alas singko ya immuy goh hi malkadu ta ayaganay linala'in tuma'ta'dog an agguy nakak. Ya inalinan diday, Anaad ta iyal'algawyun tuma'ta'dog hitun malkadu an adi ayu muntamu? 7Ya inaliday, Oo, ti mid mumpabo'la. Ya inalinay, At umuy ayu mah mi'tamuh nan galden'u. 8Ya unat goh munhinag an alas sais ya inalin nan ad galden hinan mun'endog di, Ayagam nan bimmo'la ta idatmuy bino'lada, mu din angunuh an nuntamu di mahhun hi idatam ta engganah din nahhun. 9At immuyda din nangete"an nuntamuh napuyaw ay hiya, ya indatana didah bino'ladah ohay algaw. 10Ya unat goh immatam hidin nahhun an nangete"an nuntamuh din helhelong ya hay ninomnomda ya mid mapto' ya do'do"ol di midat ay dida. Mu nipaddung di nidat hi bino'lada an nan mabo'lah ohay algaw. 11Ya unat goh innalda ya amuyuanda nan mumpabo'la, 12ya inaliday, Date ya un na'amtang di nuntamuanda, mu da'mi ya immanal'algaw amin nuntamu, ya nanaptangan amih ohay algaw, ya anaad ta ni'papaddung di bino'ladan da'mi? 13Ya tembal nan ad galden, ya inalinah nan ohan diday, Agi', agguy da'a binalbaliyan ti hiyah ne din hinahapit tu'un hay mabo'lah ohay algaw di idat'u. 14At alam nan bino'lam, ya inyanamutmu ti okoda' hi ato' hi un'u pohdon an ipaddung di bino'lan din niyangunuh an nuntamu ay da'yun nahhun. 15Ha"in di okod hi ato' hinan pihhu'. Mid mapto' ya umamoh'ah nan niyangunuh ti ma'an'aniddata'!" 16Ya inalin Jesus goh di, "Nan miyangunuh ya diday mahhun, ya din nahhun ya diday miyangunuh." 17Heden nunti'idan da Jesus hi immayandad Jerusalem ya inyohhana din himpulu ta duwan intudtuduwana, ya inalinan diday, 18"Donglonyuh ten alyo': Hay umataman tu'ud Jerusalem ya Ha"in an Imbaluy di Tagu ya itudua' ta dapopona', at iyuya' hinan a'ap'apun di papadi ya hinan muntudtuduh nan Uldin ta humalyaona' ay dida, at ipapatoya'. 19Mu hay mahhun ya idawata' hinan Hentil ta ilayalayahana', ya haplahaplatona', ya ilanhaa' hinan krus. Mu nan miyatluh algaw ya mamahuana'." 20Immuy ay Jesus din ahawan Zebedee ya din duwan imbabaluyna an din niniddum ay Jesus, ya nunhippih nen babaih inayungana ta ibaganay badang Jesus. 21Ya inalin Jesus ay hiyay, "Hay pohdom hi ato'?" Ya tembalnan inalinay, "Iyabulutmu ni' an hi awnih pun'aliam ya mi'yibun di ohah tun duwan imbaluy'uh appit hi agwanmu, ya nan ohah appit hi iggidmu ta mi'papto'dan He"a." 22Ya inalin Jesus ay daden linala'iy, "Mid inilayuh aat nen pohdon inayun odowon. Undan hiya dan unyu olog an holtapon nan holtapo' hi pangipaligligatandan Ha"in?" Ya inaliday, "Oo, ologmi." 23Ya inalin goh Jesus di, "Umannung an mipaligligat ayun umat ay Ha"in! Mu bo'on Ha"in di mamto' hi umbun hi appit hi agwan'u unu iggid'u ti okod hi Aman munnomnom hi pot'onan mi'yibun ay Ha"in." 24Ya unat goh dengngol din himpulun intudtuduwan Jesus din inalin danen duwan hin'agi ya bimmungotdan dida. 25Ya inayagan Jesus didan amin ta ma'amungda, ya inalinay, "Inilayu an nan a'ap'apun di tataguh tun luta ya mandalonday tatagu, ya hay pohdonday ma'unud ti diday ap'apu. 26Mu adi maphod un hiyah ne atonyu! Ti gulat ta waday mamhod an mun'ap'apu ya ma'ahhapul an hiyay baal di i'ibbana. 27Ya gulat goh ta han mamhod an bumagbagtu ya un nan ibbana ya ma'ahhapul an ibilangnay odolnah tagalan di i'ibbanan 28umat ay Ha"in an Imbaluy di Tagu. Ti bo'on hay ahalimuna' di immalia' hitun luta ti hay panalimuna' hitun tatagu ta mihandia' hinan atayan di do'ol an tataguh baholda ti Ha"in di pallogna." 29Tinaynan da Jesus ad Jericho, ya do'olday tatagun nangunud ay dida. 30Ya hidih nan pingit di kulha ya waday duwan linala'in nabulaw an inum'umbun. Ya unat goh dengngoldan hi Jesus di maluh at nuntu'u'dan inaliday, "He"an Ap'apun David, igohgohan da'mi ni'!" 31Ya inhingal din tatagu didan inaliday, "Dindinong ayu!" Mu inyal'alladan nuntu'u' damdaman inaliday, "Apu, He"an Ap'apun David ya igohgohan da'mi!" 32Ya inta'dog Jesus, ya inayagana dida, ya inalinay, "Hay pohdonyuh ato' ay da'yu?" 33Ya inaliday, "Apu, pohdonmin mittig tun matami!" 34Ya inggohgohan Jesus dida, at dinapana nan matada, ya himbumagga ya mittig, at inunudda Hiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\