Matthew 26

1Unat goh nalpah an inulgud Jesus hanan amin ya inalinah din intudtuduwanay, 2"Inilayu an un duway algaw di maluh at madatngan di gutud hi Punnomnoman tu'uh nan Namaliwan di Anghel Apo Dios hidin Tatagu, ya Ha"in an Imbaluy di Tagu ya hiyah ne goh di gutudnah adpapa' ta ilanhaa' hinan krus." 3Ya na'amung din a'ap'apun di papadi ya din udumnah nan a'ap'apun di Hudyuh nan ongol an abung di Nabagtun Padin hi Caiaphas, 4ya inyohhadan nunhahapit hi atondan mampap an mamatoy ay Jesus ta mid ah ohah manginnila. 5Ya inaliday, "Adi tu'u epto' hinan gotad di pampapan tu'un Hiya ti ini ya gumuluda nan tatagu!" Hay Nangihiitan din Babaih Nanginan Lanan Danum hi Ulun Jesus 6Immuy da Jesus hidid Bethany hi abung Simon an din napalla' hidin hopapna. 7Ya wada han babain immuy ay Hiya, ya inodnana han mumpaha' an alewahhang an ngadanay alabaster an nittuy lanan nabangluy hunghungnan na'angngina. Ya unat goh din angananda ya inhiitnah ulun Jesus. 8Ya tinnig din intudtuduwan Jesus heden inatna, ya ma'ahhingaldan inaliday, "Adyu'a goh an unmu inam'amhan! 9Ya gulat ta mila'uh ne at ongol di pihhuh la'unah mibadang hinan nun'awotwot!" 10Ya ininnilan Jesus henen inalida, at inalinan diday, "Goh ta amuyuanyuh nen babai? Ti ma"aphod henen inatnan Ha"in 11ti nan nun'awotwot ya wagwadadan da'yu damdama, mu Ha"in ya awniat mi'ida' ay da'yu. 12Ya manu ay inhiitnah nen bangbanglun Ha"in ya ta idadaanay odol'uh ilubu'a'. 13At adiyu al'alliwan heten alyo' ay da'yu, ti wa ay ta ma'ulgud nan Tugun'uh an amin hi alutaluta ya heten inat te han babai ya ma'ulgud goh ta adi ma'aliwan henen inatna." 14Immuy din ohah nan himpulu ta duwan intudtuduwan Jesus an hi Judas Iscariot hinan a'ap'apun di papadi, 15ya inalinan diday, "Gulat ta ibaag'uy awadan Jesus ta way atonyun mampap ay Hiya ya hay idatyuh lagbu'?" At indatandah tulumpuluy palatan silver. 16Ya nete"an den algaw ya tigotigonay mid do'ol hi tatagu ta hiyay pangituduwanan Jesus ta dapoponda. Hay Ne"anan Jesus hidin Intudtuduwana 17Nadatngan di hopap di algaw hi Behtan di Agguy Nabino'bo'an an Tinapay ya immuy din intudtuduwan Jesus ay Hiya, ya inaliday, "Hay pangidadaananmih panganan tu'uh tun Punnomnoman tu'uh din Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan Tatagu?" 18Ya inalinan diday, "Umuy ayud Jerusalem ta alyonyuh nan lala'ih di, Hay inalin nan Apu tu'u ya magadyuh di gutudna, at waday ma'at ay Ha"in. At hiyanan umali amih nan intudtuduwa' an mangan hituh abungyu eten gutud di Punnomnomanmih din Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan Tatagu." 19At immuyda din intudtuduwana an inunuddah den inalin Jesus ta indadaanday onondan de han gutud di Punnomnomandah din Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan Tatagu. 20Ya unat goh napuyaw ya na'ubung da Jesus ya din himpulu ta duwan intudtuduwanah din lamehaan ta nanganda. 21At heden nangananda ya inalin Jesus di, "Umannung an waday ohan da'yuh mangitudun Ha"in ta dapopona'." 22Ya ma'allungdayada din intudtuduwana, ya way ohan didaan inaliday, "Apu, bo'on ahan ha"in!" 23Ya inalinan diday, "Ihnay mi'hiwhiw ay Ha"in hinan duyu' an hiyay mangitudun Ha"in ta dapopona'. 24At Ha"in an Imbaluy di Tagu ya umannung an patayona' ti hiyah ne inalin din impitudo' Apo Dios hidin penghana. Mu mahmo' henen tagun mangitudun Ha"in! Od'odolnay un agguy nitungaw!" 25Ya himmapit hi Judas an nan mangitudun Hiya, ya inalinay, "Apu, undan ha"in di mangitudun He"a?" Ya tembal Jesus an inalinay, "Oo, he"a." 26Ya heden nangananda ya innal Jesus din tinapay, ya nunluwalun Apo Dios ta endenolnan Hiya, ya inupe'upengna, ya impiyapongnah din intudtuduwana, ya inalinan diday, "Ononyuh te ti hiyah te umat hinan odol'u." 27Ya unat goh inandah den tinapay ya innalnay ohay howo' hi bayah, ya nunluwalu goh ay Apo Dios ta endenolnan Hiya, ya indatnah din intudtuduwana ta inib'ibbanhandan ininum. Ya inalinan diday, "An amin ayu ya inumonyu 28ti hiyah te umat hinan dala', ya hay dala' di mangipa'annung hinan ni'tulagan Apo Dios hinan tataguna ti umayuh di dala' ta way aton di bahol nan do'ol an tatagun ma'aliwan. 29Hay alyo' ay da'yu ya adi' ipidpidwan uminum hi bayah ta nangamung eden algaw hi iddumanyun Ha"in hinan Pumpapto'an Ama, ya henen algaw ya umannung an mi'yinuma' ay da'yu." 30Ya ingkantaday pangedenolandan Apo Dios, at pimmitawda ta immuydah nan Duntug an Olibo. Hay Nangalyan Jesus hi Pangihautan Peter ay Hiya 31Inalin Jesus hinan intudtuduwanay, "Ad ugwan an mahdom ya taynana' ti lumayaw ayun amin, ti hay impitudo' Apo Dios ya inalinay, Ha"in an hi Apo Dios ya patayo' nan mumpahtul ta miwa'at an amin nan kalniluna. 32Mu hidin amahua' ya mahhuna' an umuy ad Galilee ta hidiy panoda' ay da'yu." 33Ya tembal Peter an inalinay, "Ta"on hi un da'a taynan hitun udumnan i'ibba' hi un way ma'at ay He"a mu ha"in ya adi da'a ahan taytaynan!" 34Ya inalin Jesus ay hiyay, "Umannung an ihautana' hi mumpitlu ti alyom di agguya' inilan he"a ya un tumalanu nan awitan ad ugwan an mahdom." 35Mu tembal Peter an inalinay, "Ta"on hi unna' mi'yatoy ay He"a mu adi' damdama He"a ihautan, at adi' alyon di agguy da'a inila!" Ya an amindan intudtuduwana ya umat hina goh di nangalida. Hay Nunluwaluan Jesus hidih nan Galden an Gethsemane 36Immuy da Jesus ya din intudtuduwanah nan lugal an ngadanay Gethsemane, ya inalinan diday, "Umbun ayuh tu ta bumataana' an munluwalun Apo Dios." 37Ya initnudna da Peter ya din duwan imbaluy Zebedee. Ya unat goh nahligda ya ente"anan munlungdaya ti munha'it hi punnomnomana. 38Ya inalinan diday, "Ma'allungdayaa', ya paddungnay iyatoy'uh te han nomnomo', at mihina ayuh tu ta mi'tu'al ayun Ha"in." 39Ya immuy hinan pangngelna, ya inluppulupnah nan lutan nunluwalun Apo Dios an inalinay, "Ama, un ay ni' mabalin ya adim iyabulut han ipaligligata'. Mu hay pohdom di ma'at an bo'on hay pohdo'." 40Unat goh numbangngad hidin awadan din tulun intudtuduwana ya nonollo'da. Ya inalinan da Peter di, "Undan adi ayu pa"edpol an mi'tu'al ay Ha"in hi ta"on un ohay olas? 41At mi'tu'al ayu ta munluwalu ayun Apo Dios ta way atonyun adi mitudul! Inila' an pohdonyun unudon nan inali', mu ma'ameh di odolyu." 42Ya numbangngad goh an nibataan, ya nunluwalun Apo Dios an inalinay, "Ama, wa ay ta mahapul an ma'at henen punligligata' ya nangamung'a ta hay pohdom di ma'unud." 43Ya unat goh numbangngad ya nonollo'da goh din intudtuduwana ti ma"ama"aliy enlo'da. 44At tinaynana goh dida ta immuy nunluwaluh pitluna, ya din inalinah hopapnay impidwanah inali. 45Ya numbangngad goh hidin awadan din intudtuduwana, ya inalinan diday, "Un ayu dan hay momollo'? Te an Ha"in an Imbaluy di Tagu ya ad ugwan di gutud hi pampapan nan linala'in nun'appuhiy nomnomdan Ha"in. 46At tuma'dog ayu ta umuy tu'u ti na'uy han mangitudun Ha"in ta dapopona'." Hay Nampapandan Jesus 47Otog di punhaphapitan Jesus ya nidatong da Judas an ohah nan himpulu ta duwan intudtuduwana. Ya nitnudda din do'ol an tatagun numpunhanggap ya numpumpang'ul an hennag din a'ap'apun di papadi ya din udumna goh an a'ap'apun di Hudyu. 48Mu hinunnan Judas an nangalih atona ta panginnilaandah nan tagun dapopondan inalinay, "Nan ungnguo' di Hiyay dapoponyu." 49Ya neheggon hi Judas ay Jesus, ya inalinay, "Maphod an nahdom ay He"a, Apu!" Ya inungnguna Hiya. 50Ya inalin Jesus di, "Ibba', atom nan pohdom an aton." At immuy din ni'yibban Judas, ya dempapdah Jesus. 51Ya ay mannu'nut din ohah nan ni'yibban Jesus hi hanggapna, ya impalangna, ya hay ingan din himbut nan Nabagtun Padiy napalang. 52Ya inalin Jesus ay hiyay, "Eh'otmuy hanggapmu ti hay pumatoy hi hanggap ya hiya goh pamatoydan hiya. 53Undan alyom hi un mahapul an he"ay mamaliw ay Ha"in? Gulat ta pohdo' an mumpabadang at ibaga' ay Ama ta honogonay himpulu ta duway pampun hi a'anghelnan bumadang ay Ha"in. 54Mu hay aton mah din impitudo' Apo Dios hidin penghanan mipa'annung hi un'u aton hina?" 55Ya ni'hapit hi Jesus goh hinan do'ol an tatagun immali an inalinay, "Mid mapto' ya alyonyuan unna' adi mangngol ti hiyaat unyu pun'odnan di hanggap ya pang'ulyun umalin mampap ay Ha"in. Mu abigabigat ya ni'yibuna' ay da'yu an muntudtuduh nan Timplun Apo Dios ad Jerusalem, ya agguya' dempap. 56Mu ma'at hanan amin ta mipa'annung din intudo' nan propetah din penghana." Ya tinaynan din intudtuduwana Hiya ti numpangalayawda. Hay Nanumalyaan nan Konsehal Jesus 57Din nampap ay Jesus ya inyuydah abung din Nabagtun Padin hi Caiaphas di ngadana ti hidiy na'amungan din muntudtuduh nan Uldin ya din udumna goh an a'ap'apun di Hudyu. 58Ya nibabataan hi Peter an nangun'unud ay dida ta nangamung hi un immatam hinan gettaw di abung din Nabagtun Padi, ya himmigup, ya ni'yibun ay daden mun'ad'adug ta innilaonay ma'ma'at. 59Ya manama' din a'ap'apun di papadi ya an amin din Konsehal hi layah an ulgudon nan tatagu ta way pangidalatandan mamatoy ay Hiya. 60Ya do'olday immalin mumpunlayah, mu agguy damdama inumday inulguddah layah hi pangidalatandah pamatayandan Hiya. Ya la'tot ya wa din duwan munlayah an immali, 61ya inaliday, "Heten tagu ya inalinay, Olog'un mama'ah hinan Timplun Apo Dios an pundayawan tu'u, mu un tuluy algaw at ha"ado' goh." 62Ya timma'dog din Nabagtun Padi, ya inalinan Jesus di, "Undan adim tobalon henen inalin daten duwan ihtigu? Hay pambalmuh aatna?" 63Mu immu'ugong hi Jesus. Ya inalin goh din Nabagtun Padiy, "Mandalo' He"a ta ibaagmuy un He"ay Alin Pento' Apo Dios an Imbaluyna, ya adi'a munlayah ti donglon Apo Dios an adi matmattoy." 64Ya inalin Jesus di, "Immannung nan inalim." Ya intuluy Jesus an himmapit ta imbaagnay intudo' din ohan propetan inalinay, "Mu adi madnoy at Ha"in an Imbaluy di Tagu ya tigona' an umbun hinan tronon di nabagtun mumpapto' hi appit di agwan Apo Dios an me'gonan, at mumbangngada' an middum hinan bunut ad daya." 65Ya henekhek din Nabagtun Padiy lubungna ti alyonay un nappuhih nen inalin Jesus. Ya inalinah din tataguy, "Ten un umipabohol nan nangalinan adina e'gonan hi Apo Dios ti inalinay un Hiyay Imbaluy Apo Dios! Ammunana mahkay hi ihtigu ti ten dengngolyuy inalina! 66At hay nomnomonyu mah?" Ya inaliday, "Mapatoy ti nabaholan!" 67Ya tinukpaanday angahna, ya nunhuntukda Hiya, ya tinapa' di udumna goh, 68ya inaliday, "Hay ngadan di nanapa' ay He"ah un immannung an Ali'an Pento' Apo Dios?" Hay Nangihautan Peter ay Jesus 69Inumbun hi Peter hinan gettaw. Ya immuy han tagalan babain hiya, ya inalinay, "He"ay ohah ibban Jesus an iGalilee!" 70Mu inhaut Peter an dengngol an amin din tatagun wah din neheggon ay hiya, ya inalinay, "Mid inila' enen alyom!" 71Ya immuy hi Peter hinan pantaw, ya wah di goh han ohan babai. Ya unat goh tinnigna hiya ya inalinah nan tatagun wah di, "Heten tagu ya ibban Jesus an iNazareth!" 72Ya inhautna goh an inalinay, "Ihapata' hinan ngadan Apo Dios an agguy'u inilah nen tagu!" 73Ya un na'amtang ya immuy din udumnan tatagun Peter, ya inalidan hiyay, "Immannung kan an oha'ah din niddum ay Jesus ti ma'immatunan hinan panaphapityu!" 74At inalin Peter di, "Ta"on un'u patayon di odol'u mu umannung an agguy'u innilah nen tagu!" Ya otog di punhaphapitana ya timmalanu din awitan. 75Ya ninomnom Peter din inalin Jesus an inalinay, "Ihauta' hi mumpitlun he"a ya un tumalanuy awitan." Ya nakak hi Peter, ya limmugwalugwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\