Matthew 27

1Unat goh nabiggat hidin mun'awawa'ah ya nunhahapit din a'ap'apun di papadi ya din udumna goh an a'ap'apun di Hudyu, ya inabulutdan ipapatoydah Jesus. 2At impahawidda Hiya, ya impiyuydah nan Gobelnadol an hi Pilate. Hay Natayan Judas 3Unat goh dengngol Judas an nangitudun Jesus ta dempapda an nahumalyah Jesus ya mipapatoy ya nun'innomnom, ya inyuyna impabangngad din tulumpulun palatan silver hidin a'ap'apun papadi ya hidin udumna goh an a'ap'apu. 4Ya inalinan diday, "Nabaholana' ti intudu' ta dempapyuy taguh mid baholna ta omod un mipapatoy!" Ya inaliday, "He"aat ti undan way inilamin ne!" 5Ya impa'wahna din palatah nan dotal di Timplun Apo Dios, ya pimmitaw, ya immuy numbet'ol. 6Ya numpidit din a'ap'apun di papadi din palata, ya inaliday, "Adi mabalin an middum heten palatah nan pihhun na'amung hitun Timplun Apo Dios ti hiyah ne inyatoy di tagu." 7Ya hinahapitday atonda, at inla'uda din palatah nan lutan di munduwin ta hiyay punlubu'andah nan mangilin matoy, 8at hiyaat unda nginadnan nan luta ta Nibugha'an di Dala, ya hiyah ne ngadana ta nangamung ad ugwan. 9Ya hanan na'at ya hiyay nangipa'annung hidin inalin din propetan hi Jeremiah an inalinay, "Innalday tulumpuluy palatan silver an hiyah ne nunhahapitan di udumnah nan Hudyuh nginana. 10Ya henen pihhuy nunla'udah nan lutan han munduwin ti hiyah ne intudun Apu tu'un ha"in." Hay Nanumalyaan Pilate ay Jesus 11Timma'dog hi Jesus an ni'haggangan hinan Gobelnadol an hi Pilate, ya binaganah Jesus an inalinay, "Undan He"ay Alin di Hudyu?" Ya tembal Jesus an inalinay, "Immannung nan inalim." 12Ya do'ol di impa'leh din a'ap'apun di papadi ya din udumna goh an a'ap'apun Hiya, mu agguyna tembal an un dimmidinnong. 13Ya inalin Pilate ay Hiyay, "Undan adim donglon heten immihtigun namiluh ay He"a?" 14Mu agguyna ahan tembal an ta"on un ohah nan bahol an impabaholdan Hiya, at manoh'a nan Gobelnadol. Hay Nahahapit hi Pamatayandan Jesus 15Wa ay ta gutud di gotad di Punnomnomandah din Namaliwan di Anghel Apo Dios hinan Tatagu ya hay gun aton den Gobelnadol an hi Pilate ya ibo'tanay ohah nabalud hi pot'on nan tatagu. 16Ya heden gutud ya nabalud han na"appuhin adi mangngol an ngadanah Barabbas. 17Ya hidin na'amungda din tatagu ya inalin Pilate ay diday, "Hay pohdonyuh ibo'tan'u, hi Barabbas, unu hi Jesus an ma'alih Alin Pento' Apo Dios?" 18Ya manu ay penhod Pilate an ibo'tan hi Jesus ti inilanan un hay amoh ya anggay di nangiyayandan Jesus ay hiya. 19Ya inumbun hi Pilate hidin punhumalyaan, ya impaad din ahawanan inalinay, "Adi'a mange'el hi atom enen tagun mid baholna ti enenap'u Hiyad a"u, ya atata'ot di na'at, ya unna' immod'o'od'od." 20Mu inal'alu' din a'ap'apun di papadi ya din udumna goh an a'ap'apun nan Hudyu ta umuyda alyon di, "Hi Barabbas di ibo'tanmu ta hi Jesus di mapatoy." At immuyda din tatagun nangali. 21Ya impidwan goh din Gobelnadol an namagah din tatagun inalinay, "Hay pohdonyuh ibo'tan'un daten duwa?" Ya inaliday, "Hi Barabbas!" 22Ya inalina goh di, "Mu hay ato' mah ay Jesus an ma'alih Kristu?" Ya inaliday, "Ipilanham!" 23Ya tembal Pilate an inalinay, "Anaad? Undan way inatnah nappuhi?" Mu enlotdan nangit'u' an inaliday, "Ipilanham!" 24Ya inilan Pilate an adi pa"al'alu' hidin tatagu ti undaat goh inyal'allan gumulu, at innalnay danum, ya inhagangnah din tatagu, ya nun'ihu, ya inalinay, "Mid bahol'uh atayan tun tagu. At okod ayu." 25Ya denedehhan din tatagun immingal an inaliday, "Ta"ongkay un da'mi ya nan holagmi goh di mamolta!" 26At imbo'tanah Barabbas, mu hi Jesus ya impahaplatna, ya impa'alana ta ilanhadah nan krus. Hay Nunlayalayahan din Titindalun Jesus 27Initnud nan tindalun nan Gobelnadol hi Jesus ta inyuydah gettaw di abung nan Gobelnadol an ma'alih Praetorium, ya inamungda din udumnan titindalun ibbada ta lini'ubda Hiya. 28Ya nun'aanday lubungna ta impilubungdan Hiya han magayad an lubung di ali an ma"ablah di kololna, 29ya inapidda din pagal ta pinali'uda ta impihu'lubdah uluna, ya impagamalday bilauh agwana. Ya nunhippidah inayungana ta laylayahanda Hiyan inaliday, "He"ay Alin di Hudyu!" 30Ya nuntukpaanda Hiya, ya innalda din bilau, ya nun'ipaguhdah uluna. 31Ya nalpah an linayalayahanda Hiya ya inaanda din magayad an impilubungda, ya impilubungda din lubungna tuwali, ya enekakda ta inyuyda Hiyan ilanha. Hay Nilanhaan Jesus hinan Krus 32Hidin nangipitawan nan titindalun Jesus hinan allup den babluy ya dinamuda han tagun iCyrene an ngadanah Simon, ya inluluddan nangipapi'ug hidin krus an ilanhaan Jesus. 33Ya unat goh dimmatongdah nan ma'alin Golgotha (an hay ibalinana ya Tungal di Ulu) 34ya indatandah Jesus hi bayah an na'udman hi mun'aklit ta inumona ay ya ta mamanghan di elanah munha'it. Ya indawdawdan Hiya, mu unat goh tinamtamana ya agguyna penhod, at agguyna ininum. 35Ya inlanhada Hiyah nan krus, ya numbibinnunutda ta way inatdan nangiyapong hidin lubungna. 36Ya unat goh nalpah hana ya inumbunda ta iyadugda Hiya. 37Ya inhinadah tangad di uluna han nitudo' an hiyah ne diklamudan inaliday, "Hiyah teh Jesus an Alin di Hudyun Pento' Apo Dios." 38Ya wada goh di duwah linala'in adi mangngol an ni'lanhadan Hiya, ya inhinaday ohah immapit hi agwan Jesus, ya hay immapit hi iggidnay oha. 39Ya piniwipiwitan din tatagun nalunaluh hi Jesus, ya numpadngolanda Hiyan 40inaliday, "Goh din inalim an pumba'ahmu nan Timplun Apo Dios ad Jerusalem ya un tuluy algaw ya hina"admu goh? At un adya He"ay Imbaluy Apo Dios at lumahun'an ne han nilanhaam ta baliwam di odolmu!" 41Ya umat hina goh di namiluh din a'ap'apun di papadi, ya din muntudtuduh nan Uldin, ya din udumna goh an a'ap'apun di Hudyu ti inaliday, 42"Binaliwanay udumnah tatagu, mu mi'id olognan mamaliw hi odolna! Dan tuwali Hiyay ali tu'un i'Israel? Ya gulat ta lumahun ad ugwan hinan nilanhaana at kulugonmi mahkay an Hiyay Ali tu'u! 43Hi Apo Dios di pangehdolana, at gapu ta inalinay Hiyay Imbaluyna at tigon tu'uh un hi Amanay mamaliw ay Hiyad ugwan!" 44Ya ta"on un nan adi mangngol an ni'lanhan Hiya ya umat goh hinay nangalida ti piniluhda goh Hiya. Hay Natayan Jesus 45Nete"an den tongan di algaw ya hemmelong an amin tun luta ta nangamung napuyaw hi alas tres. 46Ya unat goh noyob ya enlot Jesus an numtu'u' an inalinay, "Eli, Eli, lema sabachthani?" ya hay ibalinana ya "He"a, Apo Dios an dayawo', anaad ta inganuya'?" 47Ya waday tatagun neheggon an timma'dog, ya dengngolda Hiyan himmapit, ya inaliday, "Nen ayaganah Elijah ta baliwana Hiya!" 48Mu din ohan dida ya timmagtag ta innalnay itang hi natpih lo'ob, ya inhiitnay limminun bayah, ya imbobodnah din utdu' di bilau, ya indawdawnah timid Jesus ta ipa'inumna. 49Mu inalin din udumnay, "Adim idat ta awni ta tigon tu'uh un umalih Elijah an mamadang ay Hiya ti hiyay inayagana!" 50Ya impidwan Jesus an nuntu'u', ya natoy. 51Ya henen gutud di natayana ya himbumagga ya nahekhek din kultinah nan Timplun Apo Dios hi ad Jerusalem an nete"ah dih nan nitayun ta nundadyuh puuna. Ya immalyog goh, at nun'aphal di udum hinan batu, 52ya nun'abhi din luta, at nun'ibo'tan di udumnah nan lubu', ya do'olday nun'amahuan hinan tatagun Apo Dios an nanattoy, 53ya numpangabuhu'dan nalpuh nan nilubu'anda. Ya unat goh namahuan hi Jesus ya immuydad Jerusalem, ya do'olday tatagun nannig ay dida. 54Ya unat goh tinnig daden tindalun mun'adug ay Jesus din alyog ya din udumnan na'na'at ya ma'atta'otda, ya inalin din apuday, "Immannung an Hiyay Imbaluy Apo Dios!" 55Ya wah di goh di do'ol an binabain gun ninitnud ay Jesus an nipalpuh nan Provinciad Galilee an manalimun hinan mahapulna, ya timma'ta'dogdah nan nibataan ta unda am'amangon di ma'ma'at. 56Ya hay ngadan din udumnan dida ya da Mary an iMagdala, ya hi Mary an hi inan da Jacob ay Joseph, ya hi inan da Jacob ay John an din imbabaluy Zebedee. Hay Nilubu'an Jesus 57Wan na'uy an mahdom ya dimmatong han adangyan an tagun i'Arimathea an mungngadan hi Joseph an hiya goh di ohah nangulug hidin intudtudun Jesus. 58Ya immuyna inalin Pilate hi un mabalin an alana din odol Jesus, ya inabulut Pilate. 59At innal Joseph din odol Jesus, ya teneplaganah nan mapmaphod an mumpaha' an uloh, 60ya immuyna inlubu' hinan lubu'nan pa'aggungat an dulmug. Ya inulinay ongol an batu ta hiyay intanglibnah nan lubu', ya nakak. 61Ya wah di goh hi Mary an iMagdala ya din ibbana goh an hi Mary an inum'umbunda an hinahagangday pantaw di lubu'. 62Heden nabiggat an Habadun ngilin ya na'amung din a'ap'apun di papadi ya din Pharisees, ya immuyda ay Pilate, 63ya inaliday, "Apu, ninomnommi nan inalin nan munlayah an hi Jesus hidin ataguna an inalinay, Matoya', mu un tuluy algaw at mamahuana'. 64At ipiyadugmu ni' nan lubu'na ta nangamung un tuluy algaw di maluh ti mid mapto' ya umuy din intudtuduwana, ya binu'aday odolna ta ipo"oyda, ya inalida kud hinan tataguy un namahuan an nalpuh nan wadan di nun'atoy. At iyal'allanan kulugon di tataguh ten layahnan nidugdugah ya un nan udum an layahnan inalinay un hiyay Pento' Apo Dios!" 65Ya inalin Pilate ay diday, "Itnudyuy tindalu' ta diday mun'adug, at umuy ayuat ta iyadugyuh ma"aphod." 66At immuyda ta pinunitanda din tanglibna, ya minalkaanda goh ya unda taynan din titindalun mun'adug.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\