Matthew 3

1Heden gutud ya wadah John an Mumbonyag an muntudtuduh nan mapulun hinan Provinciad Judea, 2ya umat hituy intudunan inalinay, "Hay mahapul ya muntutuyu ayuh nan ina'inatyun nappuhi ta du'gonyu ti hi Apo Dios an mumpapto' ad abuniyan ya magadyuh di pumpapto'ana goh hitun luta!" 3Ya hi John heden inulgud nan propetan hi Isaiah an inalinay, "Wada han mumbugaw an muntudtuduh nan mapulun an alyonay, Idadaanyu ta ipaphodyuy owon Apu tu'u!" 4Nan lubung John ya na"abol an nalpuh dutdut di kamilu, ya hay imbalikisna ya lalat, ya hay onona ya dudun ya nan danum di iyu'an. 5Ya immuydan hiya nan tatagun nalpud Jerusalem, ya ni'yuyda goh din do'ol an tatagun nalpuh nan abablubabluy ad Judea ya hinan neheggon hinan Wangwang an Jordan. 6Ya waday numpangitutuyuh baholda, at numbonyagan John didah nan Wangwang an Jordan. 7Unat goh tinnig John an do'olday Pharisees ya nan Sadducees an immuy ay hiya ya inalinan diday, "Umat ayuh ha'u'u ti hay ugaliyu ya nala'eng ayun mangat hi nappuhi! Anaad ta umali ayuh tu? Undan alyonyuy un ayu mabonyagan at mabaliwan ayuh nan agadyuhan di bumungtan Apo Dios? 8Mu bo'on, ti mahapul an atonyuy maphod ta hiyay pangimmatunan hi un makulug an nuntutuyu ayuh baholyu! 9Alyonyu nin di mabaliwan ayu ti ditu'uy holag Abraham, mu bo'on hene abaliwan di tagu! At adiyu ehdol hi un ditu'uy holag Abraham, ti gulat ta pohdon Apo Dios at hatun batu ya pumbalinona ta diday holag Abraham ta mihukat ay da'yu, at hay mamaliw mah ay da'yu? 10Ti ta"on un ad ugwan ya ten nadedennan nan nangdon hi wahay an munlongoh hinan ayiw an adi bumunga, at gulat ta da'yuy umat hinan ayiw at mipa'wah ayuh nan apuy! 11Ha"in ya hay pamonyag'u ya danum ta hiyay panginnilaan hi nuntutuyuanyuh baholyu. Mu waday umalin nabagbagtu ya un ha"in an paddungnay adia' umdah himbutna, ya hay pamonyagnan da'yu ya nan Na'abuniyanan an Lennawa ya nan ay apuy. 12Ya paddungnay ino'odnanay pallungan hi panaapnah bogah ta nan bogah ya amungona ta iyalangna, mu nan dugi ya gohbon nan apuy an adi mabmabba!" 13Palpaliwan ya immalih Jesus an nalpud Galilee, at immuy hinan Wangwang an Jordan an awadan John ta mumpabonyag. 14Ya inal'alu' John hi Jesus an inalinay, "Hay maphod ya He"ay mamonyag ay ha"in ta bo'on ha"in di mamonyag ay He"a!" 15Ya tembal Jesus an inalinay, "Manu ti umat hina mu ad ugwan ya maphod hi unta unudon an amin di penhod Apo Dios hi ma'at." At inabulut John mahkay. 16Unat goh nabonyagan hi Jesus ya intadunan dimma'al hinan pingit di wangwang. Ya niluwat ad abuniyan, ya tinnigna nan Na'abuniyanan an Lennawan mun'ohop an umat hinan kalapatiy tigawna, ya numpattu' ay Hiya. 17Ya wada han himmapit ad abuniyan an inalinay, "Hiyah ne Imbaluy'un pa'appohpohdo' an mangipa'amlong ahan ay Ha"in!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\