Philippians 2

1Mundenola' ahan an dumalat nan pangulugyun Kristu, at tumulid ayu ya ma'al'alu' ayu an dumalat nan pamhodnan da'yu. Ya mundenola' goh ti badangan da'yuh nan Na'abuniyanan an Lennawa ta hinhohmo' ayu. 2Ya umat ay hina at al'alu'o' da'yu ta mumpopohhodan ayu ya mun'u'unnudan di nomnomyu ta miyal'allay umamlonga'. 3Ya bo'on hay pumhodanyuy nomnomnomonyu, ya bo'on hay pange'gonan di tataguy gamgamonyu. Mu hay maphod hi atonyu ya mumpa'ampa ayun hay nomnomonyun amin ya iyod'odolnayuy udum an tatagu ya un da'yu. 4Ya nomnomonyuy pumhodan di i'ibbayun tagu ta bo'on hay pumhodanyu ya anggay. 5Hay pangiyunnudan tu'u ya nan pangat Jesu Kristu 6ti ta"on un Dios tuwali ya mi'id hi nomnomna nan pangiluludanan munnonong eden abalinanan mun'ap'apu. 7Mu Hiya ya din'ugnan amin heden biyangna ta numbalin hi tagun umat ay ditu'u, at imbilangna goh di odolnah baal. 8Ya impa'ampanay odolna ta inunudnay penhod Apo Dios an ma'at ay Hiya an ta"on hi un ababain di natayanah nan krus! 9At hiyaat un impabagtun Apo Dios Hiya ta na'abbagbagtu, ya indatna goh di na'abbagbagtuh haadna ya un nan udumna 10ta wa ay ta ngappundanday ngadana ya mumpunhippidan amin nan wad abuniyan, ya nan wah tun luta, ya nan wad dolom ta ipa'inniladan na'abbagbagtuh Jesus. 11Ya ta"on hi un numbino'ob'on di hapitda mu ibaagdan amin an hi Jesu Kristuy Apun an amin di logom ta mipabagbagtuh Apo Dios an hi Ama tu'u. 12At da'yun i'ibba ya inunu'unudyuy inali' hidin wada' ay da'yu, at namamad ugwan an ten nibataana' ay da'yu ta hahalimidonyun unudon. Ya ihamadyun mangunud ay Apo Dios ta punnonngonyun mangipa'annung hinan abaliwanyu 13ti hi Apo Dios di mamadang ay da'yu ta idatnay abalinanyu ya pamhodyun mangat hi pohdona. 14At an amin di atonyu ya adi ayu munlili, ya adi ayu mi'hongngel 15ta mi'id di pumbaholanyu, ya mi'id di apahpahalanyu ta da'yuy attigan di ma'ali tuwalih imbabaluy Apo Dios ta ay ayu bittuan an dumilag ti numbino'ob'on di pangatyuh nan nun'appuhiy ugalidan tatagun nibahhaw di punnomnomda. 16Ya da'yuy pangittiganda ya panginnilaandah nan mitudtudun dumalat di pi'taguan hi munnononnong. Ya umat ay hinay atonyu at mun'am'amlonga' hidin pumbangngadan Kristu ti waday hulbin din nanablaya' hi pumhodanyu. 17Ya ta"on nin di patayona' hitud ugwan ya ma"amlonga' an mangihulug hi nitagua' ta miyunnudan hinan pangulugyun Apo Dios ta paddungnay me'nong ay Hiya ta ipabagbagtuana. At hiyanan mi'yam'amlonga' ay da'yu. 18Ya umat goh ay da'yun mi'yam'amlong ayun ha"in. 19Hay nonomnomo' ya iyabulut ni' Apu tu'un hi Jesus an honogo' hi Timothy hina ta hamadonay ma'ma'at ay da'yu ta way ato' an umamlong hinan panginnilaa' hi aatyuh na. 20Hiyay honogo' ti hiya ya anggay di nahamad di punnomnomanan da'yu ti umat hi punnomnom'un da'yuy punnomnomna, 21ti nan udum ay hitu ya hay amaphodanda ya anggay di nonomnomonda, ya bo'on hay pangatandah nan impatamun Jesu Kristun dida. 22Mu inilayuy aat Timothy ti ay imbaluy'un binadabadangana' hinan nangitudduwa' hinan Maphod an Ulgud Kristu an pumhodan tu'u. 23At hiyay honogo' ay da'yu, mu awni ni' ta innilao' di ma'ma'at ay ha"in hitu. 24Ya inila' an iyabulut Apu tu'un awniat umalia' an mannig ay da'yuh un way gutud'u. 25Mu ten nomnomnomo' ya mahapul an pumbangngado' hina tun ohan hennagyun bumadang ay ha"in an hi Epaphroditus. Hiyay ohah ay tindalun Jesus an ni'yibba' an nanganangat hinan impatamun Jesus. 26Ti hiya ya umi'ikay an umalin mannig ay da'yu, ya numanomnom ti ininnilanan dengngolyu din nundoghana. 27Mu immannung an nundogoh ti magadyuh matoy, mu inggohgohan Apo Dios, at immadaog. Ya inggohgohana' goh ay Apo Dios ti gulat ta natoy at mun'iyudu'dum hi ligat'u. 28At hiyaat unna' umiyahup hi pumbangngadanah na ta umamlong ayun mannig ay hiya ya ta ma'aan di numanomnoma'. 29Wa ay ta umalih na ya umamlong ayu ti hiya ya nahamad an ibba tu'un kimmulug ay Apu tu'u. Ya bo'on ya anggay hiya hi apngaonyu, mu ta"on goh nan udum an umat ay hiyay pangatda 30ti bo'on hay nitaguanay dumalat hi pangitamuanan Jesu Kristu, at hiyaat un hi'itangan matoy hi bimmadanganan ha"in hinan tamu' ti mi'id di abalinanyun bumadang ay ha"in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\