Revelation 11

1Palpaliwan ya nidat ay ha"in han lukud an umat hi hul'ud. Ya wada han nangalin ha"in di, "Umuy'a ta lukudom nan Timplun Apo Dios ya nan pun'onngan, ya enyapmu nan tatagun mundayaw hidi. 2Mu adim pi'lukud nan gettaw ti hiyah ne midat hinan Hentil an gun mangat hinan nun'appuhi eden babluy ad Jerusalem hi napat ta duway bulan." 3Ya inalina goh di, "Hi awni ya honogo' nan duwan tagun nunlubung hi langgut an mangipa'innilah nan impa'innila' ay didah ma'at hi hinlibu ta duway gahut ta nanom di algaw." 4Danen duwan taguy mipaddung hinan duwan ayiw an olibo ya nan duwan pangipattu'an hi hilaw an wadah hinagang Apo Dios an Apun an amin di tataguh tun luta. 5Ya wa ay di mamadah an mangat hi nappuhin dida ya waday apuy hi bumuhu' hi timidda ta hiyay pamatoyda. 6Ya waday abalinandan mangipadinong hi udan, at hitun pangipa'innilaandah nan impa'innilan Apo Dios ay dida ya adi umudan. Ya abalinanda goh an pumbalinon di danum hi dala, ya diday okod an mangipa'alih malgom an ligat hituh tun lutah malgom an gutud. 7At wa ay ta malpah an ipa'innilada nan impa'innilan Apo Dios ya bumuhu' mahkay nan atata'ot an animal an malpud dolom ta mi'pattoy ay didah engganah unna patayon didan duwa. 8Ya awniat miwallang di odoldah nan kulhan nen ongol an siudad hidin nilanhaan nan Apu tu'uh nan krus. Ya hay nipa"elan nen siudad ya ad Sodom unu ad Egypt. 9Ya awniat panigtigan di tatagun numbino'ob'on di babluyda, ya nan nahlaganda, ya nan hapitda, ya nan nitaguanday odol daden natoy hi tuluy algaw ta han godwa, ya ipawaday ilubu'an nan odol danen duwa. 10Ya an amin nan tatagu ya awniat mun'an'anladah natayan daden duwan tagu ti diday nangiyalih nidugah an punligatan di tataguh tun luta. At hiyanan mumbehtada, ya mun'i'iddatandah malgom hi wan dida. 11Mu maluh di tuluy algaw ya han godwa ya mahuan Apo Dios dida ta nan tatagun mannig ay dida ya tuma'otda. 12Ya danen duwan mamahuan ya awniat waday donglondah muntu'u' ad abuniyan an alyonay, "Tumulu ayuh tu!" Ya nan buhulda ya awniat tigonda didan niddum hinan bunut an tumuludad abuniyan. 13Ya henen gutud an tumuluwanda ya himbumagga ya umalyog hi nidugah, at mun'apa"iy mun'iyapuluh nan babluy ta mun'atoy di pituy libuh nan tatagu. At nidugah an tuma'ot nan tatagun ma'angang, ya dayawonda mahkay hi Apo Dios ad abuniyan an dumalat nan abalinana. 14Hiyah te miyadwan atata'ot an ma'at hi awni an punligligatan di tatagu. Ya malpah hene ya wada goh di miyatluh ma'at hi atata'ot. 15Nuntalampet nan miyapitun anghel, ya wadaday nuntu'u' ad abuniyan an inaliday, "An amin mahkay hitun luta ya hi Apo Dios ya hi Kristuy mumpapto' hi mid pogpogna!" 16Ya din duwampulu ta opat an a'ap'apun inumbun hinan tronodah nan hinagang Apo Dios ya numpunlu'bubdan nundayaw ay Apo Dios 17an inaliday, "Apo Dios an wagwada tuwalih din hopapna ya wadah enggana, nidugah ahan di abalinam. Munyaman ami ti ente"am mahkay an mumpapto', ya impattigmuy anidugah di abalinam! 18Mu bumubungotda din agguy kimmulug ti ad ugwan ya nagtud di pangipattigam hi bumungtam. At humalyaom nan nun'atoy, ya idatmuy lagbun nan numbino'ob'on an baalmun propeta ya nan kimmulug ay He"a an ta"on hi unda nun'awotwot unu adadangyan. Ya ad ugwan goh di pummoltaam hi an amin hinan tatagun mangamangat hi nun'appuhih tun luta!" 19Ya nibughul di Timplun Apo Dios ad abuniyan, at mattig din Kahon an Nittuwan din Tugun Apo Dios. Ya immila'ilat, ya immidu'idul, ya waday mumbungug, ya immalyog, ya nidugah an manalallu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\