Revelation 12

1Waday nidugah an umipanoh'an numpattig ad abuniyan. Hay tigawna ya babain ay nunlubung hi algaw an humili. Ya paddungnay timma'dog hinan bulan, ya paddungnay enepngotnah ulunay himpulu ta duwan bittuan. 2Ya magadyuh di puntungawana, at enlotnan kimmilah dinumgohan di putunah puntungawana. 3Ya tinnig'ud abuniyan di oha goh an umipanoh'a. Ya hay tigawna ya ongol an dragon. Ya mumbolah, ya pituy ulunan napngotan hi balitu', ya himpuluy ha'gudna. 4Ya inhawagina nan iwitna, ya dinalupuhnay hi'itangan godwah nan bittuan hi ad daya ta nagahdah tun luta. Ya timma'dog hi hinagang de han babain magadyuh an muntungaw ta hodonay itungawna ta ihdana. 5Ya unat goh nuntungaw henen babai ya lala'iy intungawna an Hiyay mumpapto' hi an amin an babluy. Ya mi'id di mangabak ay Hiya, ya mahapul an Hiyay ma'unud. Mu himbumagga ya impa'alan Apo Dios din ung'ungngah did abuniyan an awadan di pumpapto'ana. 6Ya limmayaw din babai ta immuy hinan mapulun ti indadaan Apo Dios di ihinanah di ta mahalimunan hi himpulu ta duway gahut ya han nanom di algaw. 7Ya awni ya tinnig'u goh an waday gubat ad abuniyan. Hi Michael an apun di a'anghel Apo Dios ya initnudna nan a'anghelna ta ni'gubatdah nan dragon ya hinan a'anghelna. 8Ya na'abak din dragon ya din a'anghelna. At adi mahkay nonongan umuyda mihinad abuniyan, 9at enggahda didah luta. Henen dragon ya hiyah ne din ulog an din alyondan diyablu unu Satanas an bimmalibalin amin hinan tataguh tun luta. At napakakda an initnudna nan a'anghelna ta immalidah tun luta. 10Ya waday dengngol'un ma"adngol an hapit ad abuniyan an inalinay, "Ad ugwan di gutud hi pamaliwan Apo Dios hinan tataguna! Ti impattignay ongol an abalinanan mumpapto', ya impattig goh Kristun mangipapto' hi tagun waday biyangna ti na'ameh mahkay hi Satanas an do'ol din gunna impabahol hinan i'ibba tu'un kimmulug hi hinagang Apo Dios. Mu ad ugwan ya nipakak mahkay ad abuniyan. 11Ya inameh nan i'ibba tu'uh Satanas ti dimmalat di dalan nan ay Uyaw an Kalniluh din natayana, ya dimmalat di nangipa'innilaandah Hapit Apo Dios an ta"on hi un hiyay dumalat hi atayanda. 12At mun'am'amlong ayun amin an wad abuniyan! Mu mahmo' ayun wah nan luta ya wah nan baybay ti wah nah Satanas an nidugah di bungotna ti inilanan ag'aga mahkay an mapogpog di pangatanah pohdona." 13Ya hidin ininnilan nan dragon an napakak ad abuniyan ta nahnag hitun luta ya immuyna inanap din babain nangitungaw hi lala'i. 14Mu nidatan nan babaih duwan paya' an umat hi paya' di ongol an agila ta way atonan tumayap an umuy hinan ihinanah nan mapulun. At hidiy nahalimunanah tuluy tawon ya han godwa, at mi'id di aton nan dragon an mangah'up ay hiya. 15Ya impabuhu' nen dragon di do'ol an danum an ay wangwang ta olom ya miyanud nan babai. 16Mu paddungnay bimmadang di lutan nen babai ti nanga', at nun'a'unug din danum an imbuldid nan dragon. 17At ma'abbungot din dragon hinan babai, at immuyna ginubat nan holag nan babain din mangunud hi Tugun Apo Dios ya nan intudtudun Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\