Revelation 15

1Wada goh di tinnig'ud abuniyan an nidugah an umipanoh'a. Wadaday pitun anghel an waday pituh numbino'ob'on an ligat hi ipa'alidah nan tatagu. Ya hiyah ne angunuh hi pangipattigan Apo Dios hi bungotna. 2Ya tinnig'u han paddungnay baybay di inabellogna, ya umat hi halmeng, ya apuy di tigawna. Ya tinnig'u goh din agguy nangunud hidin atata'ot an animal, ya nan bulul an eng'engohna, ya din agguy nangabulut an mamalkaan hinan uyap an panginnilaan hi ngadana an timma'dogdah nan pingit den baybay an inodnanday alpan indat Apo Dios ay dida. 3Ya gunda ikanta nan kantan Moses an baal Apo Dios an nan kantan nan ay Uyaw an Kalnilu. An alyonday, "He"an Apumin Dios an abalinam an amin di logom, ya do'do"ol di ihulbian nen ato'atom an umipanoh'a! He"ay Alin amin nan ahimpahimpamabluy, ya na'ahhamad an makulug di aatmu! 4Undan way adi mun'ogon ay He"a, Apumi? Ya undan way adi manapit hi anabagbagtum? Ti He"a ya anggay di na'ahhamad di ugalina, ya umalin amin di ahimpahimpamabluy an mundayaw ay He"ah hinagangmu ti tinnigday ana'ahhamad di ina'inatmu." 5Unat goh nalpah hene ya tinnig'u nan Timplun ihinan Apo Dios ad abuniyan an nibughul, 6ya limmahun nan pitun anghel an waday pitun numbino'ob'on an ligat an ipa'alida. Ya numpunlubungdah mumpaha' an ma'alleneh an ma'alih linen, ya wada goh di balitu' an balikis hi inyalewa'ohdah palagpagda. 7Ya nan ohah din opat an matagu ya indatnah nan a'anghel di hinohhan duyun balitu' an napnuh nidugah an bungot nan Dios an adi matmattoy. 8Ya napnu nan Timpluh ahu' an hiyah ne pangimmatunan hi anabagbagtu ya abalinan Apo Dios. Ya adi nonongan waday humgop eden Timplu ta engganay malpah an amin nan numbino'ob'on an ligat an ipa'alin nan pitun anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\