Revelation 18

1Unat goh nalpah hanan na'at ya tinnig'u goh di ohan anghel an nalpud abuniyan. Ya nidugah di biyang nen anghel, ya pinatalanan amin tun luta ti mumbenang. 2Ya nuntu'u' an inalinay, "Napa"i, napa"i mahkay nan ma'al'alin babluy an ad Babylon! Ya numbalin mahkay hi pumbabluyan di dimunyu ya an amin nan nun'appuhin lennawa, ya an amin nan hamutin mangan hi natoy ya hiya mahkay di ihinanda. 3Ya nan tataguh nan abablubabluy ya inatday umat hi ina'inat nan bimmabluy ad Babylon an nidugah an nun'appuhi. Ya ta"on nan a'ali ya ne'yatdah nan nun'appuhin ina'inat daden iBabylon. Ya immadangyan nan mumpungkumilduh nan abablubabluy ti immadangyandah nan nungkumilduanda ay daden iBabylon hinan numbino'ob'on an pohpohdon nan tatagun nen babluy." 4Ya awni ya dengngol'u goh di ohah hapit an nalpud abuniyan an inalinay, "Da'yun tatagu' ya milahhin ayu, ya taynanyuh den babluy ta adi ayu middum hi bahol danen tataguh di ta adi ayu mi'lagat hi moltada! 5Ti nidugah di bahol nan tataguh di an gulat ta puntutu'unon at mitu'dud ad daya, ya adi aliwan Apo Dios danen nun'appuhin ina'inat di tatagun den babluy! 6Ti awniat mamolta an miyunnudan hi inatda, ya mumpidway moltada ti impaholholtapday i'ibbadan tatagu! 7At midat ay diday nidugah an ligat hi holholtaponda ti nidugah di pangipabagtuandah odoldan dumalat hi inadangyanda, ya alyonday wadan amin di mahapulda, ya mi'id di ayda punligatan. Ya ma'adennol di punnomnomdan alyonday, Adi ami umat hinan nabalun babain lumungdalungdaya ti da'mi ya umat amih nan ahawan di ali an mi'id di ayna numanonomnoman. Hiyah ne alyonda. 8At hiyanan udum hi algaw ya mamengpenghan di ligatdan umali ti mabtelda, ya mundogohda, ya numanomnomda, ya moghobda ti hi Apo Dios an munhumalyan amin hi tagu ya nidugah di abalinana." 9Ya inalin goh din anghel di, "Nan a'alih tun abablubabluy an ni'bahol hinan nun'appuhin tataguh di ya awniat numanomnomda, ya awniat kumilakiladah pannigandan mun'oghob heden babluy. 10Ya bumataandan adida meheggon ti tuma'otdah punligatan. Ya alyonday, Ini! Atata'ot ahan hene! Adyu'ah nen ma'al'alin babluy! An un ohay olas ya napa"i!" 11Ya inalin goh din anghel di, "Middum goh nan mumpungkumilduh tun lutan mi'kilada ya mi'lungdayada ti mi'id mahkay luma'uh nan ikumilduda 12an nan balitu', ya nan silver, ya nan nun'anginan batu, ya nan perlas an buung, ya nan nun'anginan numbino'ob'on an lo'ob, ya nan nun'anginan ayiw an ma'alih citron, ya nan numbino'ob'on an niyamma an hay niyamma ya ivory di udumna, ya nan nun'anginan ayiw di udumna, ya gambang, ya gumo', ya nan batun ma'alih marble, 13ya nan numbino'ob'on an rekado an umat hi cinnamon, ya paminta, ya nan incense, ya nan nanginan mumbungtit an lanan ma'alih myrrh ya frankincense, ya nan ma'inum, ya mantikan di olibo, ya nan alena, ya wheat, ya baka, ya kalnilu, ya kabayu, ya kalesa, ya ta"on nan tatagun himbutda. 14Ya awniat alyon danen mumpungkumildu di, Na'ubah an amin din mun'aphod an inamnawanda, ya an amin din inadangyanda, ya an amin din numbino'ob'on an wan didan umipadenol. At mi'id mahkay di inadangyan ya a'al'alyan nen babluy! 15Ya miyadagwi daden mumpungkumildun immadangyan hidih nan babluy ti tuma'otdah ilagatanda. Ya awniat kumilakilada ya lumugwadan dumalat eden babluy, 16ya awniat alyonday, Ini! Atata'ot di na'at enen ma'al'alin babluy an ad Babylon! Adyu'ah nen ma'al'alin babluy ti wah din amin di nun'anginan lubung, ya balitu', ya nan nun'anginan batu, ya perlas! 17Mu un ohay olas ya anggay ya na'ubah an amin din inadangyana!" Ya inalin goh din anghel di, "Ya an amin nan mumpuntamuh nan pupul hi baybay, ya nan a'ap'apuda, ya nan numpunlugan hinan pupul, ya nan udum an hay pi'bo'laanda ya hay aat di tamuh nan baybay ya mibataanda. 18Ya hitun pannigandah ahu' eden moghob an babluy ya alyonday, Mi'id di udum an babluy hi umat hinan inadangyana! 19Ya awniat pun'ihabuagday dapul hi uludan dumalat di punha'itan di punnomnomanda, ya kumilakila, ya mumpunlungdayadan alyonday, Ini! Atata'ot di na'at enen ma'al'alin babluy! Henen babluy di immadangyanan nan waday pupulna, mu un ohay olas ya nun'a'ubah an amin nan wan den babluy! 20Mu da'yun amin an wad abuniyan, ya da'yun a'apostoles, ya da'yun numbino'ob'on an propeta, ya da'yun tatagun Apo Dios ya mun'am'amlong ayuh napa"ian nen babluy! Ti minoltan Apo Dios nan tatagu enen babluy an gapuh nun'appuhin inatdan da'yu!" 21Ya wada han ma'abbi'ah an anghel an lina"uyna han batun umat hi luhung di a'ongolna, ya inawidnah nan baybay, ya inalinay, "Umat hituy apa"ian nan babluy ad Babylon, at mi'id mahkay mattig! 22Ya mi'id mahkay madmadngol hi mungkanta, ya mumpagangoh hi alpa, ya tungngali, ya talampet, ya nan udumnan matukalan! Ya mi'id mahkay goh nan tatagun mun'ammah ikumilduda ya nan gumangogangoh an gilingan! 23Ya mi'id mahkay goh di mattig hi hilaw hidi, ya mi'id mahkay di madngol hi mumpun'ah'ahawah di. Umat hinay moltada ti nan mumpungkumildun nalpuh di ya manu ti diday nabagbagtu, mu binalbaliyanday tataguh nan abablubabluy! 24Ya hay oha goh hi nama"ian Apo Dios enen babluy ya dumalat di numpamatayan nan bimmabluy hidih nan numbino'ob'on an propeta, ya nan tatagun Apo Dios, ya nan udumna goh an tataguh tun luta."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\