Revelation 19

1Unat goh nalpah hene ya dengngol'u han paddungnay hapit di do'ol an tatagud abuniyan an inaliday, "Madayaw hi Apo Dios! Edenol tu'uh Apo Dios ti nidugah di abalinana ya anabagtuna, ya Hiyay mangibaliw hi tagu! 2Ya makulug an na'ahhamad di panumalyana ti minoltana nan nabagtun putan gun namuhih nan tataguh tun lutan dumalat di nangatanah lumihog, ya imbollohna goh nan inatnan numpamatoy hi baalna!" 3Ya impidwadan imbugaw an nangalih, "Madayaw hi Apo Dios! Ti nan ahu' nan apuy an nanghob enen babluy ya pumuupuuh an adi mabmabbah enggana!" 4Ya din duwampulu ta opat an a'ap'apu ya din opat an matagu ya numpunlu'bubdan mundayaw ay Apo Dios an inumbun hinan tronon nan Mumpapto', ya inaliday, "Amen! Madayaw hi Apo Dios!" 5Awni goh ya waday himmapit hinan awadan di tronon nan Mumpapto' an inalinay, "Da'yun amin an baal Apo Dios, ya ta"on un da'yun amin an kimmulug ay Hiya, ya ta"on nan way abalinana unu mi'id ya dayawonyuh Apo Dios!" 6Ya dengngol'u goh di hapit nan do'ol an tatagun ay gangoh di do'ol ahan an pumpuyuu' an danum, ya ay idul di gangohnan alyonday, "Madayaw hi Apo Dios! Ti hi Apo Dios an nidugah di abalinanay mumpapto'! 7At maphod hi un tu'u mun'am'amlong ta edenol tu'un amin di anabagbagtuna ti nadatngan di pungkasalan nan ay Uyaw an Kalnilu. Ya nan iyahawana ya nundadaan 8an nunlubung hi na'angngina ya ma'appaha' an umela'elat." (Hay nipaddungan nen lubung ya nan ma"aphod an inat nan tatagun Apo Dios.) 9Ya palpaliwan ya inalin din anghel ay ha"in di, "Itudo'muh ten alyo': Mun'am'amlong nan tatagun na'ayagan an me"an hinan kasal nan ay Uyaw an Kalnilu!" Ya inalina goh di, "Daten inalin Apo Dios ya makulug." 10At nunhippia' hi inayungan nen anghel ta dayawo' hiya, mu inalinan ha"in di, "Adia' dayawon ti ha"in ya unna' baal goh damdama an umat ay he"a ya nan i'ibbam an mangun'unud hinan makulug an impa'innilan Jesus! Ya numpaddung tu'un hi Jesus di ay tu'u ipa'innila. Hi Apo Dios di dayawom! Henen impa'innilan Jesus di mangipabi'ah hi nomnom nan numbino'ob'on an propeta." 11Tinnig'un nibughul ad daya, ya wada han mumpaha' an kabayu. Ya hay ngadan den nuntakay ya hi Na'ahhamad ya hi Makulug. Ya na'ahhamad di panumalyana ya pi'gubatana. 12Ya umat hi dalang di apuy di matana, ya do'ol di inyuklupnah korona. Ya nitudo' di ngadanah nan uklupna, mu mi'id di nanginnilah ibalinana an Hiya ya anggay. 13Ya nadadala nan magayad an inlubungna, ya hay pungngadandan Hiya ya Hapit Apo Dios. 14Ya nan titindalud abuniyan ya numpunlubungdah nan nun'angina, ya mumpaha', ya maleneh an nitnuddan Hiyan nuntakaydah nan ma'appaha' an kabayu. 15Ya waday bimmuhu' hi matadom an hanggap hi timidna an hiyah ne pangabaknah nan do'ol an buhulnah nan abablubabluy ti alyon nan Hapit Apo Dios di, "Hiyay ap'apun an amin, ya mi'id di mangabak ay Hiya, ya mahapul an Hiyay ma'unud." Ya dumalat di bohol Apo Dios an nidugah di abalinana ya moltaona dida. 16Ya waday nitudo' hi lubungnan magayad ya hinan ulpunan alyonay, "Hiyay Alin an Amin di A'ali, ya Apun an Amin nan A'ap'apu." 17Ya awni ya waday tinnig'uh anghel an timma'dog hinan way algaw. Ya enlotnan nuntu'u' hi an amin an hamuti an inalinan diday, "Ma'amung ayun amin an hamuti ti behtan Apo Dios! 18At umali ayu ta pun'a'anyuy lamoh nan a'ali, ya nan a'ap'apun di tindalu, ya nan titindaluda, ya nan kabayu, ya nan numpuntakay, ya nan lamoh an amin di tatagu an ta"on nan himbut, ya nan bo'on himbut, ya nan nabagtu, unu na'ampan tatagu!" 19Ya tinnig'u din atata'ot an animal, ya din a'alih nan abablubabluy, ya din titindaluda an na'amungda ta mi'gubatdah nan nuntakay hinan kabayu ya nan do'ol an tindaluna. 20Mu nangabak nan nuntakay hi kabayu ya nan titindaluna. Ya dempapda nan atata'ot an animal ya nan propetana, ya intapalda didah nan apuy an awadan di budbuda an dumaladalang. Heten propeta ya dumalat nan atata'ot an animal ya impattignay umipanoh'a, at hiyay dimmalat hi nabalbaliyan nan nundayaw hinan atata'ot an animal an namalkaan hi malkana. 21Ya pinatoy nan nuntakay hinan kabayu an hay hanggap di namatoynan wah timidna, at nun'a'an nan hamutiy lamohda ta nun'abhugda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\