Revelation 21

1Ya unat goh nalpah hanan na'at ya tinnig'u han balun luta ya nan balu goh an ad daya ti din nahhun an ad daya, ya luta, ya baybay ya nun'a'ubahda. 2Ya tinnig'u an nalpud abuniyan han me'gonan an babluy Apo Dios an hiyah ne nan balbalun ad Jerusalem. Ya henen babluy ya na'ippaphodon Apo Dios an umat hi nangipaphodandah nan lubung di babain mungkasal. 3Ya dengngol'u han magangoh an hapit an nalpuh nan tronon di Mumpapto' an inalinay, "Mi'hina mahkay hi Apo Dios hinan tataguna. At Hiya mahkay di Diosda. 4Ya adida mahkay lumugwa ti mi'id di ligat, ya dogoh, ya munha'it, ya atoy, ya punlungdayaan di tatagu, ya mi'id mahkay di dumalat hi kilaanda ti maluman an amin nan wadah din hopapna." 5Ya inalin din inumbun hi trononan Mumpapto' di, "Ad ugwan ya maluman an amin hi balu!" Ya inalinan ha"in di, "Itudo'mu hanan inali' ti immannung an makulug." 6Ya inalina goh di, "Nalpah mahkay! Ha"in ya wagwadaa' tuwali ya un malmun amin di logom, ya wadawadaa' hi enggana. Ha"in di alpuwan an amin, ya Ha"in di pogpog an amin. Ya nan tagun paddungnay na'uwaw ya idata' hi danum an mi'id di bayadnan umidat hi nitaguan hi mi'id pogpogna. 7Ya nan tagun mangabak an adina idinong di pangulugna an ta"on un way malgom hi ma'at ay hiya ya Ha"in di Diosna, ya hiyay imbaluy'u. 8Mu nan agguy nangun'unud ay Ha"in ti nan nitaguanday ihihi'alda, ya nan nangidinong hi pangulugdan Ha"in, ya nan nanganangat hi nun'appuhi, ya nan pimmatopatoy, ya nan immilugtap, ya nan nummadyik, ya nan ma'aladyah, ya nan nundayaw hi bulul ya umuydah nan apuy an hiyah ne alyondan pidwan di atayan." 9Nan ohah nan pitun anghel an nangdon hi pituh duyun nittuwan di pitun mangidat hi angunuh di ligat ya immalin ha"in, ya inalinay, "Umali'a ta ipattig'un he"ay iyahawan nan ay Uyaw an Kalnilu." 10Ya paddungnay numpa'enap nan Na'abuniyanan an Lennawan ha"in, ya inyuya' hinan anghel hinan tulid di ata'nang ahan an duntug, ya impattignan ha"in nan ma"aphod an babluy an ad Jerusalem an mun'ul'ullay an mun'ohop an nalpun Apo Dios ad abuniyan. 11Ya henen babluy ya munhenel hi anabagbagtun Apo Dios an umat hinan nabalul an batun ma'alih jasper an ma'allenang an ay crystal. 12Ya nun'a'allup di nunlene'woh eden babluy, ya himpulu ta duway pantawna an nepongan di hinohhan anghel an mun'adug. Ya nepong an nitudo' ay daden pantaw di ngadan nan himpulu ta duwan holag Israel. 13At hintutluy pantaw di allup hi napinpinangngel enen babluy an ad Jerusalem ti tuluh appit di buhu'an nan algaw, ya tulu goh hi appit di alimuhan di algaw, ya nahintitlu goh hi appit hi agwan ya iggid hi un hagangon di buhu'an di algaw. 14Ya hay nipabunan nen allup di babluy ya nan himpulu ta duwan batun nitud'an di ngadan nan himpulu ta duwan a'apostoles nan ay Uyaw an Kalnilu. 15Ya din anghel an ni'hapit ay ha"in ya waday inodnanah lukud an balitu' an hiyah ne din nunlukudnah nan babluy, ya nan pantaw di allup, ya nan inadu"oy din allup. 16Ya henen babluy ya numpapaddung di benellogna ya inadu"oyna. Linukud nan anghel di inabellogna, ya inadu"oyna, ya inata'nangna, ya duway libu ta han opat di gahut an kilomitlu. 17Ya linukudna goh nan allup, ya duway gahut di umpih inata'nangna. Umat hi punlukud di taguy nunlukud nen anghel. 18Ya netpeng hinan allup nan nanginan batun ma'alih jasper. Ya hay niyamman nen babluy ya nan namahmah an balitu' an humilin umat hi halmeng. 19Ya hay nipabunan nongkay nan allup ya nan numbino'ob'on an nun'anginan batu. Ya hay nahhun hi nipabunan nan allup ya nan ma'alih jasper, ya un mahkay nan ma'alih sapphire, ya un mahkay nan ma'alih chalcedony, ya un mahkay nan ma'alih emerald, 20ya un mahkay nan ma'alih sardonyx, ya un mahkay nan ma'alih carnelian, ya un mahkay nan ma'alih chrysolite, ya un mahkay nan ma'alih beryl, ya un mahkay nan ma'alih topaz, ya un mahkay nan ma'alih chrysoprase, ya un mahkay nan ma'alih jacinth, ya un mahkay nan ma'alih amethyst. 21Ya hinohhan danen himpulu ta duwan pantaw ya hay niyamma ya perlas. Ya nan kalatah di ya nabalitu'an an humilin umat hi halmeng. 22Ya mi'id tinnig'uh Timpludah di ti adi mahapul ti wadah dih Apo Dios an nidugah di abalinana ya nan ay Uyaw an Kalnilun paddungnay Timpluda. 23Ya adi goh mahapul di algaw ya bulan ti hay anabagbagtun Apo Dios ya nan ay Uyaw an Kalniluy mamatal eden babluy. 24Ya nan patal nen balun ad Jerusalem di mamatal hi owon di tataguh nan abablubabluy. Ya an amin nan a'alih nan abablubabluy ya umuydah di an mundayaw, ya ipa'inniladan nalpun Apo Dios an amin di anabagtu ya inadangyanda. 25Ya adi mitangtangob nan pantaw nen babluy an un mibubughul ti mapatal hidi an mi'id mahdom. 26Ya ita'in an amin di tatagun umuy mundayaw di inadangyandah di. 27Ya mi'id di nappuhih miyabulut hidi, at hiyanan nan munlayah ya nan umipabain di ato'atonda ya adi nonongan immuydah di. Ti ammuna nan waday nitudo' di ngadandah nan liblun inodnan nan ay Uyaw an Kalnilu di mabalin hi umuy hidi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\