Revelation 4

1Unat goh nalpah hana ya tinangad'ud daya, ya tinnig'u han pantaw ad abuniyan an nibughul. Ya dengngol'u han hapit nan himmapit ay ha"in hidin hopapnan paddungnay gangoh di talampet an inalinay, "Umali'ah tud abuniyan ta ipattig'un he"ay ma'ma'at hi awni." 2Ya himbumagga an dumalat di abalinan nan Na'abuniyanan an Lennawa ya tinnig'u han tronod abuniyan an waday inumbun hi ap'apu. 3Ya hay tigaw di angahna ya munletaa' an umat hinan batun ma'alih jasper ya carnelian. Ya waday ab'abungalngal an nunli'ub hinan trono an hay tigawna ya umat hinan batun ma'alih emerald. 4Ya hinan nunlene'woh den trono ya wadada goh di duwampulu ta opat an trono an inumbunan di duwampulu ta opat goh an a'ap'apu an numpunlubungdah mumpaha', ya waday nun'epngot hi koronadah balitu'. 5Ya palpaliwan ya waday ilat, ya idul, ya nan nidugah an magangoh an nalpuh nan tronon di Mumpapto' ad abuniyan. Ya wada goh di pitun mundalang an hilaw hinan hinagang nan tronon den Mumpapto' an hiyanay pangimmatunan hinan pitun abalinan nan Na'abuniyanan an Lennawan Apo Dios. 6Ya hidih nan hinagang nan trono ya wada goh han paddungnay baybay di inabellognan ma'allenang an ay daggal. Ya wadaday opat hi matagun timmata'dog hi lene'woh den trono an nun'amataan an amin di odolda. 7Ya nan nahhun ya umat hi layon di tigawna, ya nan miyadwa ya umat hi buta'al an baka, ya nan miyatlu ya umat hi angah di taguy angahna, ya nan miyapat ya umat hinan muntadyapan an ongol an agilay tigawna. 8Ya an amin daten opat ya hin'o'nom di paya'dan namataan di numpinangngel. Ya gunda mungkantah abigabigat ya amahdomahdom an alyondah nan kantaday, "Na'ahhamad, na'ahhamad, na'ahhamad'a an Ap'apun Dios an nidugah di abalinana, ya wagwada tuwalih din penghana, ya ad ugwan, ya hi enggana!" 9Ikantaday pundayawda ya punyamanandah nan inumbun an Mumpapto' an wagwadah mid pogpogna. 10Ya wa ay ta mungkantada ya nunlu'bub nan duwampulu ta opat an a'ap'apuh hinagang nan inumbun an Mumpapto' ta dayawonda. Ya nun'ihinada nan koronadah nan hinagangna, ya nungkantadan alyonday, 11"Apo Dios, He"ay way biyangnah dayawonmi ti nan anabagbagtum, ya dumalat nan ongol an abalinam ya limmum an amin di logom, ya tinagum an amin di matagu ti hiyah ne pohdom."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\