Revelation 5

1Palpaliwan ya tinnig'u han nali'up an pepel hinan agwan hi ngamay nan inumbun an Mumpapto'. Ya natud'an di numbinallin, ya pituy ammidna ta adi nonongan nabe'lag. 2Ya palpaliwan goh ya tinnig'u han mabi'ah an anghel an enlotnan nuntu'u' an inalinay, "Goh nin di way biyangnan mangaan hi ammid ten nali'up an pepel ta be'lagona?" 3Mu mi'id di ohad abuniyan, ya hitun luta, ya ad dolom an waday biyangnan mame'lag hinan nali'up an pepel ta tigonay nitudo'. 4Ya awni ya nidugah di lugwa' ti mi'id di ohan way biyangnan mame'lag hinan nali'up an pepel. 5Ya inalin nan ohan ap'apuy, "Adi'a lumugwa. Ti abalinan ahan nan alyondan Layon an holag David an holag din hi Judah. Hiya ya inabaknan amin di nun'appuhi, at Hiyay waday biyangnan mangaan hinan pitun ammid nan pepel ta be'lagona an Hiyay nabagbagtun ad holag ay David an Hiyay nangameh hinan nun'appuhi!" 6Ya tinnig'u goh nan alyondan imbaluy di Uyaw an Kalnilun Apo Dios hi awadan nan tronon di Mumpapto' an timma'dog hinan gagwan nan opat an matagu ya nan a'ap'apu. Hiya ya mattig an pinatoydah din hopapna. Ya waday pituh ha'gudna ya pitun matanan didana nan pitun abalinan nan Lennawan Apo Dios an nahnag hitun luta. 7Ya immuy, ya innalna din nali'up an pepel hinan agwan an ngamay nan inumbun an Mumpapto'. 8Ya heden nangngalanah nan pepel ya nunlu'bub din opat an matagu ya din duwampulu ta opat an a'ap'apuh hinagangna, ya dinayawda. Ya inodnandan hinohhay alpa ya duyun balitu' an napnuh incense an hiyah ne luwalun nan tatagun Apo Dios. 9Ya palpaliwan ya nungkantadah balbalun kantan alyonday, "He"ay way biyangnan mangngal hinan nali'up an pepel ta anom nan ammidna ti hay namatayandan He"ay nangibo'laam hi bahol di tataguh numbino'ob'on an babluy an nan ahimpahimpangapu, ya nan numbino'ob'on di hapitda, ya nan numbino'ob'on di aat di nitaguanda ta numbalindan tatagum an Dios. 10Ya iniddummu didah nan pumpapto'am ta ayda papadin mangat hi pohdon Apo Dios an dayawon tu'u, ya hi awniat diday mumpapto' hinan abablubabluy hitun luta." 11Ya hidin intigaw'u goh ya waday dengngol'uh hapit nan a'anghel an adida mabilang. Ya timma'dogdah nan nunlene'woh hinan inumbun an Mumpapto', ya hinan duwampulu ta opat an a'ap'apu, ya hinan opat an matagu. 12Ya enlo'enlotdan nungkantan inaliday, "Din ay Uyaw an Kalnilun napatoy ya waday biyangnan way abalinana, ya inadangyana, ya la'engna, ya bi'ahna! Ya biyangna goh an waday a'e'gonana, ya anabagbagtuna, ya amakulugna!" 13Ya dengngol'un mungkantan amin nan wad abuniyan, ya hitun luta, ya ad dolom, ya nan wah baybay an alyonday, "Nan inumbun hi tronon di Mumpapto' ya nan ay Uyaw an Kalnilu ya mipabagbagtuda, ya me'gonanda, ya nidugah di abalinanda, ya nidugah goh di bi'ahdah mid pogpogna!" 14Ya tembal nan opat an matagun inaliday, "Amen!" Ya din a'ap'apu ya nunlu'bubdan nundayaw ay dida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\