Revelation 7

1Unat goh nalpah hana ya tinnig'u goh an wadaday opat an anghel an timma'dog an nepongdah nan nundinammang an dugun tun luta ta hinawananda nan dibdib ta adi madibdiban tun luta, ya nan baybay, ya nan ayiw. 2Ya palpaliwan ya tinnig'u goh di ohan anghel an nalpuh appit di buhu'an di algaw an waday inodnanah malkan Apo Dios an adi matmattoy. Ya tin'u'ana din opat an anghel an nangidatan Apo Dios hi abalinandan umuy an mama"ih tun luta ya nan baybay. Ya inalinay, 3"Adiyu pa"ion nan luta, ya nan baybay, ya nan ayiw ta engganah malkaan tu'un amin di tu'tu' nan baal Apo Dios an dayawon tu'u." 4Ya namalkaanda, ya hay dengngol'uh bilangdan nalpuh himpulu ta duwan himpampun an holag Israel ya hinggahut ta han napat ta opat di libu. 5Ti himpupulu ta duway libuh namalkaan an holag Judah, ya holag Reuben, ya holag Gad, 6ya holag Asher, ya holag Naphtali, ya holag Manasseh, 7ya holag Simeon, ya holag Levi, ya holag Issachar, 8ya holag Zebulun, ya holag Joseph, ya holag Benjamin. 9Unat goh nalpah hene ya tinnig'u goh an do'ol ahan di tatagun adida mabilang. Danen tatagu ya timma'dogdah hinagang nan tronon di Mumpapto' ya hinan ay Uyaw an Kalnilu. Nalpu danen tataguh numbino'ob'on an babluy, ya numbino'ob'on di nahlaganda, ya nan hapitda, ya nitaguanda. Ya numpunlubungdah mumpaha' an magayad, ya waday nun'odnandah tubun di palman umat hi liyug. 10Ya init'u'dan inaliday, "Hi Apo Dios an inumbun hinan trononan Mumpapto' ya nan ay Uyaw an Kalnilu di mangibaliw hi tagu!" 11Ya din a'anghel an timmata'dog hinan nunlene'woh eden tronon di Mumpapto', ya nan opat an matagu, ya nan a'ap'apu ya numpunlu'bubdah hinagang Apo Dios ta dayawonda Hiya, 12ya inaliday, "Amen! Hi Apo Dios di mipabagbagtu ya me'gonan hi mid pogpogna, ya Hiyay punyamanan an amin di tatagu ti dumalat nan anala'engna ya nan abalinana! Amen!" 13Ya inalin din ohah nan a'ap'apun ha"in di, "Ngadan danen tatagun numpunlubung hi mumpaha' an mun'agayad? Ya hay nun'alpuwanda?" 14Ya inali' di, "Mid inila', apu, ti he"ay nanginnilan dida." Ya inalinan ha"in di, "Didana nan tatagun nabaliwan hidin gutud di nunholholtapan di tatagu. Manu ay mumpaha' di lubungda ti inloba'dah nan dalan nan ay Uyaw an Kalnilu. 15At hiyanan wadadah hinagang Apo Dios, ya unudondan amin di pohdona, ya dayawondah abigabigat ya amahdomahdom hinan Timpluna. Hiyay nangipapto' ay dida, 16at adida mahkay mahinaangan, ya adida goh ahan ma'u'uwaw, ya adida mah'itan unu malahuan hi potang. 17Ti nan ay Uyaw an Kalnilun wadah di, ya umat hinan mumpahtul an ipangpanguluna nan umuyna ipahtul hinan uminumandan obob an alpuwan di nitaguan. Ya mi'id mahkay di dumalat hi kumilaandah awadan Apo Dios."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\