O purvo e Korintionengue 1

1Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pablo ya nan ibba takun hi Sostenes. Ha-oy ya piniliyak ke Apu Dios an pun-apostoles Jesu Kristo. 2Muntudok kamin dakayun mangulug hinad Corinth an pinilin Apu Dios an tataguna ya imbilang nan maphod gapu ke Jesu Kristo, ya am-in nadan udum an mangulug hi kabobboble an mundayaw ke Jesu Kristo an Apu taku ya Apu da damdama. 3Hana ot ta munnananong an wadan dakayuy hayudut ya linggop an malpu ke da Ama takun hi Apu Dios ya hi Apu takun hi Jesu Kristo. 4Mumpasalamatak ta nangamung ke Apu Dios te hay hayudut na ke dakayu gapuh nigappatan yun Jesu Kristo. 5Ot gapuh nigappatan yun hiya ya ongal moy kabaelan yu, ta hidiye nan maawatan yuy pangi-ena ya limmaing kayun muntuttudu mipanggep ke hiya. 6Ya nahannotan boh maphod di pangi-eyu te hay nangulugan yu nah nituttudun dakayu mipanggep ke Kristo. 7Kinali madinolak an maid di pungkudangan di kabaelan yun nalpun Apu Dios ad uwanin punho-hooddan takuh kibangngadan Apu takun hi Jesu Kristo. 8Hiyay mangihamad hi pangulug yu ta maphod kayu hi panibona hantuh Algon aliyanan munhumalya. 9Madinol taku an hi Apu Dios an namilin dakayun makitulang nah Imbabalenan hi Jesu Kristo an Apu taku ya atonan am-in datuwe. 10Donglon yu ahan an kaibaiba tun kalyok ke dakayun tugun Apu takun hi Jesu Kristo an mahapul an mun-uunnud di punhuhummanganan yu ta adi kayu maganodwa ya mahapul an miohhay punnomnoman yu ta miohha kayuh pangun-unudan yun Apu Dios. 11Kaibaiba, man-uket kalyok hituwe ya indatdatong nadan nalpuh balen da Kloe an wada da kanu ke dakayuy munhahannu. 12Hay kanu gumapuh punhahallaan yu ya waday oha on hinnatkon di kalyonah un-unudona. Hay udum kanu ya kanan day ha-oy di un-unudon da, hay udum ya hi Apolos, hay udum ke bo ya hi Pedro ya hanadan udum bo ya hi Kristo. 13Anakkayang kayu! Deket athina ya kay mo naganodwah Kristo. Antipe, kon ha-oy di nipatak hi krus? Ya kon hi ngadan kuy nabonyagan yu? Bokon te hi Kristo. 14Maphod ot ya abu ta maid di udum hi ek binonyagan ke dakayu an abuna da Crispus ke Geyus 15te kon gulat na nin ya namam-an it-ok yun ha-oy di un-unudon yu an bokon hi Kristo. 16Ay o to-wa, binonyagak damdama da Stepanas an hin-am-a, mu adiyak pakanomnom hin wadada boy udum hi binonyagak. 17Bokon hay mamonyag di indinol Jesu Kristo ke ha-on mu hay e muntuttuduh tatagu hi mipanggep ke hiya. Mu bokon hay kinalaing kun kumaliy puntuttuduk te indai ya hidiyey lummuh kaawisan di tatagu an bokon ot ya abu nan natayana nah krus. 18Te nan mituttudu mipanggep hi natayan Jesu Kristo nah krus ya ibilang nadan adi mangulug an maid di hilbina te kanan day kali ya abu, mu ahida makastigu. Mu ke ditakun mangulug an mibaliw ya inila taku an hituwen mituttuduy nipainilaan nan ongal an kandaman Apu Dios an mangibaliw. 19Te wada nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay "Ipatibok an maid di hilbin di punnomnom nadan nungkanomnoman ya athidi bo hanadah nungkalaing an pumbalinok an maid di hilbin di kinalaing da." 20Daan boh nay kinalaing nadan makalin nungkanomnoman, nadan nungkatag-ey adal da ya nadan nalaing an humapit hi mipanggep nah pangi-en di biyag ad uwani? Adida mibilang te impainilan Apu Dios an maid di hilbin nan kinalaing da. 21Te gapuh kinalaing Apu Dios ya plinanu nan bokon hay kinalaing di taguy panginilaan dan hiya. Mu hay pinhod na ya ibaliw nan am-in nadan mangulug nah itanuttudu mi an kanan di udum di maid di hilbina. 22Hanada ken Judyu ya kanah-in di waday tibon dah milagro ta pangimatunan dan makulug nan nituttudu ta ahida kulugon. Ya hanada ke bon bokon Judyu, abuluton day mituttudun miunnud hi kinalaing di tagu. 23Mu dakami ke ya hay mipanggep ke Kristo an nateh krus di emi ituttudu takon di umipaboh-ol hanadah Judyu te umipabain ke dida. Ya hanada ken bokon Judyu ya ibilang dan maid di hilbin diyen ituttudu mi. 24Mu ditakun pinilin Apu Dios an tataguna, Judyu weno bokon, ya kulugon taku an nan nipatakan Kristo hi krus di kipatib-an nan kandama ya kinalaing Apu Dios an mangibaliw ke ditaku. 25Hituwen kalyon di tagun maid hilbinan planun Apu Dios an mipanggep hi kibaliwan taku ya maid di kiingngohana hi kinalaing di tagu. Ya hana ke bon kanan dan kinakapuy Apu Dios te hay natayan Jesus ya hidiye moh udot di kipatib-an di kandamana an maid di ena kiingngohan. 26Nomnomon yu ken kaibaiba, handih namiliyan Apu Dios ke dakayu an tataguna ya o-oha ke dakayuy nun-adal ya o-oha ke dakayuy natag-ey saad na ya o-ohan dakayuy mibilang an kadangyan an pangitangadan di tatagu. 27Mu hi Apu Dios ya pinilina nadan adi mibilang an tatagu tuh luta ta maba-inan nadan mibilang an nungkalaing. Ya pinilina nadan maid di kabalinan da ta maba-inan nadan natag-ey saad da. 28Man-uket pinilin Apu Dios datuwen tatagun maid bilbilang da an pihulon di ibbada ya ipatibonan maid di bilang nadan mangidinol hi kabaelan da tuh luta. 29Athituy inat Apu Dios ta maid di innun di tagun mangipahhiyah kabaelana ke hiya. 30Te takon nan nangulugan takun Jesu Kristo ya hi Apu Dios di nangigappat ke ditakun hiya. Intud-ak nah Jesu Kristo tuh luta ot mateh krus ta midattan takuh laing an manginilan hiya. Ot gapu ke Jesu Kristo ya imbilang ditakun Apu Dios an maphod ya nibaliw takuh liwat ta migappat taku nah ahina pun-ap-apuwan. 31Hiyah naey gapunan waday impitudok Apu Dios an kananay "Hay tagun pinhod nan mumpahhiya ya hanan inat Apu takuy ipahhiya na an bokon hay adolna."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\