O purvo e Korintionengue 10

1Kaibaiba, adi taku kal-iwan di naat handidah aammod takun impangulun Moses. Handi ya binaddangan Apu Dios dida ot paaliyonay kulabut an hidiyey nangipangulun dida. Ya impunhi-ana nan danum nah baybay ta waday dalanon da an manayan hanadah mungkipdug an buhul da. 2Kediyen wadada nah gawwan nan baybay ya hiniduman nan kulabut dida. Hidiyey kay nabonyagan dan am-in ta kitib-anan hi Moses di un-unudon da. 3Nun-iingngoy kinan dan am-in an hidiye nan makan an indat Apu taku. 4Ya hay ininum dan am-in ya nan danum an impabudal Apu Dios nah batu an hidiyen batuy kitib-anan wadah Kriston maki-ki-en dida. 5Athidiy nangipaptok Apu Dios ke dida, mu kapyanan dakol day ugge nangipaamlong ke hiya ot kastiguwona dida an nungkakate da nah adi maboblayan. 6Nomnomon taku datuwen naanaat handidah aammod taku ta bokon hay gaga-ihoy nonomnomon takun aton. 7Ya bokon hanadan adi makulug an dios di daydayawon taku an umat hi inat nadan udum ke dida. Hanah impitudok Apu Dios mipanggep ketuwen inat da ya kananay "Nangan da on nangnanginnum da ya nannannayo dah panaydayaw da nah kinapya dan dios da." 8Adi taku aton di malalao an umat hi pangihuyopan hi bokon inayan, te athidiy inat handidan aammod taku ot hidiyey gapunah natayan di duway pulut tuluy libu hi ohan algo. 9Adi taku e patpatnaan di kinaulen Apu Dios ta panginilaan taku hin waday kandamanan mangastigu weno maid. Te athidiy inat bon di udum ke dida ot ipaboh-ol dah Apu Dios ot pun-ipakalat na didah ulog ot mungkakate da. 10Adi taku bo munlili hin waday ligat taku te athidi boy inat di udum handidah aammod taku ot bumoh-ol boh Apu Dios ot itud-ak na nan anghel na ot pumpatena dida. 11Dadiyen na-na-at handidah aammod taku dih done ya hidiyey nangipatib-an Apu Dios hi atona hanadah munliwat ot ipitudok na ta wada ot an tumakut takun mangat hi adina pinhod tedeyan mungkadatngan di kapoppogan di luta ya kahumalyaan di tagu. 12Ta hidiye nan wada ken dakayuy pangalina on nahamad di pangulug na ya halipat-ana ot te indani ya hiya ot ya abuy munliwat. 13Man-u po te am-in taku ya mapatnaan takun mahaul ta munliwat taku, mu kapyana te tagu taku. Mu hi Apu Dios ya adi ditaku iwalong te adina iabulut an etaku mapatnaan hi adi taku kabaelan te am-in nah kapatnaan taku ya wada an mamaddang ke ditaku ta adi taku aton di gaga-iho. 14Ta hidiye nan dakayun iibba, tibon yu ta adiyu dayawon di adi makulug an dios. 15Nungkanomnoman kayu, kinali nangamung kayun munnomnom hin niptok tun kalkalyok ke dakayu. 16Deket inumon taku nan wada nah basuh pumpasalamatan hi panginomnoman taku nah dalan Kristo timmanodtod handih natayana, kon adi makulug an milak-am taku nah kiphodan di natayana? Ya kon adi taku bo milak-am hin makikan taku nah pani-angon takun tinapay hi panginomnoman taku nah adol Kristo an nipatak hi krus? 17Ta takon di dakol taku ya kay taku ohan adol te oha ya abu nan tinapay an kanon taku. 18Miingngoh tuwe nah pundayawan di Judyu an deket waday in-appit dat nakikan da nah naklong ya nilak-am dan am-in nah kiatan nan eda nundayawan. 19Athidi bo hanadan tatagun deket waday in-appit da nah adi makulug an dios da ta nakikan da kediyen niappit ya nilak-am da damdaman am-in nah kiatan nan eda pundayawan. Adik kanan di hanadan dios an dayawon dadiyen tatagu ya makulug. Ya adik bo kanan di waday hilbin nadan iappit da. 20Hay kalyok ke dakayu ya nan iappit dadiyen tatagu ya hanadah dimonyoy pangiappitan da an bokon ke Apu Dios. Adik pinhod an ekayu mid-um ke dadiyen dimonyo. 21Kon pangaliyu on damanan uminum kayu ya mangan kayu nah panginomnoman takuh natayan Apu Jesus ya indani bo ya ekayu nakikan ya nakiinum hanadah adi mangulug nah pangiappitan da hanadah dimonyo? Adinadamah diye! 22Te hi Apu Dios ya pinhod nan hiya ya abuy dayawon yu, adina pinhod di waday udum. Kon pinhod yun paboh-olon? Kon pangali yu on nalnal-ot kayu mu hiya? 23Man-ut makulug nan kanan di udum an ditakun mangulug ya damanan aton takun am-in di pinhod taku, mu kalyok ke dakayu an adi am-in di pinhod takun aton ya maphod weno waday ibaddang nah pangulug taku. 24Bokon hay kiphodan taku ya abuy nonomnomon taku te hay maphod ya nomnomon taku damdamay kiphodan di ibba taku. 25Mabalin an ihda yuy dotag an magatang nah malkadu. Adi mahapul an mahmahan yu hin nibaki te bokon panioy panganan hi nalgom an dotag. 26Makulug hituwe te nan nitudok an kalin Apu Dios ya kananay "Hantun luta ya am-in nan wadah tu ya nalpun Apu taku ta kiphodan taku." 27Ya deke bot waday adi mangulug an mangayag ke dakayun e makikan hi baleda ya damanan ume kayu hin pinhod yu. Kanon yuy kumpulnan idadaan da ya adiyu mahmahan hin nibaki ta adi munhalinduway nomnom yu. 28Mu deket waday eyu pakikanan ya waday ohan kalyonay nibaki nan nidadaan ya adiyu kanon ta adi pangalin nan taguy kahingon yuh Jesus ya ad-adi moy punnomnom nan dakayu. 29Ketuwen banag ya nan punnomnoman di taguy importante, bokon hay punnomnom mu. Mu wadan pangaliyu nin di "Antipet hay punnomnom di udum an taguy pangiunnudak ta miadi hanadan damanan atok? 30Hin kananat mumpasalamatak ke Apu Dios hi panganak nah makan, tipet balawonak hi panganak kediyen makan?" 31Mu adiyu iathidi ten hidiyey humlun hi ad-adiy punnomnoman di udum. Hay maphod ya am-in di aton taku an takon hay panganan ya panginuman ya inomnom hi kidayawan Apu Dios. 32Tibon taku ta bokon ditakuy humlun hi adi pangulugan nadan udum an Judyu ya nadan bokon Judyu ya ta bokon ditakuy humlun hi punliwatan di ibba takun mangulug. 33Iun-unud yun ha-on an atok am-in di kabaelak an bumaddang hi kumpulnan tagu te ha-oy ya bokon hay kiphodak ya abuy nonomnomok, mu hay kiphodan damdaman di udum an tatagu ta waday aton dan mibaliw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\