O purvo e Korintionengue 11

1Iun-unud yu nah maphod an pangat ku, te ha-oy ya iun-unud kun Jesu Kristo. 2Ongal di pangidayaw kun dakayu te nonomnomonak ke dakayu ya un-unudon yuy intanuttuduk ke dakayu. 3Mu pinhod kun inilaon yu an hay lalaki ya natagtag-e mu nan inayana, hi Kristo ya natagtag-e mu hay tagu ya hi Apu Dios ya natagtag-e mu hi Kristo. 4Hidiye nan deket muntaddung di lalakin mundasal weno muntuttuduh kalin Apu Dios nah pundayawan yu ya adina dayawon hi Jesu Kristo. 5Ya hana ke bon babain adi munhukyung an mundasal weno muntuttuduh kalin Apu Dios ya ibabaina nan inayana te nan punhukyungan nan babaiy kitib-anan hiya ya nababbaba mu hay lalaki. Hanan adi munhukyung an babai ya kudukdul nay mumpamukmuk te adi ke munhukyung ya kay namukmukan. Mu kababain an mumpamukmuk weno mumpapu-lit di babai, kinali mahapul an munhukyung. 7Nawaday lalakin kitib-an di dayaw Apu Dios te handih kinapyanay tagu dih pinghana ya kinapyana an umat ke hiya, ta hiyay katagtag-ayan am-in hi lintuna. Kinali adi maphod an munhukyung di lalaki nah pundayawana ke Apu Dios te hanan hukyung ya kitib-an di kinababa. Mu hay babaiy daydayunan munhukyung te hiyay mangipatibo hi kinatag-en di lalaki. 8Te hay nalpuwan di lalaki dih pinghana ya bokon nah babai, mu nan babaiy nalpu nah lalaki. 9Ya man-uket kinapyan Apu Dios nan babai ya gapu nah lalaki ta waday pun-ibbana, bokon gapuh babaiy nangapyaanah lalaki. 10Kinali mahapul an munhukyung day binabai, te hidiyen pangi-e takuy mangipatiboh pumpababaan da hanadah linalaki, te bokon ditakun tatagu ya abuy manibo, mu takon nadan anghel ya mun-am-amlong da. 11Mu ditakun mangulug ke Apu Jesus ya adi taku kal-iwan an kinapyan Apu Dios di lalaki ya babai ta mumbaddang da, bokon nan oha on hay adol nay nonomnomona ya abu. 12Man-ut din namangulun babai ya nalpu nah namangulun lalaki, mu nipalpun diye ya hay babaiy kalpuwan di lalaki te hay babaiy mangitungoh tagu. Mu hi Apu Dios damdamay kalpuwan di am-in. 13Nomnomon yu ke, kon maphod hin adi munhukyung di babai nah simbaan hin mundasal? 14Hay ke lalaki ya inila taku tuwalin adi maphod di ang-angna hin andukkey buuk na. 15Mu hay babai ya maphod tuwaliy ang-angna hin andukkey buuk na te indat Apu Dios ke hiyah diye ta panophop nah uluna ya mid-um hi kinamaddikit na. 16Mu deket wadan dakayuy makihannuh mipanggep hi punhukyungan di binabai ya nganney innun an takon di daana ya hidiyey pangi-en di pundayaw am-in di mangulug. 17Hay oha boh kalyok ke dakayu ya adik pinhod nan at-atton yu nah kaam-amungan yu an hidiyey humlun hi pumbahulan yu an bokon hay kiphodan yu. 18Te waday dingngol kun deke kanut naamung kayun mundayaw ke Apu Dios ya adi kayu mun-uunnud, mu maganodwa kayu, ya takon di ha-oy ya kulugok. 19Mu wada danaen punhahannuwan yu ta mainila nadan makulug an mangulug te adida aton di athina. 20Deke kanut naamung kayu nah panganan yuh panginomnoman hi natayan Apu takun hi Jesus ya hinnatkon ot ya abuy wadah nomnom yu. 21Hay at-atton yu kanu ya iun-unan di udum an mangan an adida had-on di ibbada ta man-un dida te mabhug da yaden makudangan day udum. Ya athidi bo kanu nah mainum an adi konoknongon di udum ta mungkabubutong da. 22Tipe mo ahan ta eyu iathidi? Kon adi ahan mabalin an ipahda yun mangan ya uminum hi babaleyu ta bokon nah eyu kaamungan? Weno iathina yu te adiyu ibilang nadan ibbayun mangulug ya pinhod yun maba-inan nadan mangulug an nungkawotwot? Kon pangali yu on matbal kayu hin athidiy aton yu? 23Te hituwen intuttuduk ke dakayu mipanggep nah nanguddidin nanganan da Jesus kediyen hilong ot ahi ihdul Judas ya intuttudun Apu takun ha-on. Immalah tinapay 24ot mundasal ke Apu Dios. Pinani-ang na nan tinapay ot ikap-ong na hanadah disipulosna ot kananay "Kanon yu te hituwey adol kun miappit hi kiphodan yu. Athituy aton yu ta panginomnoman yun ha-on." 25Nagibbu da bon nangan ya inalana nan basun natalwan hi baya ot mundasal bon Apu Dios ot ahina idat hanadah disipulosna. Kananay "Hituwen inumon yuy kipaannungan nan balun planun Apu Dios an kiphodan di tagu an boklaok hi katayak. Mipalpud uwani ya iathitu yu ta panginomnoman yun ha-on." 26Kalyok ke dakayu an inggana tuh pumbangngadan Apu Jesus ya deke on aton takuh diye an mangan taku nah tinapay ya uminum takuh baya. Hituwey kitib-anan nateh Jesus ta kiphodan taku. 27Ta hidiye nan deket wadan dakayuy na-ala on nangan ya imminum, mu adina nomnomon di makulug an kibalinana ya maliwat ke Apu Jesus an nangiappit hi adol na te kay maid di niatan nan natayana. 28Kinali deket maamung kayu nah punnomnoman yuh natayan Kristo ya mahapul an waday oha on pakannomnomonay nigappatanan Apu Dios, ta deket maphod ya ahi kayu mabalin an makikan ya makiinum. 29Te nan tagun adina aton di athidi an namga ya nakikan ya nakiinum an adina nomnomon nan adol Jesus ya hay kibalinana ya kastiguwon Apu Dios te taltalanggaanay natayan Jesus. 30Hituwey gapunan dakol ke dakayuy nakapuy, mundogo ya nate day udum. 31Mu gulat nat pakannomnomon takuy pangi-e taku on ahi taku nakikan ya adi ditaku kastiguwon ke Apu Dios. 32Man-uket paligligaton ditakun hiya hin waday nibahhawan taku ya hidiyey panugunan ditaku ta waday aton takun manomnoman ta adi taku milaggat nah pangastiguwana hanadah adi mangulug ke hiya. 33Ta hidiye nan dakayun iiba, kalyok ke dakayu an deket naamung kayun mangan hi panginomnoman yu nah natayan Apu Jesus ya munhinhoho-odan kayu ta mundidihhan kayun mangan. 34Kudukdul nay mangan kayu ni-an hi nunhituwan yu ta ahi kayu makiamung ta bokon nan makan an eyu gagamgaman an hidiyey humlun hi pangastiguwan Apu Dios ke dakayu. Waday udum hi pinhod kun kalyon ke dakayu, mu nangamung tuh aliyak ta ahi taku munhuhummangan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\