O purvo e Korintionengue 12

1Kaibaiba dida, pinhod kun ipainilan dakayu nan mipanggep nah nunhihinnatkon an kabaelan di hin-oh-an ditaku an malpu nah Espiritun Apu Dios. 2Inila yu an handih ugge kayu ni-an nangulug ya nahaul kayu ot un-unudon yu nadan adi makulug an dios. 3Mu ad uwanin nangulug kayu ya wadan dakayu nan Espiritun Apu Dios. Ya deket makulug an waday Espiritun Apu Dios hi ohan tagu an mangituttuduh atona ya adi mabalin an ngohayonah Jesus. Kanah-in boy wada nan Espiritun Apu Dios ke hiya ta ahina mabalin an kalyon an hi Jesus di Apuna. 4Dakol di nunhihinnatkon an kabaelan di hin-oh-an ditaku, mu oha ya abuy nangidat ke dadiye an hiya nan Espiritun Apu Dios. 5Nunhihinnatkon di ngunun indinol Apu Dios ke ditaku an kiphodan di ibba takun mangulug, mu oha tuwaliy ingunuwan taku an nan Apu takun hi Jesu Kristo. 6Nunhihinnatkon di kabaelan an nidinol ke ditakun mangat nah ngunu taku, mu oha ya abuy nalpuwan da an hi Apu Dios. 7Am-in takun mangulug ya waday oha on waday nidat ke hiya hi kabaelanan bumaddang hi kiphodan takun am-in ta hidiyey kainilaana an wada nan Espiritun Apu Dios ke ditaku. 8Wadaday udum ke ditakun indatan nan Espiritun Apu Dios hi kabaelan dan muntugun. Hanadan udum ya indatan nan Espirituna damdama hi kabaelan dan mangawat hi kalin Apu Dios ta ituttudu dah ibbada. 9Hay udum ya indatan nan Espiritun Apu Dios didah nahamad an pangulug ke Apu Dios ta aton day kay adi mabalin an maat. Ya hanadan udum ya indatan nan Espiritun Apu Dios hi kabaelan dan mangaan hi dogo. 10Wadada boy udum an indatanah kandama dan mangat hi milagro. Hanadan udum ya indatana didah kabaelan dan mangituttuduh kalin Apu Dios. Ya wadada boy nidatan hi kabaelan an mangimatun hin nan tuttudun di ohan tagu ya nalpu nah Espiritun Apu Dios. Wadaday udum bon nidatan hi kabaelan an mangikalih nunhihinnatkon an kali, takon di uggeda inadal dadiyen kali. Wadada bo nadan kabaelan dan mangipainilah kibalinan dadiyen nunhihinnatkon an kali. 11Datuwen am-in an nunhihinnatkon an kabaelan di hin-oh-an ditaku ya ohay nalpuwana an nan Espiritun Apu Dios ya hiyay nangamung hi pinhod nan pangidatan. 12Umat hi adol taku an oha, mu dakol di partena. Athidi damdaman ditakun mangulug an nunhihinnatkon di kabaelan taku, mu ohay kon adol ke ditaku an hi Jesu Kristo. 13Ta hidiye nan, hay ke ine-e takun mangulug an takon di nunhihinnatkon taku an wadaday Judyu ya bokon, himbut ya bokon, mu niohha taku te oha ya abu nan Espiritun Apu Dios an namonyag ke ditaku ot mawada hi hin-oh-an ditaku te hiyay nangiohha ke ditaku nah adol Kristo. 14Umat hi adol taku an man-ut oha, mu dakol di partena. 15Gulat nat damanan kumali nan huki ta kananay "Bokonak parten nan adol te bokonak takle," ya nihallah diye te takon di athidiy kanana ya nanong nan parten di adol. 16Ya athidi bon gulat nat damanan kumali nan inga ta kananay "Bokonak pe parten nan adol te bokonak mata" ya nihallah diye te takon di athidiy kanana ya nanong nan parten di adol. 17Te gulat nat matan am-in di adol, nganney atonan mangngol hin maid di ingana? Ya gulat nat ingan am-in di adol ya nganney atonan manamuy hin maid di olong na? 18Bokon athidiy nangapyan Apu Dios ke ditaku te kinapyana nan nunhihinnatkon an parten di adol taku mipuun nah pinhod nan kiusalan da. 19Nganne mo ahan an adol hidiye hin ohan parte ya abu? 20Kinali ohay adol taku, mu dakol di partena. 21Ta hidiye nan adinadaman kanan nan mata nah takley "Adi daka mahapul, kabaelak an maohha." Ya athidi bo nah ulu an adi mabalin an ena kanan nah hukiy "Adi daka mahapul." 22Te hay kakulugana ya takon hanadan kanan takun adi importanten parten di adol ya makahhapul taku. 23Hanadan parten di adol an maunguhan di kiatan da ya dadiyey makahhapul an mipaptok. Wadada damdama nan parten di adol an kababain an ipatpatibo, kinali ipaptok taku an pakahanniyan taku. 24Mu adi mahapul an athidiy pamaptok hanadah udum an parten di adol taku. Athidiy nangapyan Apu Dios hi adol taku ta pakaippaptok taku nadan parten di adol an maunguhan di kiatan da. 25Am-in hantudan nunhihinnatkon an parten di adol taku ya makahhapul taku ta mumbabaddang da. Hidiyey pangiun-unudan taku ta adi taku munhinkakkahing, mu munhimpapaptok taku ot ya abu 26te deket waday parten di adol takun mahakit ya makigigibok nadan udum an partena. Ya deke bot makaippaptok di ohan partena ya kay makiam-amlong nadan udum an partena. 27Hay pinhod kun kalyon ke dakayu ya am-in takun mangulug ya mibilang takun adol Kristo, mu waday oha on hinnatkon di ngunun nidinol ke hiya. 28Datuwey ngunun indinol Apu Dios ke ditakun mangulug. Hay mamangulu ya hay mun-apostoles, hay mihaynod ya hay mumprofetas an dida nan mangipainilah kalin Apu Dios, hay mikatlu ya hanadan muntuttuduh kalina. Wadada boy udum an napilin waday kandama dan mangat hi milagro. Hay udum ya nidatan dah kabaelan an mangaan hi dogo ya wadaday udum an waday naminhod dan bumaddang hi ibbada. Hanadan udum ya napili dan mangipangpangulu hanadah ibbada ya hay udum ya nidatan dah kabaelan an mangikalih nunhihinnatkon an kali. 29Kinali ugge taku napilin am-in an nun-apostoles, numprofetas ya muntuttuduh kalin Apu Dios. Ya am-in taku ya ugge taku nidatan hi kandama an mangat hi milagro 30ya kabaelan an mangaan hi dogo. Athidi bon am-in taku ya ugge taku nidatan hi kabaelan an mangikalih nunhihinnatkon an kali ya mangipainilah kibalinan dadiye. 31Hay ot maphod ya aton yun am-in di kabaelan yu ta hanadan mapmaphod an kabaelan di gamgaman yu ta bumaddang hi kiohhaan yu. Mu kalyok ke dakayu an hay kapkaphodan ya hay pamhod hi ibban tagu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\