O purvo e Korintionengue 13

1Importantey pamhod hi ibba te takon nin di nidatan ta hi kabaelan an mangikalih nunhihinnatkon an kalin di tagu weno hay kalin di aanghel, mu maid di pamhod hi ibba ya maid di hilbina te kay tuttumling an gangha ya pumippipong an kingking. 2Takon nin di waday kabaelak an mangipainilah kalin Apu Dios, takon nin di inilak am-in di ugge impainilan Apu Dios ya maawatak di ine-ena ya maid di hilbina hin maid di naminhod kuh ibbak. Ya takon nin di ongal di pangulug ku ta kabaelak an kalyon nah bilid ta madlig, mu maid di pamhod kuh ibbak ya maid di hilbik an tagu. 3Ya takon nin di idat kun am-in di wadan ha-on hanadah nungkawotwot ya takon nin di ihulug kuy adol ku ta patayonak gapuh pangulug kun Jesu Kristo ya maid di hilbin dadiye hin maid di pamhod kuh ibbak. 4Te hay tagun waday pamhod nah ibbana ya makaulle ya huhhummok. Adi umamoh ibbana ya adi mumpahhiya. 5Hay tagun waday pamhod nah ibbana ya adina puntag-eyon di adolna, adi mungngohe ya adi kabinnoh-ol. Adina ipapilit di pinhod na ya kal-iwanay ad-adin inat dan hiya. 6Adina pun-amlongan di gaga-iho, mu hay maphod di pun-amlongana. 7Te deket waday pamhod di taguh ibbana ya takon di nganney nibahhowan da ya adina nonomnomon, wadat nangamung di dinol nan dida ya namnamaonat nangamung an hay maphod di aton da ya ippol nay ngannen ligat. 8Hay pamhod ya adi mauma, mu munnananong. Dadiyen kabaelan an umat hi pangituttudu nah ipainilan nan Espiritun Apu Dios ya waday poppogna. Takon nan kabaelan an mangikalih nunhihinnatkon an kali ya mapoppog ya takon di ngannen inila taku ya adi taku mahapul hi udum hi algo. 9Te makudang di inila takud uwani ya hay kabaelan takun muntuttudu mipanggep hi ipainilan di Espiritun Apu Dios. 10Mu hantuh umannung nan planun Apu Dios ya adi taku mo mahapul datuwen waday kudang nan kabaelan. 11Handih kagolang ku ya kay golang di pungkalik, hay punnomnom ku, ya hay pun-awat ku, mu ad uwanin kat-aguwak ya adi mo athidi. 12Athidi ke ditakun mangulug an makudang ni-an di pun-awat taku mipanggep ke Apu Dios, an ad uwani ya kay taku mundigdiggal nah diggal an adi makaddiggal di anga. Mu hantuh ahi taku pakihangngaban ke Apu Dios ya pakainillaon takuy pangi-ena ta umat hi nanginilaanan ditakud uwani. 13Kinalik ke dakayu nan mipanggep hanadah kabaelan an waday poppogna, mu waday udum an munnananong. Datuwe ya hay pangulug taku ke Apu Dios, hay pundinol ya hay pamhod. Mu ke datuwen tulu, ya hay pamhod di kapkaphodan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\