O purvo e Korintionengue 14

1Ta hidiye nan hay pamhod di gamgaman yu ya hanadan kabaelan an idat nan Espiritun Apu Dios, namam-a nan kabaelan an mangituttudu nah pinhod Apu Dios an ipainila. 2Te hana ken tagun waday kabaelanan mangikalih nunhihinnatkon an kali ya hi Apu Dios di pakihumhummanganana, bokon hay tatagu te adida maawatan di kalkalyona. Hiya ke ya waday kabaelanan mangalih ugge nipainila te hay baddang nan Espiritun Apu Dios. 3Mu nan mangituttudu nah pinhod Apu Dios an mipainila ya tuttuduwanay tatagu ta mihamad di pangulug da, ya pakodholonay nomnom da ya al-alubyagona dida nah punligatan da. 4Kinali hay tagun kabaelanan mangikalih nunhihinnatkon an kali ya hay adol na ya abuy baddangana, mu nan tagun mangituttudu nah pinhod Apu Dios an ipainila ya baddanganan am-in di mangulug nah pangulug da. 5Pinhod ku ot an am-in kayu ya kabaelan yun mangikalih nunhihinnatkon an kali, mu pakudukdulok an am-in kayu ya waday kabaelan yun muntuttudu nah pinhod Apu Dios an ipainila te kudukdul di muntuttuduh kalina mu hanan mangikalih nunhihinnatkon an kali. Man-u te om, wada damdamay hilbina hi pangikalyan hi nunhihinnatkon an kali, mu kah-in di waday ohah mangipainilah kibalinana, ta am-in di mangulug ya mabaddangan da. 6Kaibaiba, kon na nin ta tuh aliyak hina ya ikalik ke dakayuh kalin adiyu maawatan, kon waday hilbinan dakayu? Maid. Mu deket ikalik nah kalin maawatan yu ya waday hilbinan dakayu te inilaon yu nan ituttuduk mipanggep ke Apu Dios ya nan ipainilak an impainila nan ha-on. 7Hay oha bo ya nan tagun kumalih kalin adi maawatan ya kay ingngiing ya ayyuding an deket pamgah pagango ya maid maptok di dongol na. 8Athidi bo hanah tindalun mangipagangoh tangguyub nah pundadaanan dan makigubat, deket nalgom di pumpagangona ya adi maawatan nadan ibbana ta adida mundadaan. 9Athidi bon dakayu hin mungkalkalli kayu nah hinnatkon an kalin adi maawatan nan mangngol, nganney innun dan manginila nah kalkalyon yu? Maid di hilbin nan impadngol yun dida. 10Man-u te om, dakol di nunhihinnatkon an kali tuh luta, mu kah-in di maawatan hidiyen kali ta ahi waday hilbina. 11Te deket wada nadan pinhod nan mun-innilaan, mu nunhinnatkon di kali dan duwa an adida mungkainnawatan ya adi mabalin an eda mun-innilaan. 12Kinali, hay ot aton yu teden ihik yun midatan nah kabaelan an malpuh Espiritun Apu Dios, ya hay ong-ongal an kabaelan an mangihamad hi pangulug di ibba yun mangulug di gamgaman yu. 13Ta wada ken dakayuy nidatan hi kabaelan an mangikalih nunhihinnatkon an kali ya mahapul an mundasal ta midattan boh kabaelanan mangipainilah kibalinan dadiye. 14Te deket hanah mundasalak ya nan Espiritun Apu Dios di mangipakalin ha-on nah hinnatkon an kali ya man-u te magibok ku, mu uggek inilay kibalinana. 15Kinali hay maphod an aton ya adi taku gaga-on mundasal ya mungkanta ya abu, mu ikali taku damdamah kalin maawatan 16te deket nan mangipanguluh dasal nah pumpasalamatan ke Apu Dios ya ingkali nah kalin adi maawatan, nganney aton nan udum an mangiunnud nah dasalna ta kalyon day "Amen" hin adida maawatan nan nidasal? 17Te takon di maphod di dasal yu ya maid damdamay hilbina te maid di ibaddang na hanadah adi pakaawat. 18Mumpasalamatak ke Apu Dios te dakdakol di indat nan ha-on hi kabaelak an mangikalih nunhihinnatkon an kali mu dakayu. 19Mu deket nah kaam-amungan takun mundayaw ke Apu Dios ya pakudukdulok nan takomboy antikkey kalyok ke dakayu mu ta maawatan yuy pinhod kun kalyon, mu nan andukkey kalyok yaden adiyu maawatan. 20Kaibaiba, adiyu iummat hi punnomnom di u-ungay punnomnom yu, te pinhod kun umat kayu nah nanomnoman an kat-agu. Mu deket mipanggep hi gaga-iho ya pinhod kun umat kayu nah goggolang an makannangpa. 21Waday impitudok Apu Dios an kananay "Ha-oy an hi Apu yuy kumali hanadah tataguk an hay pakalyok ya nadan udum an tatagun malpuh udum an boble an bokon Judyu ta nan hinnatkon an kaliy ikali dan dida, mu takon di athidi ya kapyanan adiyak donglon." 22Kinali hituwey panginilaan takun takon di waday tagun kabaelanan mangikalih hinnatkon an kali ya hidiyey kitib-an di boh-ol Apu Dios hanadah adi mangulug. Mu mipanggep ke nah pangipainilaan nah pinhod Apu Dios an ipainila ya hanadan mangulug di mabaddangan, bokon hanadan adi mangulug. 23Te hanah kaamungan yun mundayaw ke Apu Dios ya kal-inat waday ohan dakayu on pun-ikali nah hinnatkon an kali ya nipapaddin wadaday nakiamung ke dakayu hanadah ugge nanginilah ine-ena weno hanadan adi mangulug ya pangali day mun-ango kayu. 24Mu deket am-in kayu ya ipainilayu nan pinhod Apu Dios an ipainila ya waday ohan nakiamung an adi mangulug weno pinghanan makiamung ke dakayu ya munna-ud an abulutonan naliwat ta muntutuyuh liwat na te naawatana nan dingngol nan intuttuduyu. 25Ta loktat ya inilaona nan namahig an kinagaga-ihona ta mumpakumbaba ta hi Apu Dios di dayawona an kananay "Makulug an wadah Apu Dios ke dakayu!" 26Hay pinhod kun kalyon ke dakayun kaibaiba ya deket maamung kayun mundayaw ke Apu Dios ya mahapul an waday oha on atonay kabaelana hi kiphodan yun am-in an mangulug. Ta wadaday mungkanta, hay muntuttudu, hay mangipainilan nah impainilan Apu Dios, hay mungkalih nunhihinnatkon an kali ya wadada nan mangipainilah kibalinan dadiye. 27Ya deket wadan dakayuy naminhod an kumalih nunhihinnatkon an kali ya damanan duwa weno tuluy kumali ya abu, mu adida mundidihhan, ya mahapul bon waday mangipainilah kibalinan nan kinalida. 28Mu deket inilayun maid hanadah nakiamung di kabaelanan mangipainilah kibalinan nan eyu kalyon ya kudukdul nay op-opya kayu ta abunah Apu Dios an nanginila nah eyu ot kalyon. 29Hanada bon muntuttudu nah pinhod Apu Dios an ipainila ya damanay duwa weno tulu ya hanadan mangngol ya nomnomon da hin nalpun Apu Dios hanan dingngol dan nituttudu. 30Kal-ina ket waday mungkalkalli ya nipaddin waday impanomnom Apu Dios hi oha hanadah mundongdongngol ya maphod di itikod ni-an diyen mungkalkalli ta kumalih diyen nangipainilaan Apu Dios. 31Ya maphod hin dakayun kumalih impainilan Apu Dios ya maohha-ohha kayun kumali ta waday aton hanadan mundongdongngol an manginila nah pinhod yun kalyon ya waday aton di pangulug yun am-in an mihamad. 32Hanadan muntuttudu nah impainilan Apu Dios ke dida ya kabaelan dan mungkonoknong ta had-on day tiempo dan kumali 33te hi Apu Dios ya adina pinhod an maid di panu taku nah etaku kaam-amungan. Hay pinhod na ya adi magulu, mu natalnay pundayawan ke hiya. Hanah kaam-amungan takun mangulug hi pundayawan takun Apu Dios 34ya mahapul an op-opya day binabai. Mundongol da ya abu te takon nan Tugun Moses ya kananay bokon hay binabaiy mangipanguluh linalaki. 35Mu deket waday uggeda naawatan ya pinhod dan hanhanan ya had-on da ta deket immanamut da ya ahida hinanhanan hanadah inayan da. Te kababain an humananhan di babai hin wadadah simbaan. 36Kon adiyu abuluton hituwen pangi-e weno pangaliyu on dakayuy nalpuwan nan kalin Apu Dios? Weno pangaliyuy dakayu ya abuy nidatana? 37Deket wadan dakayuy kalyonay hiya ya muntuttuduh kalin Apu Dios weno kalyonay wadan hiyay ohan kabaelan an nalpuh Espiritun Apu Dios, ya mahapul an nomnomona an hituwen itudok kun dakayu ya intugun Apu taku. 38Mu deket waday adi mangabulut ke datuwen kalkalyok ke dakayu ya adiyu un-unudon hidiyen tagu. 39Ta hidiye nan dakayun kaibaiba, hay gamgaman yuh kabaelan an midat ke dakayu ya hay panginilaan yu nah pinhod Apu Dios an ipainilan dakayu. Mu adiyu iadi hanadan waday kabaelanan kumali hi nunhihinnatkon an kali. 40Ta hanah kaam-amungan yuh pundayawan yu ya aton yuy nidaydayuwanan pangat ta waday panuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\