O purvo e Korintionengue 15

1Pinhod kun ipanomnom ke dakayun kaibaiba nan intuttuduk ke dakayun mipanggep hi inat Jesu Kristo an kiphodan taku. Inabulut yu ot hidiyey puun di nihamadan di pangulug yu. 2Ya gapuh nangulugan yun diye ya nibaliw kayuh kastigu yu. Mu kah-in di punnanongon yuh diyen pangulug yu te maid di hilbina hin pangpangalli ya abuy pangulugan yu. 3Hay umanhan an intuttuduk ke dakayun nipainilan ha-oy ya datuwe: Hi Kristo ya ingkatenay liwat taku, nilubuk ya namahuwan handih mikatlun algo. Datuwey impitudok Apu Dios an maat. 5Handih namahuwan ya numpatibon Pedro ot ahi bo mumpatibo hanadah udum an apostolesna. 6Naminghan bo ya numpatibo hanadah nahuluk hi limay gatut an mangun-unud ke hiya. Ingganad uwani ya dakol day matagu hanadah nanibon hiya. 7Indani bo ya numpatibon James ot ahi bo mumpatibo hanadah apostolesna. 8Hay nanguddidin numpatib-ana ya ha-oy, takon di handi ya adik pinhod an mangun-unud ke hiya te hay ongal an ngohek ke hiya. 9Namahig di inainat ku handi hanadah mangulug an impumpalpaligat ku dida. Kinali hay punnomnom ku ya ha-oy di kababaan an apostoles ya adina lebbeng an ibilangak an apostoles. 10Mu gapu te hay hayudut Apu Dios ke ha-oy ya binaddanganak an mun-apostoles. Ya ongal di numbanagan di hayudut nan ha-on te nahalhalman di nungngunuk mu nadan udum an apostoles. Adi gapuh kabaelak an mangat ke dadiye, mu gapuh ongal an baddang Apu Dios ke ha-on. 11Kinali takon nin di ha-oy weno hanadan ibbak an apostoles di nangituttudu ya paddung na te hay ituttudu min am-in ya hay mipanggep ke Jesus an kinulug yu. 12Intuttudu min dakayu an hi Jesu Kristo ya namahuwan handih natayana ta kitib-anan am-in di tagu ya mamahuwan da damdama. Mu antipet wadaday udum ke dakayun kahing an kanan day adi mamahuwan di nate? 13Deke mot athinan adiyu kulugon an ahida mamahuwan di nate ya athidi mo bon adiyu kulugon an namahuwan hi Kristo. 14Ya deke mot makulug an ugge minahuwan Apu Dios hi Kristo ya maid moy hilbin nan emi intuttudun dakayu ta maid mo boy hilbin di nangulugan yu. 15Athidi ke ya makallangkak kami mon apostoles te intuttudu mi an minahuwan Apu Dios hi Kristo. Te deket makulug an adi mamahuwan di nate ya ugge mo damdama namahuwan hi Kristo. 17Deket makulug an ugge namahuwan hi Kristo ya maid moy hilbin di pangulug yun hiya ta nanongna mon ugge napakomaan di liwat yu. 18Athina ke ya am-in da mo hanadan naten nangulug ke Jesu Kristo ya nihi-an da ke Apu Dios ta makastigu dat inggana. 19Ya deket makulug nan kanan yu an adi mamahuwan di nate ya maid moy hilbin di nundinolan takun Kristo hin nate taku. Deket makulug hituwe ya ditaku mon mangulug mah-udot di makakkahmok am-in hi katagutagu. 20Mu makulug an namahuwan hi Kristo. Hiyay namangulun namahuwan ta hituwey kainilaana an hanadan mangulug an nate ya mamahuwan da damdama. 21Am-in taku ya mate taku gapu te hay inat nan ohan tagu an hi Adam, mu am-in takun mangulug ya ahi taku mamahuwan hi katayan taku gapuh inat nan oha bon tagu an hi Jesu Kristo. 22Te ditakun tanud Adam ya mate taku gapuh liwat na, mu gapuh pangulugan takun Kristo ya mamahuwan taku 23ya waday nagtud an algon kamahuwan di tagu. Hi Kristoy namangulun namahuwan ya hantuh pumbangngadana ya mahuwana damdaman am-in nadan tataguna. 24Kediyen tiempo ya apputonan am-in nadan ap-apun makibuhul ke hiya, takon di dahdi, hanadan matibo ya adi, ne ahina indinol nan pun-ap-apuwana ke Ama nan hi Apu Dios ta hiyay mun-ap-apu ya mangipaptok hi am-in. 25Te nanongna tuwalin hi Kristo di Ap-apu inggana apputon Apu Dios am-in nadan buhulna. 26Ya hay manguddidin apputonan buhul na ya hay kate. 27Makulug hituwe te impitudok Apu Dios an kananay pumbalinonah Kristo an Ap-apun am-in di nganneh diye. Mu inila takun ugge inggappat Apu Dios di adol na. 28Te hay ine-ena ya deket apputon Jesu Kriston am-in di buhul na ya hiya moy mun-ap-apun am-in ya ahina bo indinol ke Ama nan hi Apu Dios di mun-ap-apun am-in, ta takon di hiya ya hi Apu Dios di Ap-apu na. 29Gulat nat makulug an adida mamahuwan di nate ya tipet waday pangi-en di udum an mumpabonyag da te panginomnoman da nah pangulug nadan aammod da ya iibba dan nate? Adida iathidi hin makulug an adi mamahuwan di nate. 30Ot nganne innunan dakami, gulat nat makulug an adi mamahuwan di nate ya nganney hilbin di pananghanggaan mih katatakut ya punholholtapan mih ligat gapuh pangulug min Jesu Kristo? 31Dakayun kaibaiba, hanghanggaok di kateh kabigabigat, mu takon te madinolak an mamahuwan di nate. Makulug hidiye an umat hi kakulug di pangidayaw kun dakayu te hay pangulug yun Apu takun hi Jesu Kristo. 32Hin makulug an adi mamahuwan di nate, ot maid moy ginun-ud ku hi ek ot katayan hi nakihananggaak hanadah buhul kuh tud Ephesus an kay da kuman. Gulat na ya kudukdul na moy hay pun-anlaan tuh lutay etaku hamakon ta iummat taku hanadah tatagun abunay nitaguwan da tuh lutay nonomnomon da an kanan day "Pungkan taku ot di ngannen makan ya pun-inum takuy ngannen mainum te kon wada bo hin mate taku?" 33Mu adi kayu mahaul ta adiyu idngol ke dadiyen tatagu te loktat ya maagalinan kayu nah gaga-ihon pangi-eda ya miingngo kayun dida. 34Munnomnom kayu ta itikod yu mon mangmangngat hi gaga-iho. Wadaday udum ke dakayu an mangalin mangulug da, mu uggeda inilah Apu Dios. An adi kayu bumain ketuwe? 35Wadan pangali yuy "Nganney aton di naten mamahuwan? Nganney innun di adol da?" 36Anakkayang! Maid di nomnom nan tagun munhanhan hi athitu te kon uggeyu inilay ine-en nan buwa an kah-in di mih-ok nah luta ta kay milubuk ya ahi tinummol? 37Umat nah page ya kumpulnan buwa. Deket ugge nitanom ya buwa ya abuy ang-angna. Mu deket nitanom ta tinummol ya hinnatkon moy ang-ang na. 38Ya am-in nadan nunhihinnatkon an buwa ya nunhihinnatkon di tomol da an miunnud nah ninomnom Apu Dios an tomol da. 39Athidi damdama hantudah matagun wada tuh luta. Hay tagu ya ohan klasey adol da, hinnatkon hanadah aggayam ya hinnatkon bo hanadah hamuti ya dolog. 40Wadada nan kinapyan Apu Dios hituh luta ya hi langit. Mu nunhinnatkon di kaphod di ang-ang nadan wada tuh luta ya nadan wadah langit. 41Ya takon hanadan matiboh kabunyan ya uggeda nun-iingngo. Te hanadan bittuwon ya mumbonbonyag da ya hana ken bulan ya abunay munhiyo ya nan algo ya humihhili. Mu takon hanadan bittuwon ya uggeda nun-iingngo damdama. 42Hay gapunah pangalyak ke datuwe ya ta inilaon yu an nan adol takud uwanin matagu taku ya hinnatkon nah adol taku hantuh ahi taku kamahuwan. Te nan adol takud uwani ya mate, mu nan mihannot an adol taku ya adi mo mabalin an mate. 43Tun adol taku ya ad-adiy ang-angna hin nate ya maid di kabaelana, mu deket namahuwan ya makaphod di ang-angna ya ongal di kabaelana. 44Deket mate taku ya milubuk tun adol takuh luta, mu deket namahuwan taku ya hinnatkon di adol taku an hidiye nan malpun Apu Dios. Deket waday adol taku tuh luta ya wada damdamay hinnatkon an adol takuh langit. 45Makulug hituwe te waday impitudok Apu Dios an kananay "Hi Adam di namangulun tagun nidatan di biyag, mu hidiye ya biyag tuh luta." Mu wada nan natuddun kanan dan nanguddidin Adam an hiya hi Kristo. Hiyay Espiritun mangidat hi biyag. 46Ya hay mikadwan biyag taku ya hi langit, kinali hay namangulu ya bokon nan adol takuh langit, mu nan adol taku tuh luta. 47Nan namangulun tagu an hi Adam ya dap-ul tuh lutay nakapyaana. Mu nan kanan dan nikadwan Adam an hi Jesu Kristo ya nalpuh langit. 48Ditakun tatagu tuh luta ya niingngoy adol takuh adol Adam an lutay nalpuwana. Ya ditakun mangulug ke Jesu Kristo an nalpuh langit ya miingngoy adol takuh adolna handih namahuwan. 49Takon di hi Adam an nalpu tuh lutay niingngowan takud uwani, mu ahi taku miingngo ke Kristo an nalpuh langit te mamahuwan takuh katayan taku an umat ke hiya. 50Hay pinhod kun kalyon ke dakayun kaibaiba, ya tun adol taku tuh luta an mapoppog ya adi mabalin an e migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. Hituwen adol takun mate ya adinadaman makiha-ad ke Apu Dios hi langit an maid di katena. 51Donglon yu tun kalyok ke dakayu an hituwe ya ugge impainilan Apu Dios ingganad uwani. Adi am-in di mangulug ya mate, mu am-in taku ya mahannotan di adol taku. 52Ya nakatang di kahannotan di adol taku an kay hingkodom ya abu, hanah manguddidin gangon nan tangguyub. Te deket gumango nan tangguyub hi langit ya midihhan an mamahuwan nadan nate an mahannotan di adol da ya takon di ditakun matagu kediye ya mahannotan damdamay adol taku. 53Te tun adol takun mate ya mahannotan nah adol an munnananong ta inggana. 54Ya deket naat hidiye ya hidiyey umannungan nan impitudok Apu Dios an kananay "Naapput moy kate." 55"Adi kayu mo tumakut hi kate te adi mo mabalin an ekayu mate." 56Hay katayan taku ya gapuh liwat ya hay gapun di liwat ya hay adi pangun-unudan hi Tugun Apu Dios. 57Mu mumpasalamat takun Apu Dios te am-in takun mangidinol ke Apu takun hi Jesu Kristo ya makilak-am takun hiya nah pangapputanah gaga-iho ya kate. 58Ta hidiye nan dakayun kaibaiba, adiyu paapput di nomnom yu, mu ihamad yu ot ya abuy pangulug yun Jesus. Humlu kayun mangat nah pinhod Apu taku an aton taku te impakainnila taku an am-in nan impangunun Apu Dios ke ditaku ya adi e maid di hilbina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\