O purvo e Korintionengue 16

1Hay itudok ku mo ya mipanggep nah amungon yun ibaddang yu hanadah nungkawotwot an ibba takun mangulug ad Jerusalem. Aton yuy umat nah kinalik an aton nadan ibba takun mangulug ad Galatia. 2Hay aton yu ya deket nah lappun di linggu on immappil kayuh ittay nah binokla yu kediyen immen hinlingguwan. Hay appilon yu ya mipuun hi boklaon di hin-oh-an dakayu. Kalinggulinggu on inat yuh tuwe ta deket umaliyak ya nadawo, adi kah-in di deket dimmatongak on ahi kayu nuppe mangamung. 3Te pinhod kun deket umaliyak hina ya naamung mo nadan pinhod yun ibaddang ta ipie taku hanadah tatagun piliyon yun mangied Jerusalem. Ya ahiyak muntudok ta pakial-alada ta panginilaan dad Jerusalem an ditakuy nangitud-ak ke dida. 4Mu deket tibok an mahapul an umeyak, takomboy nakiki-e dan ha-on. 5Hantuh aliyak ya mundag-uwak ad Macedonia ta muntuttuduwak ni-an hanadah udum an bobleh di ta ahiyak madaggah na. 6Nomnomnomok an wadan mabaybayag di pakiha-adak ke dakayu, takon nin di inggana hantuh mala-uy ahikotolan ta waday aton yun mamaddang ke ha-on hi pangayak hi udum an boble. 7Adik pinhod an umalih nan e mangidung-on dakayu ya abu te pinhod ku ot an deket umaliyak ya mabaybayag di pakiha-adak ke dakayu hin iabulut Apu taku. 8Mu miha-adak ni-an hitud Ephesus ingganay madatngan di piyestan kanan dan Pentecost 9te dakol hituy pangituttuduwak nah kalin Apu taku, takon di dakol day buhul ku. 10Kal-ina ket umalih nah Timothy ya maapnga kayun manamun hiya te hiya boy ohan muntuttuduh kalin Apu taku an umat ke ha-on. 11Tibon yu ta maid di mamihul ke hiya, mu baddangan yu ta malinggop di pumbangngadanah tu te hadhad-ok an maki-ali hanadah ibba takun mibangngad hitu. 12Mipanggep ke bo nah ohan ibba taku an hi Apolos ya honahonanok an maki-ali hanadah ibba takun mumbihitan dakayu. Mu kananay bokon ni-an ad uwaniy aliyanah na mu deket waday wayana ya umali. 13Hay bo itugun kun dakayu ya halipat-an yu ta adi kayu mahaul an mangat hi gaga-iho. Mahapul an natulid kayun mangun-unud ke Jesu Kristo ya punnanongon yu nan nahamad an pangulug yu ta adi kayu maapput. 14Ya am-in di aton yu ya gapuh pamhod yuh ibbayu. 15Dakayun kaibaiba, inilak ot inila yuh Stepanas ya didan hin-am-a. Diday namangulun nangulug ke Jesu Kristo hinad Greece ya ingganad uwani ya banaddangan da nadan ibbadan mangulug. 16Dawatok ke dakayu an un-unudon yuy tatagun umat ke dida ya hanadan udum an bumaddang ke ditaku nah ngunun impangunun Apu Dios. 17Mun-am-amlongak hi inaliyan Stepanas, hi Fortunatus, ya hi Akaykus te takon di maid kayuh tu ya wadadan mangitakdog ke dakayu ta kay kayu wada 18te impaanlaak ke dida umat hi nangipaanlaan dan dakayu. Kalyok ke dakayu an datuwen tataguy lebbeng nan matbal. 19Pinhod ku bon ipainilan dakayu an nonomnomon dakayu kanun am-in hanadah ibba takun mangulug ad Asia. Ya gapuh nangulugan takun Apu taku ya athidi boy kinalin nadan himbale an da Aquila ke Prisila ya hanadan makiamu-amung hi bale dan mundaydayaw ke Apu Dios. 20Ya takon hantudan mangulug hitud Ephesus ya kanan day nonomnomon dakayu. Dakayun mangulug ya ipatibo yuy punhimpopohhodan yu hin nundadammu kayu. 21Ya takon di ha-oy an hi Pablo an numpatudok ke datuwe ya ha-oy moy mangitudok ketuwen udidina an kalyok di nonomnomon dakayu. 22Hanada ken adi mamhod ke Apu Jesus ya hana ot ta makastigu da. Hana ot ta mumbangngad moh Apu taku ta hiyay mangipaptok ke ditakun am-in. 23Ya hana ot ta ipatibon Apu Jesus di hayudut na ke dakayu ta inggana. 24Ongal di pamhod kun dakayun am-in gapuh nangulugan yun Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\