O purvo e Korintionengue 3

1Kaibaiba, handih nuntuttuduwak ke dakayu ya inlappuk nah nalakan mituttudu ta maawatan yu te kay kayu goggolang te ugge ni-an nihamad di pangulug yun Jesu Kristo. 2Kinali nan intuttuduk ya nalakan maawatan an mialig nah gattak an inumon di golang an nalakan maukmun, te inilak an deke nin ta hay naligat di intuttuduk an mialig nah makulhin kanon di kat-agu ya adiyu maawatan. Ya takon ad uwani ya adi kayu pakaawat hi naligat te ugge ni-an nihamad di pangulug yu. 3Maimatun hituwe nah atoaton yu an munhin-a-amo kayu, munhahannu kayu ya waday oha on mumpahhiya an hinnatkon di un-unudona. Kanan di udum di ha-oy di un-unudon da ya hay udum ya hi Apolos. Hinaen at-atton yu ya nun-ingngo damdamah at-atton nadan adi mangulug. 5Kon dahdih Apolos ya dahdiyak? Dakami ke ya muttatyun Apu Dios ya abun e muntuttudun dakayu ta mangulug kayu. Nunhinnatkon di indinol Apu Dios ke dakamin Apolos hi ngunumi. 6Kay ha-oy di nangitanom nah kalin Apu Dios ke dakayu ya kay hi Apolos di nundanum kediyen nitanom. Mu hi Apu Dios di nangipatmol kediye. 7Kinali adi importante hin dahdiy muntanom ya mundanum te hay makahhapul ya hi Apu Dios te hiyay mangipatagu. 8Maid di nunhinnatkonan nan muntanom ya nan mundanum. Hi Apu Dios di nangamung an mangidat hi gun-udon di hin-oh-an ditaku, an mipuun nah ingngunu taku. 9Ya dakamin duwan Apolos di mangingunu nah indinol Apu Dios ya kay dakayu nan payona an pungngunuwan mi. Mialig kayu bo nah balen Apu Dios. 10Gapuh kabaelak an indat Apu Dios ya inhamad kun kinapyay pangipataddogan nah balena an umat hi nangapyan di nalaing. Ya wadada hanadan umat ke Apolos ya hanadan udum an mangulug an diday nangamung an mangituluy an mamohwat, an dida hanadan muntuttuduh makulug. Mahapul an maid di udum hi eda ituttuduh nahamad an pangipataddogan te abuna nan impainilak tuwalin dakayu an hi Jesu Kristo. Kinali, hanadan mangituluy ya hanadan bumaddang an mamohwat ya mahapul an pakahhalipat-an da ta ip-iphod day kapyana. 12Ya hana ot ta hay ikapya da ya bokon hanadan kapinna-i an umat hi kaiw ya gulun, mu hay ikapya da ya hanadan adi kapinna-i an umat hi balituk ya batu, an dadiyey kialigan nan makulug an tuttudu, 13te hantuh Algon punhumalyaan Jesu Kristo ya maapuyan nadan binohwat da ta matibo nadan adi maghob. 14Nan tagun ingkapyanay adi maghob hanah nahamad an pangipataddongan ya hiyay waday gun-udona. 15Mu hanan tagun ingkapyanay maghob ya mibaliw, mu maid di ena gun-udon an umat nah tagun bimmuddu nah mungkaghob an bale an maid di ena imbudduh nganneh diyen wadah bohongna. 16Kon uggeyu inila an ditakun mangulug ya ditakuy balen Apu Dios te wadan ditaku nan Espirituna? Inilak ot inila yuh tuwe. 17Ta hidiye nan deket waday e manadag ke ditakun kiha-adan Apu Dios ya ahi dadagon Apu Dios hidiyen tagu. Te ditakun makalin balen Apu Dios ya tatagu ditakun hiya. 18Adi taku mahaul an mangidinol hi kinalaing di tagu te maid di hilbina. Hay tagun idinol nah kinalaingna an pakaibbilang di tagu tuh luta ya kudukdulnay iwalong nah diyen punnomnom na ta hi Apu Dios ya abuy pundinolana takon di kanan di tataguy maid di inilana. 19Te hay kinalaing di tagu ya maid di hilbina ke Apu Dios. Hituwey kanana nah nitudok an kalina. "Hay tagun idinol na ya abuh kinalaing na ya pumbalinon Apu Dios hidiyen kinalaing na hi kay bitun kag-ahana." 20Wada boy ohan nitudok an kananay "Hi Apu Dios ya inilanan maid di hilbin di punnomnom nadan nungkalaing an tatagu tuh luta." 21Ta hidiye nan adiyu ipahhiyay kinalaing nadan muntuttudu ke dakayu. Hay pangidinolan yu ya hi Apu Dios te hiyay kalpuwan am-in di mahapul yu. 22Kinali ha-oy, hi Apolos ya hi Pedro ya dehtu kami gapu te intud-ak dakamin Apu Dios an mamaddang ke dakayu. Tun luta ya kinapyana ta waday kiha-adan taku. Hay nitaguwan taku ya indat na. Hay pumbalinan am-in di nganne, takon di kate ya am-in di ma-ma-at ad uwani ya hi udum hi algo ya kiphodan takun am-in dadiye 23te tagu ditakun Apu Jesu Kristo an hiya nan Imbabalen Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\